Biblijna linia chronologiczna-program 6000 plus?

Poniżej przedstawiono trzy różne sposoby wyznaczania biblijnej linii chronologicznej od stworzenia Adama do Pierwszego Przyjścia Chrystusa. Pierwsza z nich to powszechnie przyjęta między badaczami Pisma Świętego “chronologia liniowa”, opublikowana przez C.T. Russella w dziele “Nadszedł czas”. Druga jest przykładem linii “poprawionej”. Należy podkreślić, że istnieje wiele alternatywnych linii chronologicznych skonstruowanych w oparciu o Tekst Masorecki (dalej oznaczany skrótem TM), a różnice między nimi sięgają ok. 350 lat. Spośród wielu wybraliśmy jedną, która ma swoich zwolenników wśród badaczy w Polsce. Trzecia linia chronologiczna jest opracowana na podstawie Septuaginty (dalej oznaczanej skrótem LXX) i również jest to jedna z wielu możliwych do przyjęcia propozycji rozwiązania problemu układu czasowego wydarzeń w Biblii na podstawie greckiego tekstu Starego Testamentu.

Warto zauważyć, że przyjęcie jednej z biblijnych linii chronologicznych wpływa w istotny sposób na zrozumienie wielu innych proroctw czasowych, takich jak: zakończenie 6 tysięcy lat, dwójnasób karania Izraela i związana z nim paralela żniwa żydowskiego oraz żniwa ewangelicznego, cykle jubileuszowe, i inne, których obliczanie rozpoczyna się od dat wcześniejszych niż 606 r. p.n.e. Zmiany w biblijnej linii chronologicznej nie mają zaś wpływu na takie ważne proroctwa czasowe jak “dni Daniela” czy długość Czasów Pogan.

I. Chronologia liniowa C.T. Russella (linia “krótka”)

Skonstruowana jest na podstawie TM. Lata od stworzenia Adama do śmierci Tarego (przymierza z Abrahamem) wylicza się na podstawie genealogii. Śmierć Tarego wiąże się z wyjściem Abrahama z Haranu i zawarciem przymierza z Bogiem (1 Moj 12:1-7). Podstawą dla takiego połączenia faktów jest oświadczenie św. Szczepana (Dz. Ap 7:4) oraz układ opisu wydarzeń w 1 Moj 11-12, gdzie wyjście Abrahama z Haranu opisane jest zaraz po wzmiance o śmierci Tarego w wieku 205 lat.

Kolejne ogniwo linii chronologicznej zbudowane jest na podstawie wersetu Gal 3:17, w którym Apostoł stwierdza, że od przymierza z Abrahamem do dania Zakonu upłynęło 430 lat. Przyjmuje się, że zawarcie przymierza z Abrahamem nastąpiło w roku śmierci Tarego (w Gal 3:17 słowo “utwierdzić”, gr. “prokyroo” można też tłumaczyć na “ustanowić”, “zawrzeć”), zaś danie Zakonu w roku wyjścia Izraela z Egiptu. Rzeczywiście większość przepisów Zakonu została oznajmiona Izraelitom jeszcze przed ustawieniem Przybytku, w niecały rok po wyjściu z Egiptu (2 Moj 40:1). W tym także okresie nastąpił uroczysty moment ślubowania pod górą Synaj (2 Moj 24:4-8). Tłumaczy się także, iż długość niewoli egipskiej określana na 430 lat (2 Moj 12:40) odnosi się do tego samego okresu i oznacza czas przebywania Abrahama i jego potomków w ziemi chananejskiej i egipskiej. Tak tłumaczy ten werset LXX: “A czasu przebywania synów Izraelskich, którego mieszkali w Egipcie i Chanaan, było 430 lat”.

Podstawą do zbudowania dalszego fragmentu linii chronologicznej jest fragment kazania Apostoła Pawła (Dz.Ap 13:18-19), w którym stwierdza on, że od podziału ziemi rozpoczął się okres sędziów, który trwał 450 lat. Moment podziału ziemi można wyznaczyć opierając się na słowach Kaleba, który przychodząc odebrać swój dział liczył sobie 85 lat, zaś w dniu, którego wyruszał szpiegować ziemię miał lat 40 (Joz 14:7-10). Ponieważ szpiegowanie ziemi miało miejsce na rok i kilka miesięcy po wyjściu z Egiptu, to długość okresu od wyjścia z Egiptu do podziału ziemi wynosiła 46 lat. Dalej Apostoł stwierdza, że po upływie 450 lat Izraelici prosili o króla i rządy swe rozpoczął Saul (Dz.Ap 13:21). Długość następnego okresu liczy się zatem od pierwszego roku królowania Saula, który wedle tego samego oświadczenia, rządził 40 lat.

Lata królów zlicza się na podstawie długości panowania królów judzkich. Łączną długość tego okresu wyznacza się przez proste sumownie lat panowania kolejnych królów z rodu Dawida. Zakłada się tym samym, że nie było okresów bezkrólewia ani równoległego panowania ojca i syna. Tak wyznaczony okres królów ma długość 513 lat.

Od obalenia Sedekijasza w 11 roku panowania do 1 roku panowania Cyrusa Wielkiego upłynęło zgodnie z proroctwem Jeremiasza 70 lat (Jer 25:11, 2 Kron 36:21-22) i tak osiąga się historyczną już datę 1 roku panowania Cyrusa, przyjętą za niektórymi historykami na 536 r. przed Chrystusem.

1656 lat od Adama do potopu
427 lat od potopu do śmierci Tarego
430 lat od śmierci Tarego do wyjścia Izraela z Egiptu
46 lat od wyjścia z Egiptu do podziału ziemi
450 lat od podziału ziemi do 1 r. Saula
513 lat od 1 r. Saula do 11 r. Sedekijasza
70 lat od 11 r. Sedekijasza do 1 r. Cyrusa
+ 536 lat od 1 r. Cyrusa do narodzenia Chrystusa
= 4128 lat od stworzenia Adama do narodz. Chrystusa

Według tego wyliczenia koniec sześciu tysięcy lat od stworzenia Adama przypada na rok 1872/73. Zakładając zaś, że upadek Adama nastąpił w dwa lata po stworzeniu, koniec sześciu tysięcy lat dziejów grzechu wypada na 1874 r.

II. Linia “poprawiona” (“długa”)

Bazuje również na TM, z jedną tylko poprawką idącą za tekstem LXX.

Liczbę lat od stworzenia Adama do 17 roku życia Józefa (dalej w skrócie 17 r. Józefa), kiedy to został on sprzedany do Egiptu, wylicza się na podstawie genealogii. Lata do potopu liczone są identycznie jak w linii “krótkiej” i długość tego okresu wynosi również 1656 lat. W genealogii po potopie uwzględnia się pokolenie Kainana, które w TM nie występuje, ale wspomina o nim LXX. Wymienia je także św. Łukasz w rodowodzie Jezusa (Łuk 3:36). LXX podaje, że Arfachsad mając 135 lat spłodził Kainana, a ten mając 130 lat spłodził Selecha. Ponieważ LXX na ogół dodaje po sto lat do wieku kolejnych patriarchów, gdy płodzili swych synów, to przyjmuje się, że Kainan miał 30 lat, gdy spłodził Selecha. Tak więc linia genealogii wydłuża się na tym odcinku o 30 lat w stosunku do linii “krótkiej” i wynosi 457 lat do śmierci Tarego. Okres od śmierci Tarego do 17 r. Józefa można wyliczyć następująco: Abraham w roku śmierci Tarego miał 75 lat (1 Moj 12:4), gdy urodził się Izaak miał lat 100 (1 Moj 21:5). Izaak miał 60 lat, gdy urodził się Jakub (1 Moj 25:26). Z 1 Moj 47:28 wynika, że Jakub przybywając do Egiptu miał 130 lat. Tak więc od śmierci Tarego do przeprowadzenia się rodziny Jakuba do Egiptu upłynęło 25 + 60 + 130 = 215 lat. Można także wyliczyć, ile lat Józef przebywał w Egipcie, zanim przybył tam Jakub z rodziną. Józef miał 17 lat, gdy został sprzedany do Egiptu (1 Moj 27:2,36). Gdy stanął przed faraonem, by objaśnić jego sen, miał lat 30 (1 Moj 41:46-47). Był to początek siedmioletniego okresu obfitości. Rodzina Jakuba przybywa do Egiptu po dwóch latach głodu (1 Moj 45:11). Tak więc od sprzedania Józefa do Egiptu do przybycia tam Jakuba upłynęły: 13 + 7 + 2 = 22 lata. Ostatecznie długość okresu od śmierci Tarego do 17 r. Józefa wynosi 215 – 22 = 193 lata.

Przyczyną poszukiwania w omawianej linii chronologicznej roku przybycia Józefa do Egiptu (17 roku jego życia) jest liczenie od tego punktu okresu mieszkania synów Izraela w Egipcie (2 Moj 12:40). Wynosi on 430 lat i kończy się wyjściem narodu izraelskiego z niewoli egipskiej

Długość okresu od wyjścia Izraela z Egiptu do 4 roku Salomona przyjmuje się za 1 Król 6:1 na 480 lat.

Długość okresu królów wyznacza się według skomplikowanej metody synchronizowania długości panowania królów judzkich i izraelskich. Przy takim sposobie wyznaczenia długości okresu królów zakłada się występowanie lat bezkrólewia i okresów, w których ojciec współkrólował z synem (np. 2 Król 15:5). Tak wyliczona ilość lat od 4 roku Salomona do 11 r. Sedekijasza wynosi 430 lat .Cały okres królów liczy 514 lat, rok więcej, niżby to wynikało z prostego sumowania lat panowania królów judzkich.

Przyjmuje się, że wraz z upadkiem Sedekijasza rozpoczął się siedemdziesięcioletni okres spustoszenia ziemi, który kończy się w 1 roku Cyrusa (536 r. p.n.e.)

1656 lat od Adama do potopu
457 lat od potopu do śmierci Tarego
193 lata od śmierci Tarego do 17 r. Józefa
430 lat od 17 r. Józefa do wyjścia Izraela Egiptu
480 lat od wyjścia z Egiptu do 4 r. Salomona
430 lat od 4 r. Salomona do 11 r. Sedekijasza
70 lat od 11 r. Sedekijasza do 1 r. Cyrusa
+ 536 lat od 1 r. Cyrusa do narodzenia Chrystusa
= 4252 lata od stworzenia Adama do narodz. Chrystusa

W linii tej przyjmuje się, że Adam przebywał w ogrodzie Eden w stanie bezgrzesznym przez 126 lat. Przy tym założeniu 6 tysięcy lat od upadku Adama upłynęło w 1874, podobnie jak w “krótkiej” linii chronologicznej.

III. Linia chronologiczna LXX

W LXX genealogie zawierają inne liczby lat. Dla przykładu zacytujemy 1 Moj 5:3 w brzmieniu LXX: “I żył Adam 230 lat i spłodził syna … i było dni Adamowych po spłodzeniu Seta 700 lat … a tak było wszystkich dni Adamowych 930 lat i umarł”. TM w tym miejscu podaje, że Adam spładzając Seta miał 130 lat, a potem żył jeszcze 800 lat i umarł mając lat 930. Tak więc LXX, nie zmianiając liczby lat życia patriarchów, wydłuża linię chronologiczną przez przesuwanie, przeważnie o 100 lat, momentu spłodzenia spadkobiercy praw rodowych.

W okresie przedpotopowym linia chronologiczna LXX zawiera wewnętrzną sprzeczność, co oczywiście podważa jej wiarygodność. Według LXX Matuzalem miał 167 lat, gdy spłodził Lamecha, Lamech 188 lat, gdy spłodził Noego, a Noe 600 lat, gdy przyszedł potop. Tak więc od urodzenia Matuzalema do potopu upłynęło 167 + 188 + 600 = 955 lat. LXX podaje jednak, tak jak TM, że Matuzaelm umarł mając 969 lat. Wynikałoby z tego zatem, że przeżył potop, co jest sprzeczne z opisem Księgi Rodzaju, wedle którego z potopu żywo wyszli jedynie Noe i jego trzej synowie z żonami.

Okres od stworzenia Adama do potopu, obliczony według genealogii LXX, wynosi 2242 lata.

Genealogia od potopu do śmierci Tarego zawiera także poprawki podobne do opisanych powyżej. Występuje także dodatkowe pokolenie Kainana. I tak długość tego okresu wynosi 1207 lat.

Sposób obliczania dalszych ogniw chronologicznych jest identyczny jak w przypadku linii “długiej”. Od śmierci Tarego do 17 roku Józefa – 193 lata. Od 17 roku Józefa do wyjścia Izraela z Egiptu – 430 lat. Oznacza to, że okresu niewoli nie liczy się od przybycia do Egiptu Jakuba z rodziną, ale od czasu, gdy Józef został sprzedany, a pozostali synowie Jakuba-Izraela przebywali jeszcze przez 22 lata w ziemi Chanaan.

Długość okresu od wyjścia z Egiptu do 4 roku Salomona LXX określa na 440 lat (1 Król 6:1), a nie na 480, jak podaje TM.

Również w okresie królów występuje niewielka różnica. Długość panowania Azy, króla judzkiego, wynosi 39 lat, a nie 41, jak podaje TM (2 Kron 16:13). Tak więc od 4 roku Salomona do 11 r. Sedekijasza upłynęło 427 lat. Liczbę tę uzyskano w wyniku prostego sumowania długości panowania królów judzkich. Przyjmuje się za historią świecką, że 11 rok panowania Sedekijasza przypada na 587 rok przed Chrystusem.

2242 lata od Adama do potopu
1207 lat od potopu do śmierci Tarego
193 lata od śmierci Tarego do 17 r. Józefa
430 lat od 17 r. Józefa do wyjścia Izraela z Egiptu
440 lat od wyjścia z Egiptu do 4 r. Salomona
427 lat od 4 r. Salomona do 11 r. Sedekijasza
+ 587 lat od 11 r. Sedekijasza do narodz. Chrystusa
= 5526 lat od stworzenia Adama do narodz. Chrystusa

Tak więc koniec 6 tysięcy lat wypada na rok 474/75 n.e., a przyjmując krótki, dwuletni pobyt Adama w ogrodzie Eden – na 476 r. n.e. Był to rok upadku Cesarstwa Rzymskiego.

Warto zauważyć, że różnice między obliczeniami dotyczącymi wydarzeń począwszy od powołania Abrahama, nie są wielkie i nie przekraczają stu kilkudziesięciu lat. LXX wydłuża jedynie w istotny sposób czas poprzedzający powołanie Abrahama. Wynika stąd znaczne przesunięcie zakończenia 6 tys. lat na V w. po Chrystusie.

Inne spostrzeżenie dotyczy “krótkiej” linii chronologicznej. Gdyby przyjąć za 1 Król 6:1, że okres od wyjścia z Egiptu do 4 r. Salomona wynosił 480 lat (a nie 580) oraz gdyby przyjąć historyczną datę zburzenia Jerozolimy na 587 r. p.n.e. (a nie 606), to linia ta mogłaby ulec dalszemu skróceniu o 119 lat i byłaby najkrótszą, logicznie możliwą linią chronologii biblijnej.

linia_chronologiczna
źródło:
http://dabhar.org/SP/4/4Linia.htm

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii ., Eksperymenty, Przeznaczenie, UFO cywilizacje pozaziemskie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

241 odpowiedzi na „Biblijna linia chronologiczna-program 6000 plus?

 1. ona pisze:

  Planeta X, a wydarzenia Biblijne i Potop

   • ona pisze:

    https://youtu.be/aJkF17O3NdA?t=1937 prawdopodobna data pojawienia sie to 26 marzec 2016
    jej pojawienie moze skutkowac pojawieniem sie komet i innych cial niebieskich…
    Mam dwa pytania w ziwazku z tym
    1. Czy polaczono te fakty z pojawieniem sie tych 2 blizniaczych!!!! komet ?

    „Już 21 i 22 marca, w rekordowo bliskiej odległości od Ziemi przejdzie para niemal identycznych komet: 252P/LINEAR, która osiągnie perygeum 21 marca, kiedy znajdzie się w odległości 5,2 miliona kilometrów, oraz P/2016 BA14, która, według NASA, 22 marca przeleci w odległości 3,5 miliona kilometrów.”

    http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/dwie-blizniacze-komety-przelatuja-w-okolicy-ziemi-mozna-sie-spodziewac-wielu-obserwacji-me

    2. Dlaczego sprawa bliniaczych komet nie byla w ogole szerzej komentowana? Jest to ewenement w historii astronomii…

    • Maria_st pisze:

     ona nie dajmy sie ogłupiać….komet skolka godna..a to, ze nie kazde są zauwazone….
     to jak z kamieniami w naszym ciele, poki nie poczujemy bólu–nie jesteśmy swiadomi że je mamy.

     • ona pisze:

      Maria_st ja nie czuję sie ogłupiona, bo widzę scisla korelacje obecnych zjawisk astronomicznych i Biblia… sa to fakty udokumentowane, to nie jest przypadek, to nie jest tez ingerencja czlowieka, gdyz czlowiek takiej sily sprawczej nie posiada, wiec? Komety pochodza prawdopodebnie z tego samego zrodla sa oderwane od jednego ciala niebieskiego, leca jedna po drugiej , po podobnej trajektorii, w okresie , na ktory przepowiedziano pojawienie sie planety X, ktora nie bedzie prawdopodobnie widoczna, gdyz jest na krancu naszego ukladu i poruszajac sie po swojej eliptyxznej orbicie wychodzi poza niego, pojawienie sie jej sprawia , ze widoczne moga byc komety itd.- to gosciu prognowzowal w 2014 roku!!!! czy sie pomylil? dla mniei przypadkow nie ma , sa tylko ludzie , ktorzy w to nie wierza… Takiego zjawiska nie bylo, aby w tak bliskiej odleglosci ziemi przelecialy blizniacze komety, zwlaszcz, ze nastepuje to po spektakularnych zacmieniach slonca i ksiezyca.. Ja rozumiem , ze media glownego nurtu czy ludzie sceptycznie podchodzacy do tematu, nie beda rozstrzasac sprawy pod katem Biblii i wiazac tych faktow z czasami ostatecznymi, jednak kazdy moze wyciagnac wnioski dla siebie, mnie nasuwa sie tylko jeden wniosek, jestesmy w w samym srodku Czasow Ostatecznych

      Te komety to dla mnie symbol Dwoch Świadkow z ksiegi objawienia, gdyz kazde proroctwo z tej ksiegoi ma swoja symbolike w znakach na niebie czyli wlasnie w tych zjawiskach astronomicznych, poza tym wyklad goscia jest bardzo spojny i przekonujacy, nie widze w nim zadnego naciagania, a jedynie potwierdzenie
      – I dam dwom moim świadkom moc, i będą, odziani w wory, prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.
      – Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem ziemi.

      chcialabym przy okazji podkreslic zasadnicza roznice miedzy wiara wynikajaca z serca i polaczenia z Bogiem, a tzw. wyznawaniem „wiary” i nominalnym chrzescijanstwem, z ktorym sie nie identyfikuje, z ktorym przede wszystkim sam Bog sie nie identyfikuje!!

      „W ewangelii, nominalne chrześcijaństwo jest przedstawione jako chwast rozsiany przez przeciwnika (kąkol – org. życica), który pod koniec czasów aniołowie spalą w ogniu. Życica to chwast łudząco podobny do pszenicy, który ma jednak rozległe, pierzaste korzenie zaduszające pszenicę, i który wydaje czarne nasiona powodujące u ludzi ślepotę. W Biblii obrazem takich osób są uczeni w piśmie i faryzeusze, mocno zakorzenieni w judaizmie, którzy nie mieli zamiaru z niczego rezygnować.

      Uczniom Chrystusa nie trzeba tłumaczyć, czym jest nominalne chrześcijaństwo, ponieważ ci, którzy ożyli duchowo wiedzą, że termin nominalne lub tradycyjne znaczy martwe duchowo i nie zbawione. Takie ”chrześcijaństwo” nigdy nie jest owocem pojednania się z Chrystusem, lecz skutkiem wpojenia określonych założeń religijnych. Ludziom nieodrodzonym trudno jest to zrozumieć, jednak żadna tradycja religijna, nawet chrześcijańska, nie ma nic wspólnego z życiem osób odrodzonych duchowo. Łączy je wyłącznie symbolika i zbieżność nazw, do których i tak, obydwie strony mają zupełnie inny stosunek, ponieważ tam gdzie jest żywy Bóg, tam już nie ma potrzeby stawiania jego podobizn.”
      http://www.chlebznieba.pl/index.php?id=341

     • Maria_st pisze:

      pod katem Biblii…nie tylko te ksiązeczki przekazują to co ludzie ja piszacy zaczerpneli ze starszych przekazów.
      biblijni pisarze skopiowali tylko to co było znane wcześniej.

   • Maria_st pisze:

    ona nie zauważyłaś, że ta moda na straszenie jest co jakis czas nagłasniana? Czy rozumiemy jej znaczenie dla nas?
    zwłaszcza dla wierzących ?
    ha ha ha

    • ona pisze:

     tu jest ciekawa strona na temat dat i czasow ostatecznych, ale z jakiegos wzgledu jest zablokowana, pod pozorem wykorzystania limitu transferu…. jednak polecam wejsc i poczytac… ciekawi mnie wiedza na temat daty 06.06.2016 jest to data scisle wiazana z antychrystem, ktos ma taka wiedze?

     • ona pisze:

      http://antichristobama2016.webs.com/
      dla mnie ludzie , ktorzy podjeli sie tych prognoz i maja odwage mowic o szatanie i obnazac masonow/satanistow, zasluguja na najwyzszy podziw , bo ich zycie moze byc zagrozone

      rozumiem, ze tu tez nie ma nic dziwnego…. https://www.youtube.com/watch?v=WBQO1kq3ra8

      to tylko moda?

     • ona pisze:

      male sprostowanie co do filmiku o WTC tam jest uzyte slowo KITE jako modlitwa, ktos sie pomylil, reszta jest wg mnie wstrzasajaca, a poklon robiony przez dzieci jak i cala nastrojowosc, ma zwiazek z muzulmanska modlitwa…

      kite znaczy latawiec ale moze byc tez uzyte w nazwaniu SAMOLOTU

      Dla mnie jest to poczatek tych wielkich zmana, poczatek wladania antychrysta i ma zwiazek z data o ktorej wspomnial Dawid czyli wspomniany Koniec datowany na 17go, dla mnie to 11sty – atak na WTC

      pewne dywagacje z jednego forum
      „Coś równie nieprawdopodobnego:

      Weźmy datę zamachu: 11 09 2001
      Skreślamy zera bo to nic: 11921
      Dzielimy to w ten sposób: 1 19 21

      Biorąc alfabet bez polskich znaków i przypisując literą numer (A1, B2, C3 itd.)
      Otrzymujemy kolejno: A1, S19, U21

      U arabów czyta się od prawej do lewej – powstaje USA ”

      Arabow!!!! Antychryst jest przeciez muzulmaninem!!!

     • Maria_st pisze:

      06.06.2016

      no i znowu w moje urodziny….ha ha ha

     • Ktoś pisze:

      „http://antichristobama2016.webs.com/”

      — obama nie jest niczym więcej jak PAJACEM na sznurku satanistów z anglii zgromadzonych wokoło ich reptyliańśkiej wywłoki.

      Zabawa z obamą polega na PRZYWŁASZCZENIU TOŻSAMOŚCI zupełnie innej osoby…..

     • ona pisze:

      zgadzam sie , ze obama tak jak Bushowie to marionetki, alkoholicy, zboczency, itd. jak wiekszosc celebrytow na uslugach masonow, tzw, puppets

     • ona pisze:

      obama wzial sie znikąd, to wymysl, ale wymysl przepowiedzany – tu ciekawa interpretcja https://youtu.be/B2_zzaBS7qs?t=57

     • Dawid56 pisze:

      No cóż to bardzo ważna data, już o tym pisałem ,że 3.06.2016 to data zamknięcia tzw trzeciego okna czasowego czyli 1260 dni od 21.12.2012 a 5.06.2016 ma miejsce Wielki Krzyż w znakach zmiennych w połączeniu z Wenus i Nowiem w Bliźniętach – to jedno ramie tego krzyża, drugie stanowi Saturn, trzecie Neptun a czwarte Jowisz.

     • Ktoś pisze:

      „obama wzial sie znikąd, to wymysl, ale wymysl przepowiedzany – tu ciekawa interpretcja ”

      – WRONG, obama GRA ROLĘ jaka ma WYKARCZOWAĆ ze świadomości ludzi, jaka MA PODMIENIĆ wiedzę o prawdziwie przepowiedzianej osobie. Owym 44 od jakiego ma się ODRODZIĆ CHRZEŚCIJAŃSTWO.

      obama swoją grą MA ZNISZCZYĆ TĘ PRZEPOWIEDNIĘ SPRAWIAJĄC IŻ SIĘ NIE SPEŁNI. Po to go WYKREOWANO jako „antychrysta”, 44, zbawiciela e tc…..

    • ona pisze:

     sama widzisz, przypadkow niema, bo nawet znalazl sie powod, zeby sie posmiac z tej daty 🙂

     • Maria_st pisze:

      sama widzisz, przypadkow niema, bo nawet znalazl sie powod, zeby sie posmiac z tej daty”

      tak, nie ma
      śmieje sie za każdym razem gdy 666 jest ukazywane jako coś negatywnego.
      sama mam 3..6 znaczy 666…….po prostu ktos kto przepisywał ta liczbe nie wiedzial czego dotyczy

     • margo0307 pisze:

      „…ktos kto przepisywał ta liczbe {666} nie wiedzial czego dotyczy”
      ___
      Jeden chyba wiedział… 🙂

    • marek pisze:

     Uczniom Chrystusa nie trzeba tłumaczyć, czym jest nominalne chrześcijaństwo,

     ,,,,Dlatego też, każdy kto chce być ” zbawiony ” , musi odwrócić się od swojej religii, narodzić się na nowo i uśmiercić swoje JA oraz przywiązanie do swojej cielesnej natury. Jest to niezbędne, aby móc być prowadzonym przez Ducha, zgodnie z wolą Boga Ojca…..

     …..spotykałem wielu uczciwych i gorliwych ludzi, którzy po nawróceniu wpadali w pułapki religijności, w wyniku czego ich życie przestawało wydawać owoce Ducha Świętego. Wielu z nich, do dzisiaj nie potrafi zrozumieć przyczyn duchowej pustki i różnych obciążeń w które popadli…..

     …..Niektóre osoby szczerze nawracające się do Pana, nieświadomie mylą zbór z Królestwem Bożym i wpadają pod skrzydła nieodrodzonych liderów lub elit, które zaczynają im wpajać jakiś system ofiarniczy i metody zarabiania na ” zbawienie,” po czym wyznaczają im jakieś miejsce w zborowej ”szuflandii”, gdzie za grzeczne siedzenie i nie wychylanie się można z czasem awansować o kastę wyżej. Takimi systemami ofiarniczymi i metodami zarabiania na zbawienie są różne zewnętrzne formy religijności, tj. obowiązkowe stroje, fryzury, służby, dziesięciny oraz odpowiednie słownictwo. Skutek tego jest taki, że odrodzona osoba zaczyna myśleć kategoriami ludzi religijnych i postrzegać chrześcijaństwo już nie jako życie w mocy Ducha Świętego i posłuszeństwie Słowu Bożemu, ale jako lojalnościowy system hierarchiczno-ofiarniczy działający na zasadzie: wolno – nie wolno – musisz. Życie duchowe takiej osoby nie wali się natychmiast, ale zaczyna wykazywać powolną stagnację i przestaje wydawać owoce duchowe, na rzecz wykazywania się lub publicznego manifestowania swojej przynależności religijnej i lojalności. ….
     http://www.chlebznieba.pl/index.php?id=341

     Dobrze jest czasem zamilknąć i jedynie słuchać o czym i jaki cel przyświeca rozmawiającym.
     Można wówczas dokładnie zobaczyć o co tak naprawdę chodzi , a przy okazji dookreślić samego siebie .

     Dawno temu ukułem powiedzenie z którego byłem bardzo dumny . Mówiłem – Ja wiem , a nie wierzę ,że Bóg istnieje . Nie dostrzegałem jednak że za tym ” wyznaniem wiary ” ukryta była pycha i pragnienie wywyższenia się które karmiłem swą pozorną pobożnością .

     W mym rozumieniu , człowiek którego cytuję ukazał sedno ” poplątania naszych ścieżek ” w drodze do zbawienia – oświecenia . Karmimy nasze Ja myśląc błędnie ,że tymi drogami zmierzamy do boskości .

     Bóg który jest we mnie , powiedział -wyłącz się , Nie dbaj o aplauz tych które/którzy jak ptactwo na grzędzie racje swe głoszą.
     Proszę o nie obrażanie się za owo porównanie , gdyż rozumiem ,że i mnie ono dotyczy .

     Odezwałem się , by podzielić się z Wami doświadczeniem zaistniałym po fakcie podjęcia decyzji zespolenia się na nowo z energią Jezusa Chrystusa . Lecz muszę zaznaczyć że z tą której rozumienie noszę w swym sercu , a nie w rozumie – tak piękną ,że wręcz nie opisywalną .

     Od tygodnia jestem jedną wielką ciszą , błogostanem – niczego nie pragnę , nic na mnie nie oddziałuje , ani w swerze intelektu , ani w emocjach . Życie biegnie jak biegło z radościami i swoimi smutkami , lecz mnie w nim nie ma .Rozpuściło się ” ja „.

     Nie dzielę się z Wami błahostką , lata temu żyłem już w tym stanie istnienia , tylko nieopatrznie go porzuciłem . A teraz to doświadczenie i zrozumienie płynące z niego mówi mi ,że jest to jest właściwy i naturalny stan bycia człowieka który uznał za prawdę i przyjął ją jako własny sens istnienia .

     Bóg we mnie i wokół mnie .

     ze wszelkimi z akceptacji tego faktu wynikającymi konsekwencjami .

     m

     • marek pisze:

      Świadomość Chrystusowa przenika wszelkie bariery Nic nie jest w stanie jej zatrzymać .Rozświetla każdy mrok . Zstępuje nawet do ” piekieł „.

      Wszelkie próby zrozumienia mechaniki wszechświata , stopniowania współzależności hierarchii ,są tylko przedłużaniem swego trwania w stanie ” uśpienia „.

      My z pozycji ego-ja nic w tej materii nie możemy zrobić . Możemy jedynie zostać stąd zabrani / uwolnieni / poprzez zespolenie się z Chrystusem – Bogiem w nas który przekracza wszelkie bariery .

      I wyłącznie za Jego staraniem , a naszym pragnieniem nasze ego-ja może skurczyć się do takich rozmiarów by mogło przejść przez owe igielne ucho oczko siatki więźiącej nas w naszej czasoprzestrzeń od dostępu do świata Ducha .

      m

     • ona pisze:

      uwolniłam sie od strachu dzieki tej Świadomości, po prostu nie ma takiej rzeczy, ktorej sie boje, żadnego szatana, kataklizmu itd., czuję sie dzieki temu wszechmocna, ale bez megalomanii , można to ując w kilku prostych słowach „BÓG JEST MOJA SIŁĄ”

 2. margo0307 pisze:

  W jakiś… przedziwny sposób… pozbawiłam swój komp dźwięku usuwajac zbędne programy, a wraz z nimi… chyba sterowniki dźwięku (ale tego nie jestem pewna)?, a w zwiazku z tym nie mam głosu w filmikach co… zniechęciło mnie do ich ogladania…
  (literki a z ogonkiem 🙂 – tak jak ę – też nie mogę pisać, bo zainstalował mi się niechcacy… jakiś paskudny program, którego nie mogę usunać…, a któremu – „nie podoba się”… literka a z ogonkiem… 🙂
  – Dawidzie, jeśli Ty lub ktoś inny… zna się na programowaniu to… proszę o pomoc… 🙂 ❤

  Powracajac do tematu czasów, w których przyszło nam żyć…
  Być może, że … sa to czasy "ostateczne", tyle że… nie bardzo wiadomo – na czym ta… "ostateczność" ma polegać, ponieważ wg. mnie – Życie… jako takie – nie ma końca, być może jednak chodzi o… hmm… przewartościowanie świadomości ludzi tak… by z-rozumieli, że jedynym istnieniem wartym „zachodu” jest istnienie w formie duchowej… ?
  Z drugiej jednak strony… forma duchowa naszego istnienia… nie da nam możliwości doświadczenia tak szerokiej gamy doznań jaka daje forma cielesna… 🙂

  Ciekawy art nawiazujacy do tematu poruszanego na naszym forum jest na stronie:
  http://3obieg.pl/nowa-atlantyda-czy-zaklete-kolo-historii
  gdzie m.in. również poruszona jest kwestia interpretacji biblijnych…

  Cyt.
  „… Wprowadziwszy kłamstwo jako podstawę urządzeń państwowych, trzeba było oddawać i forum i senat kłamcom najsprytniejszym. Tak stanęły sprawy w lutym 44 roku a dnia 15 marca Cezar został zamordowany, przeszyty 23 pchnięciami sztyletów. Mord ten stoi w historii, jak słup graniczny, bo odtąd coraz częściej będą ginąć od despotyzmu orientalnego, zadomowiającego się w Rzymie, najlepsi obywatele Rzymu (emigracja zarobkowa – dopisek mój), a coraz częściej i gęściej będą wynoszone w górę próchna i zgnilizny.(…) Chyba nie trzeba nikomu pisać kto jest w obecnej Polsce „próchnem i zgnilizną” moralną na szczytach władzy ?!… „

  • ona pisze:

   nowa swiadomosc , nowa Ziemia, Nowy Czlowiek, jak zwal tak zwal – nie wiemy tak naprawde czy to wyklucza cielesnosc, ktora dostarcza nie tylko cierpienia ale przede wszystkim piekna otaczajacego swiata… troche o piramidach i prognozach na niedaleka przyszloasc

   „Piramidy są od dawna nie aktywnymi generatorami mocy na ziemi, ale spora ich cześć jest włącznie z Piramidą Cheopsa w Gizie, jest dawnymi portalami używanymi do komunikacji międzyplanetarnej.
   Giza to najkrótsza i najbardziej bezpieczna droga do….. ( nie wcale nie na Orion!!!) a, do Gwiazdy jasnej w Gwiazdozbiorze Łabędzia!
   Chciano bardzo wykorzystać Piramidę Cheopsa jako portal do Oriona , w tym celu zmieniono jej oś przesuwając sarkofag w komorze dźwięku, ale to się nie udało , bo główny kryształ mocy został z niej zabrany i ukryty na pustyni. To długa historia … związana z wielkimi walkami w tamtych rejonach , które całkowicie zniszczyły ten piękny kraj robiąc z niego pustynie i tworząc nad nim energetyczny parasol oddzielający go od naturalnej przestrzeni.

   Technologie kosmiczne są wprost nie do pojęcia i zaakceptowania przez współczesnego człowieka wychowanego głownię na dogmatach religijnych , które nakazują mu być ze spuszczoną głowa na kolanach. W całkowitym odłączeniu od wewnętrznej wiedzy i mistyki na której opiera się nasze fizyczne życie.
   Otóż , to co widzimy jako Piramidy jest nałożonym na nie holograficzną przestrzenną siatką, której energetyczny odbiór jest zgrany z wgranym nam kodem identyfikacji w mózgu.Zatem nasza fizyczna świadomość nie jest w stanie widzieć więcej i inaczej niż rozpoznaje impuls przesyłający kod obrazu identyfikowany w zaprogramowanej postaci w mózgu.
   Zwyczajnie nie widzimy wszystkiego, a, to co wolno nam zobaczyć oglądamy przez filtr programu , który nosimy w sobie! Do tego jest dołączona nakładka informacyjna , która wpisuje w nas okresową wiedzę dotyczącą obrazu. kto wychodzi ponad ten program z miejsca jest identyfikowany jako wróg systemu i usilnie zwalczony wszelakimi sposobami. Włącznie z wpajaniem mu i otoczeniu iż ma „kuku na muniu…. Mrugnięcie ” jak to mówią dzieci…

   Wracając do Piramidy nie można jej uruchomić , ani całego sytemu energetycznego ziemi składającego się z mnóstwa piramid ,dopóki Ziemia nie odzyska wszystkich swoich dawnych parametrów umożliwiających jej korzystanie z PEŁNI KOSMICZNEJ MOCY WYPROWADZAJĄCEJ JĄ ORAZ NAS NA NIEJ NA DROGĘ POWROTU DO DOMU CZYLI DO GWIAZDOZBIORU ŁABĘDZIA, A NIE ORIONA!!!!!

   Na czym polegała ta dawna i współczesna walka i kto walczył miedzy sobą?

   Na ziemi i w kosmosie tak naprawdę są TYLKO DWA RODY, DWA!!!, one na drodze swojej ewolucji używały różnych ciał fizycznych ( kombinezonów doświadczalnych w celu rozwijania i poznawania różnych cech i emocji) zatem zarówno jednych jak i drugich można spotkać / zobaczyć w tych kombinezonach w rożnych przestrzeniach ( wszak czasu nie ma , mogą się nakładać na siebie i przebijać rożne sekwencje zdarzeń z rożnych przestrzeni), naprawdę wcale nie jest ważne w jakim przebraniu można zobaczyć wcieloną weń duszę! Ubranie aktora jest zależne od roli którą gra i scenografii danego przedstawienia…. Mrugnięcie Skupiać się nalezy na osobowości „aktora” , oraz na tworzeniu ( przez wszystkie zdarzenia, słowa i czyny) jego otoczenia!
   Zatem TYLKO DWA RODY często w takich samych przebraniach w tych samych miejscach, w tym samym czasie ale z zupełnie innymi intencjami działania! I właśnie te INTENCJE SĄ NAJWAŻNIEJSZE!!!

   Wracając do Piramidy w Gizie wszystkie służyły do teleportacji , do zwiększenia energii w miejscach w których były, do ochrony , do napędu i wyznaczania nawigacji kosmicznej, miały też inne pomniejsze role, jednak zawsze były portalami miedzy wymiarowymi , tworzyły MER KA BA w komunikacji i teleportacji materii ( zamiana materii w energie i materializacja jej w dowolnym miejscu kosmosu), ta wiedza istnieje w domysłach wielu z nas, bo jest zapisana w podświadomości, ale blokowany jest dostęp do niej bardzo mocno.

   Po przegranej wojnie sił jasności z silami ciemności czyli Lucyfer z Szatanem… Szatan ze swoimi legionami przejął władzę nad ziemia wiele tysięcy lat tamu. ale nic nie jest po nic …. nie wiedział , albo nie zdawał sobie sprawy iż każda Dusza ewoluuje przez doświadczenia, zatem jego jurysdykcja nad ziemia doprowadzi jego ród do ewolucji i rozświetlenia siebie, co automatycznie da zwycięstwo JASNOŚCI… Mrugnięcie Chichot Chichot właśnie dokonuje się ten akt na naszych oczach!!!

   W Piramidzie Cheopsa na jej szczycie uwięziona jest duża grupa Energii jasności, my tego nie widzimy ze względu nie możliwości widzenia wyższej wibracji niż ta której odpowiada III wymiar i jego kod w naszych mózgach. Te Energie utrzymują cały czas Piramidę w pozycji połączeniowej z Gwiazdozbiorem Łabędzia pomimo usiłowań przestawienia jej osi przez przesunięcie sarkofagu wewnątrz komnaty dźwięku używanej do teleportacji ludzi w inny wymiar.

   Usiłowano wielokrotnie uruchomić moc Piramidy zdjąć z niej blokady by wykorzystać ja do przesunięcia Ziemi w NIŻSZY WYMIAR i zablokowania w nim jej i Ludzkości! odbyło się wiele ceremonii tajnych , na szczęście nie udało się, bowiem uruchamia ją tylko i wyłącznie określony kod , którego nie można podrobić. wiele gadań rożnych guru jest o niczym….

   Zatem jest tylko jedna opcja i tylko w jednym celu doprowadzająca do uruchomienia Piramidy w Gizie , która aktywizuje wszystkie zespolone z nią na całej ziemi piramidy większe i mniejsze.

   O długiej drodze prowadzącej do tego momentu nie będę opowiadać , bo to nie moment , ale napiszę o kilku elementach niezbędnych, które juz zaistniały.

   I. Najważniejszy to Wola Zmian Ludzi , zmian które promują dobro, mądrość , moc i miłość, to one , ich wibracja napełnia mocą jadro ziemi , doprowadza je do wirowania , które wynosi ziemie i nas w wyższe , jaśniejsze rejony kosmosu.

   II. Sprawa , to uzupełnienie jądra ziemi o wyeliminowaną z niego energię aspektu żeńskiego ( była w bardzo małej ilości niewystarczającej do aktywizacji naszego DNA), to się stało, proces jest zakończony , mamy już pełnię depozytu mitochondrialnego DNA w postaci zapisu energetycznego. Możemy podziękować Francji i Wieży Eiffla … Mrugnięcie Uśmiech temat zamknięty.

   III. Sprawa, to Czakra Mocy Ziemi , czyli akumulator i mocy kosmicznej i mocy fizycznej , który przekazywał ja do jadra ziemi, był zablokowany i miał odwrócony obieg energii ale również przez zastosowanie systemu odbić energia , która przez ten punkt miała wchodzić do jądra była kradziona i przesyłana w inne miejsce w kosmosie. Z tym problemem też sobie poradziliśmy doskonale , blokady zdjęte, strumień energii odwrócony , jadro ziemi napełnione, odbić juz robić nie można ( ze względu na zmianę powrotną osi magnetycznej ziemi), Tu tez możemy podziękować Francji i 12 kolumnom w CERGY…. Mrugnięcie Chichot temat zamknięty.

   IV. Sprawa, rozdzielone aspekty żeński i męski, ( eksperyment z rozdzieleniem Bliźniaczych Płomieni) doprowadziły do zmniejszenia używania mocy energetycznej w każdym z nas do maksymalnego wymiaru 50 % . Zatem musiało nastąpić ponowne połączenie energetyczne we wzorcu i odnowienie pełni kodu działania. Co stało się tego lata , dokładnie 22. 07. 2013. ( dla ciekawych cyfra daty 7. i 1. ….. 8 inaczej oo – nieskończoność… wpisane) , możemy podziękować Francji i Rennes Le Chateau. W tym wypadku w grę wchodził jeszcze Luwr , bo proces miał połączenie z szyszynką.Temat zamknięty.

   Po tych IV głównych tematach należało dopełnić tarczę roku 2013. ich wiedza , która wgrywała nowe parametry na bazie dawnego ustawienia nawigacyjnego nasz powrót do DOMU!

   V. Sprawa to nasze „KONIE APOKALIPSY” czyli IV Żywioły z kodem naszej obecnej wibracji, która uzupełni restart do zablokowanej naszej dawnej świadomości , uzupełnionej o współczesną wiedzę.III konie już są za 4 dni przybiegnie ostatni „Czarny Koń”, uzyskamy pełnię wiedzy i mocy i możliwości na „Nowym Dysku” czasu, który rozpocznie dla nas pracę ( czyli potworzy Nowy Czas) 13. 12. 2013. ( dla ciekawych liczba daty, to , 1. i 3. …13. co oznacza 1. pełnie / wiedza duchowości , oraz 3. przejaw tej wiedzy w materii). Zatem za 4. dni otworzą się nam wrota dostępu do nowej wiedzy…. jak nie wiem. Mrugnięcie Chichot

   Ale te elementy , ich zaistnienie były i są niezbędne do ponownego uruchomienia Wielkiej Piramidy w Gizie i jej dwóch mniejszych towarzyszek, one zaś uruchomią zupełnie samoistnie wszystkie połączone z nimi liniami energetycznymi na całej ziemi. Te zaś zespolą nas ponownie z POLEM MORFOGENETYCZNYM spalając całą sieć sztucznie nam nalozonego fałszywego wzorca postrzegania i odbiorów nierzeczywistej rzeczywistości kakofonii sieci energioinformacyjnej, która zespalana z naszym mózgiem bardzo skutecznie zaburzała nam prawdziwe odbiory otaczającej nas rzeczywistości.

   Ot… i tyle.

   A czym jest w takim razie nasza św. geometria? Ona jest formą ( jedną z możliwości ) odczytu i odtwarzania ( bo my jak na razie uczymy się tworzenia przez odtwarzanie istniejących stworzonych juz form życia, jeszcze jesteśmy bardziej kopistami niż twórcami) stworzonej myślą i uczuciem całej otaczającej nas przestrzeni.”
   http://www.peszer.darmowefora.pl/index.php?topic=82.0

   • Ktoś pisze:

    „O długiej drodze prowadzącej do tego momentu nie będę opowiadać , bo to nie moment , ale napiszę o kilku elementach niezbędnych, które juz zaistniały.”

    „I. Najważniejszy to Wola Zmian Ludzi , ”

    — gówno prawda, zmiany zachodzą z pominięciem „ludzi”.

    „II. Sprawa , to uzupełnienie jądra ziemi o wyeliminowaną z niego energię aspektu żeńskiego (…)Możemy podziękować Francji i Wieży Eiffla …”

    — podwójne gówno prawda. Enegia Ziemi CAŁY Czas była na swoim miejscu tyle iż słabowita bo przywalona pierdyliardem MODLITW katoli (jak i innych satanistów). Pod koniec 2014 próbowano ją zreszta porwać na inna planete w co zamieszany był cobra i wiele róznych bractw. Także te z francji co niby „to naprawiły”.

    „III. Sprawa, to Czakra Mocy Ziemi , (…)Tu tez możemy podziękować Francji i 12 kolumnom w CERGY…. ”

    — gówno prawda… Zostali zwyczajnie ODCIĘCI…. także ci zachwalani jako zbawcy francuscy masoni,

    „IV. Sprawa, rozdzielone aspekty żeński i męski, (….) W tym wypadku w grę wchodził jeszcze Luwr , bo proces miał połączenie z szyszynką.”

    – Conchita Wurst też jest DWUASPEKTOWA…. i tak samo „oswiecona” jak te brednie prawdziwe

    „V. Sprawa to nasze „KONIE APOKALIPSY” czyli IV Żywioły z kodem naszej obecnej wibracji, ”

    — totalnie gówno prawda….. „konie apokalipsy” to chociażby ROZWINIĘCIE skrótu INRI…. (jeden „koń” jedna literka). Są to „wichury” z mitu o Marduku Zbawicielu niszczącym Biblijną Bestię Tiamat.

    Konie Apokalipsy to też ZWIEŃCZENIA solarnego krzyża. W „religiach” robia za Archaniołów.

    PS.
    Zaistniało dużo więcej zmian. Wieloma z nich jako sprawcą chwali się cobra, parker czy inni systemowi mąciciele.

  • Ktoś pisze:

   „W jakiś… przedziwny sposób… pozbawiłam swój komp dźwięku usuwajac zbędne programy, a wraz z nimi… chyba sterowniki dźwięku (ale tego nie jestem pewna)?, a w zwiazku z tym nie mam głosu w filmikach co… zniechęciło mnie do ich ogladania…”

   – WINDOWS nie usuwa sterowników przy deinstalaji programu, to raz. Dwa odpowiedź masz w panelu sterowania w zakładce sprzęt. Jak przy „karcie graficznej” nie ma „ostrzeżeń to działa dla systemu poprawnie.

   Jak nie ma dzwięku to „wyjscie nie prowadzi na głośniki”, „jest wyciszone” …… i tym podobne niespodzianki mogace sie kryć.

   (literki a z ogonkiem – tak jak ę – też nie mogę pisać, bo zainstalował mi się niechcacy… jakiś paskudny program, którego nie mogę usunać…, a któremu – „nie podoba się”… literka a z ogonkiem…”

   – „panel sterowania’… „usuń program”…

   jak nie zadziała to przenazwanie katalogu w jakim jest zainstalowany i reset komputera. Po restarcie powinien się dac usunąć

   Dla u łatwnienia wywal wpisy się do niego odnoszące z rejestru windowsa w sekcji RUN.

   • margo0307 pisze:

    „…Jak nie ma dzwięku to „wyjscie nie prowadzi na głośniki”, „jest wyciszone” …… i tym podobne niespodzianki mogace sie kryć…”
    ___
    Nie jest wyciszone, tylko pisze: „nie jest zarejestrowane żadne urzadzenie dźwiękowe”…
    * * *
    … któremu – „nie podoba się”… literka a z ogonkiem…”

    „…– „panel sterowania’… „usuń program”…
    ___
    Tego gada nie ma w programach… i nie wiem co mogę, a czego nie mogę… usunać…
    * * *
    „…jak nie zadziała to przenazwanie katalogu w jakim jest zainstalowany i reset komputera. Po restarcie powinien się dac usunąć
    Dla u łatwnienia wywal wpisy się do niego odnoszące z rejestru windowsa w sekcji RUN.”

    ___
    A to już jest – jak dla mnie – „czarna magia”… 😀

    • Ktoś pisze:

     a) panels terowania -> dodaj nowy sprzet …… i powinien sam wykryć

     b) panel sterowania -> ustawienia jezykowe (weryfikacja poprawności)

     i skoro „jakis program” przejął „Ą” to się powinien przy naciśnieciu „Ą” odpalać czy wykazywac jakies działanie -uruchamiać jakieś okienko – po opisie którego mkożna zidentyfikować owy program.

     • margo0307 pisze:

      ” a) panels terowania -> dodaj nowy sprzet …… i powinien sam wykryć
      b) panel sterowania -> ustawienia jezykowe (weryfikacja poprawności)
      i skoro „jakis program” przejął „Ą” to się powinien przy naciśnieciu „Ą” odpalać..”

      ___
      Ktosiu, był u mnie komputerowiec i…
      – usunął ten program, któremu nie podobała się literka ą… 😀
      – zainstalował pięć sterowników ale… żaden nie uruchomił dźwięku, pomimo, że odnalazł pełną nazwę płyty dźwiękowej kompa…
      Na różnych forach ludzie piszą z tą płytą wiecznie były i są problemy synchronizacji ze sterownikami…
      ________
      Nie wiem gdzie… w panelu sterowania są „ustawienia językowe” (weryfikacja poprawności) ??
      * * *
      „Margo istnieje jeszcze jedna możliwość…”
      Sprawdziłam Dawidzie, po odłączeniu głośników i podłączeniu słuchawek… nadal dźwięku nie ma, bo to nie jest wina głośników tylko tego programu w kompie…
      Trudno, odpuszczę sobie słuchanie muzy i oglądanie filmików… 🙂

     • Alicja z Krainy Czarów pisze:

      Tutaj Małgosiu masz sterowniki które powinny przywrócić dźwięk wybierz tylko zgodnie z posiadanym systemem operacyjnym po kliknięciu w odnośnik „linki bezpośrednie”.

      http://www.dobreprogramy.pl/Realtek-High-Definition-Audio-Codecs,Program,Windows,21164.html

     • margo0307 pisze:

      „Tutaj Małgosiu masz sterowniki które powinny przywrócić dźwięk…”
      ___
      Mam już ten program zainstalowany i uruchomiony i dalej… kicha… 😀 ale… dziękuję Ci Lucuś z całego ❤ 🙂
      Wbrew jednak temu, co pisze w uwadze, że… należy wybrać opcję dla starszej wersji windowsa…, którą właśnie posiadam w moim kompie…, żadna lista się nie otwiera po kliknięciu w pobieranie…, może właśnie tu leży "mój problem"… ?

     • Ktoś pisze:

      W takim razie z listy sprzetu WYWAL kartę muzyczną i ewentualnie powiązane z nią „chipsety” i na nowo ją wykryj.

   • Dawid56 pisze:

    Margo istnieje jeszcze jedna możliwość sprawdzenia czy masz dźwięk spróbuj zamiast głośników podłączyć do komputera słuchawki i wtedy odpal jakiś youtube, może być jeszcze wina gniazda w kompie, albo kabla trzeba sprawdzić wszystkie możliwości.Głośnik może byc wyciszony w wielu miejscach , to prawda.

    • ona pisze:

     Margo sprobuj ustawic ustawienia w panelu sterowania – dzwiek, pobaw sie ustawieniami- przywroc domyslne itp. tez tak kiedys mialam , po odlączeniu sluchawek, komputer czasem fiksuje i zmienia sam ustawienia…

     • ona pisze:

      panel sterowania-dziwek-glosniki-zaawansowane – przywrovc domyslne

     • margo0307 pisze:

      ” Margo sprobuj ustawic ustawienia w panelu sterowania – dzwiek, pobaw sie ustawieniami…
      przywrovc domyslne”
      ___
      Pobawiłam się 🙂 Sprawdziłam wszystkie urządzenia – sterowniki.., razem jest aż… 13 – nawet nie wiedziałam… 🙂 Wszędzie pisze: „to urządzenie działa poprawnie”… a głosu – jak ni ma tak ni ma… 😀

      Bardzo Wam kochani dziękuję za podpowiedzi i pomoc…, myślę, że nic tak ludzi do siebie nie bliża jak chęć pomocy jeden drugiemu… 🙂
      Jeszcze raz – bardzo serdecznie Wam Wszystkim… dziękuję… 🙂 ❤

    • margo0307 pisze:

     „W takim razie z listy sprzetu WYWAL kartę muzyczną i ewentualnie powiązane z nią „chipsety” i na nowo ją wykryj.”
     ___
     Oj, kochany Ktosiu…, stanowczo… przeceniasz moje możliwości… 😀
     Nie znam się na kopach i ich programach, a to, co ewentualnie się dowiedziałam… pochodzi z… samouczków i info przeczytanych na innych forach komputerowych…,
     i niestety nie jest tego wiele… 🙂

     • Alicja z Krainy Czarów pisze:

      Wpisz w wyszukiwarce google frazę: Realtek High Definition Audio Codecs kliknij pierwszą stronę która się Tobie wyświetli po wyszukaniu

      zaznacz ptaszka przy na stronie gdzie pisze: I accept to the above.i kliknij przycisk next na stronie wyświetli się Tobie tabelka z plikami do pobrania.

      Więc odszukaj nazwę
      Windows 2000, Windows XP/2003(32/64 bits) Driver only (Executable file)

      i kliknij w napis Global w celu pobrania.

      Jest jeszcze fajny program do identyfikacji komponentów sprzętowych komputera który powinien wykryć jaki jest dokładnie model karty dźwiękowej i jakie dla niej są przewidziane sterowniki.

      http://www.dobreprogramy.pl/AIDA64-Extreme,Program,Windows,22112.html

      Po prawej stronie odnośnik linki bezpośrednie i z rozwijalnej listy wybrać wersja stabilna 🙂

     • margo0307 pisze:

      „…Więc odszukaj nazwę Windows 2000, Windows XP/2003(32/64 bits) Driver only (Executable file) i kliknij w napis Global w celu pobrania…”
      ___
      Oki Lucuś – tak zrobiłam, zainstalowałam ten program i uruchomiłam i… dalej kicha… 😀

     • Alicja z Krainy Czarów pisze:

      Pobierz Aidę z tego wrzuconego przez mnie linka to dowiesz się jaki konkretnie jest model karty dźwiękowej w komputerku, gdyż może się zdarzyć że sterowniki od Realtek wcale nie obsługują tej karty.

      Program Aida jest testowy jednak dowiesz się z niego co i jak i mając informacje o modelu kary dźwiękowej będziesz mogła sobie pobrać najodpowiedniejsze dla niej oprogramowanie.

      http://www.dobreprogramy.pl/AIDA64-Extreme,Program,Windows,22112.html

  • Dawid56 pisze:

   Margo, a czy możesz pisać ó, ś,ń,ż,ź, ć ?

  • canou pisze:

   Może w: „Windows” –> „Wyszukaj urządzenia i pliki” –>
   „Menedżer urządzeń” –> „Kontrolery, dźwięku, wideo i gier” (u mnie po rozwinięciu są trzy ikony z głośnikiem jedna chyba od dźwięku „Urządzenie zgodne ze standardem High Definition Audio albo ta: „Audio dla wyświetlaczy Intel(R)), można zrobić reset, przeinstalować urządzenie ze sterowników automatycznych internetowych albo tych swoich,
   chyba że to już było 🙂
   Powodzenia

   • margo0307 pisze:

    „… (u mnie po rozwinięciu są trzy ikony z głośnikiem jedna chyba od dźwięku…”
    ___
    Dziękuję Canou za podpowiedź 🙂
    Poczyniłam kroki – o jakich wspominasz…, niestety u mnie widnieją trzy ikonki z… żółtym znakiem ?…, i pisze: „urządzenie nieznane”
    Gdy wchodzę w „akcesoria” i „Rejestr dźwięków” pokazuje się napis:
    „… nagrywanie i odtwarzanie dźwięku nie jest możliwe, ponieważ nie jest zainstalowane żadne urządzenie dźwiękowe…”
    … chociaż zainstalowane i uruchomione są są wszystkie niezbędne sterowniki, programy i… czort jeszcze wie co… 😉
    * * *
    Lucuś, zainstalowałam i uruchomiłam AIDE i… nadal bez zmian…
    Szczerze mówiąc – mam już dość…, i poczekam na komputerowca, który przyjdzie i fachowo mi to naprawi, bo sama… po prostu nie jestem w stanie z braku… wiedzy w tej materii… 🙂

   • canou pisze:

    jeśli jednak podejmiesz się jeszcze tego hakowania 😉 to można spróbować:

    1. całkowicie odinstalować, (z zaznaczoną opcją „usuń oprogramowanie dla tego sterownika”), a później wyszukać „Skanuj w poszukiwaniu zmian” (ikonka z komputerem i lupą)
    albo tylko
    2. prawym myszy „zaktualizować oprogramowanie sterownika” i wybrać „Wyszukaj automatyczne zaktualizowane oprogramowanie sterownika” lub „Przeglądaj mój komp. w poszukiwaniu oprogramowania” i dodać sterownik z dysku ten starszy

    testowo sprawdziłam u siebie tą całkowitą dezinstalację i samo automatycznie dobiera sterowniki z windowsa
    a jak jest ich brak w windows-ie (może potrzeba service pack taka łatka) ale znasz (choćby z tego programu od Alicji) model karty muzycznej to spokojnie można samemu dobrać ręcznie (uprzednio pobrany lub dołączony do karty muz. na płycie cd) sterownik z dysku pod model (2.)

    „..ikonki z… żółtym znakiem ?..” jego nie powinno tam być
    tylko żeby był dobry sterownik do modelu karty
    powinno drgnąć 🙂

 3. margo0307 pisze:

  „… Na ziemi i w kosmosie tak naprawdę są TYLKO DWA RODY, DWA!!!…”
  ___
  Jakie ?

  • ona pisze:

   moge snuc domysly, co mial na mysli autor… Chodzi o 2 linie rodowe , ktore zapoczatkowaly ludzkosc… mozna to interpretowac, jako linia rodowa Boga – nasienie Boga i nasienie zła…

   • ona pisze:

    http://www.zbawienie.com/nasienie_weza.htm
    tu a nasienieu weza

    jednak mysle, ze chodzi konretnie o 2 linie rodowe….

    • margo0307 pisze:

     „…mysle, ze chodzi konretnie o 2 linie rodowe….”
     ___
     Czy możesz powiedzieć – jakie ?
     oraz…
     – Jakie… „DWA RODY” sa na Ziemi i w kosmosie ?

     • ona pisze:

      przy czym Adam i Ewa byli tylko reprezentantami tych dwoch linii rodowych tu na planie ziemskim i dali poczatek zyciu w materii

     • Ktoś pisze:

      Zarówno Adam jak i Ewa to nie postacie a ludy (państwa (odpowiednio afryka płd i oceania)) jakie pod wodzą Biblijnej Bestii napadły na chrześcijański świat (Słowianie) niszcząc w ten sposób PORZĄDEK polityczny (ów RAJ). „Jabłko jakie zerwała Ewa” to jedno z insygni królewskich SYMBOL owej NAPAŚCI na chrześcijańskie ludy.

      Tak samo PANDORA to kraj….. Prometeusz to kraj etc…..

     • ona pisze:

      jednak nie zmienia to faktu, ze ludzkosc zapoczatkowala obecnosc pramatki i praojca i nie zmienia tez to faktu , ze sa dwa rody , dwa aspekty – meski i zenski, ktorych harmonijne wspoldzialanie, stanowi raj czyli oswiecenie, koniec poszukiwan swietego Graala, chodzi o zapanowanie takiego raju – Krolestwa Bozego na ziemi, teraz dominuje energia meska, cala agresja z tego wynika, kobieta rownowazy te negatywne cechy, dlatego jest zalew islamu, aby ,kobieta nie miala nicc do powiedzenia, aby byl strach i przemoc, poniewaz Bog to przewidzial, Bog widzial te nastepstwa od poczatku, widzial nasze dzieje, dal nam to do zrozumienia poprzez Biblie , Nostradamusa itd. przygotowal dla nas Wybawienie, bo ngdyby tego nie bylo, tej alternatywy, tej łaski Bożej, myu ludzie poprzez swoja ignorancje zgotowalibysmy sobie pieklo na ziemi, wyobrazcie sobie kiedy czlowiekowi pokroju Słowianina narzuca sie Islam, w jego wlasnym kraju… Dziekuje Bogu, ze dal nam taka szanse!!!

      Z jednej strony jest zalew Islamu , a z drugiej promuje sie wszelie ruchy LGBT, zeby ludzie zatracili wartosci duchowe, nie mogli zrownowazyc aspektu meskiego i zenskiego ani w sobie, ani poprzez kontakt z drugim czlowiekiem, mezem, zona, partnerem/ka itd. i mieli utrudniony dostep do tej wiedzy. Bo jak moga to zrobic np. Kobiety w Islamie, ktore nie maja praw, z drugiej strony w Europie z kobiety robi sie macho, rzejawia meskie cech, a druga jest ofiara, gdzie mezczyzna w islamie jest katem. Obecnie wszystko stoi na głowie, a jak wiemy gdzie jest milosc, jest pokoj i ogolne pojete dobro i WSPOLPRACA ZARONO NA POZIOMIE MALZENSTWA/PARTNERSTWA ALE TEZ NA POZIOMIE GLOBRALNYM, JEDNAK WSZYSTKO WYCHODZI ZE SKALI MIKRO – CO NA GORZE TO NA DOLE, TEGO RODZICE POTEM UCZA SWOJE DZIECI, TO PRZEJAWIA SIE WSZEDZIE
      Uczymy sie tego przeciwnego aspektu poprzez obcowanie ze soba, kobieta czerpie od mezczyzny i odwrotnie, ale tu potrzebna jest MIŁOŚĆ , tak zwana Swieta milosc, zasiana w nas przez Boga.
      Kiedy to pojmujemy, kiedy mamy polaczenie z Bogiem jest sianie dobra , ale szatan tego nie chce, bo gdzie milosc tam nie ma miejsca na szatana, wiec, mamy to co mamy…DLATEGO KOBIETA I MEZCZYZNA W DZISIEJSZYM SIWECIE SA WROGAMI – to jest to co nam stara sie przekazac Stwora od zarania, poprzez te wszystkie „historyjki” z Biblii

     • margo0307 pisze:

      „… wyobrazcie sobie kiedy czlowiekowi pokroju Słowianina narzuca sie Islam, w jego wlasnym kraju…”
      ___
      Myślę, że… żadna Słowianka nie podporządkowała by się islamiście…, mamy chyba jednak coś z… Lilith… 😀
      * * *
      „…Obecnie wszystko stoi na głowie, a jak wiemy gdzie jest milosc, jest pokoj i ogolnie pojete dobro…”
      ___
      Świeta prawda 🙂
      * * *
      „…Kiedy to pojmujemy, kiedy mamy polaczenie z Bogiem jest sianie dobra , ale szatan tego nie chce, bo gdzie milosc tam nie ma miejsca na szatana…”
      ___
      Nie pozostaje nam nic innego jak… przekonać Szatanka do Miłości i tak go pokochać, że… rozpłynie się w miłości… 🙂 ❤

     • ona pisze:

      fajnie , ze poruszylas watek Lilith, bo to calkiem ciekawa historia, chodza słuchy, ze to nie Ewa a Lilith byla rowna Adamowi partnerka, nie powstala z zadnedg zebra, tylko powstali oni jako dwie przeciwne Energie, zenska i meska, ale Adamowi cos nie pasilo, bo nie chciala sie podporządkować, i sobie poszla :)…. ale nie byla demonem … Szatan nie ma mozliwosci uzyskac ulaskawienia, bo decyzje jego i Boga sa nieodwolne, wiec Szatan zginie, ale ludzie , ktorzy nasiakneli tym złem, maja szanse sie nawrocic, to wlasnie Narod Wybrany i Krolestwo Boga , ktore nastanie ma wskazac im wlasciwy kierunek, poprzez czynienie dobra, milosierdzie itd. wejdziemy tez w inny wymiar swiadfomosci, podniesie sie wibracja ziemi tak aby te zmiany mogly zaistniec

     • Dawid56 pisze:

      Dwa rody , może chodzi rzeczywiście o potomstwo Adama z Ewą i potomstwo Adama z Lilith.Może były dwa eksperymenty stworzenia Człowieka.
      Pierwszy z probówki – klonowanie człekopodobnej rdzennej ludności Ziemi z domieszką genów Annunaki.A drugi sposób stworzenie czegoś w rodzaju Golema i tchnienie w niego – nieśmiertelnej duszy.
      Wydaje się problem duszy czy nieśmiertelnego ducha jest problemem podstawowym.
      W opisie techniki klonowania nie występuje to zagadnienie.

 4. ona pisze:

  i tu mnie zaskoczylas, bo co autor to teoria, Biblia przekazuje, ze po potopie ostal sie tylko jeden, tzw. rod.. ale wyjasnienie tego moze byc prostsze niz sie wydaje, chodzi o linie rodowa meska Adama i zenska Ewy

  http://www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/polacy.htm

  • ona pisze:

   „Ostatnie doświadczenia CERN poszukiwania momentu stworzenia dowiodły iż w takim akcie powstają ładunki energetyczne zarówno plusowe jak i minusowe.Czyli inaczej Energie plusowe i minusowe o zawartości identycznej wiedzy a odwrotnych kierunkach wektorów realizujących je.
   W kontaktach bezpośrednich ze sobą usiłujące siebie zniszczyć wzajemnie , chociaż plusy nie mają takiego celu mentalnego , to jednak efekt powstaje.
   Dualizm był i będzie jako odniesienie zrozumienia całokształtu działań oraz motor napędowy działania.Jednak nie musi być inspiracją do walk z wymuszaniem swoich wartości wbrew woli tych , którzy mają inne.

   Nie da się zaprzeczyć istnienia bieli i czerni ale da się zmieniać te barwy jedna w druga zależnie od woli oraz da się poznawać je zgodnie z wola eksploratora.

   Zatem tak jak dwa różne bieguny istnieją dwa rożne Rody Energii pochodzących od Stwórcy i oni mają swoich przedstawicieli zwanych pospolicie synami Stwórcy , Bogami reprezentującymi wartości z ich przestrzeni. A są one naprawdę zupełnie inne tak jak inne są znaki + i – , tak jest.

   W każdej informacji jest ziarnko prawdy , piękno inaczej harmonia doskonałości wzorca , czyli pełnia wiedzy pochodzi od aspektu żeńskiego , dlatego uosabia ją się z kobiecością. Z pełnią wzorca plusowego rodu i jego reprezentantów.

   Natomiast moc jest domena aspektu męskiego , reprezentacją boskości tego rodu męskości.

   Zatem ten kto osiągnął chociaż przybliżoną pełnię ( w zrozumieniu ludzi tamtych czasów) jawił im się jako pół bóg albo pół bogini.
   Nie wiem czy nazewnictwo takie pół .. było związane z wierzeniem w jednego głównego ich Boga ale nie Stwórcę , czy też było to objawem jeszcze nie pełnej doskonałości osoby nazywanej pół bogiem?

   A może czasami to i to? Jednak oceniali oni wówczas efekty zewnętrzne swoich idoli jeszcze nie zwracali wielkiej uwagi na ich cechy wewnętrzne , czyli rozwój duchowy.
   Tak wygląda droga naszej ewolucji , po kolei uczymy się cenić rożne wartości , raz zewnętrzne innym razem wewnętrzne a z uzyskamy idealną harmonie.”
   http://www.cheops.darmowefora.pl/index.php?topic=6834.105;wap2

 5. Ktoś pisze:

  Wykaz Królów Polskich, także tych (podobno) nieistniejacych wedle nazistowskiej propagandy głoszonej z krużganków satanistycznych bluźnic. Oczywiście jest „przechowywany” w świątyni nazizmu pod kontolą Biblijnej Bestii maryji byle tylko Polacy go nie wypatrzyli i nie obalili KŁAMSTWA i jakowymś „powstaniu polin od momentu jej chrzu” 1050 lat temu.

  http://www.wykop.pl/wpis/15458661/rok-550-pierwszym-krolem-polski-byl-lech-i-takie-i/

  Jest jedna uwaga, która w wywiadzie jest nieaktualna. Otóż obraz Poczet Królów Polski od Lecha I (prawdopodobnie był to Lech II, ok. 550r.) jest wystawiony na Jasnej Górze w Sali Rycerskiej. Byłem tam dwa tygodnie temu i obfotografowałem.

  Przechwalę się, że tydzień przed wydaniem Słowiańskich Królów Lechii poczet xiążąt i królów laskich (lechickich) pojawił się w książce „Nadaj Herb swojemu Rodowi” i choć istnieją różnice w datowaniu jest on dostępny w postaci skanu na stonie
  http://www.facebook.com/Siwy-Jar-690427281057798/

 6. ona pisze:

  Pierwszym przodkiem Noego jest Adam. Adam po hebrajsku znaczy człowiek ().

  Synem Adama był Set. W Księdze Rodzaju (Rodz. 4-25) czytamy: I obcował Adam jeszcze raz z żoną swoją, a ona urodziła syna i dała mu na imię Set, mówiąc: Bóg dał mi innego potomka, zamiast Abla, którego zabił Kain (hebr. – set dał, przyniósł).

  Syn seta miał na imię Enosz (hebr. śmiertelny, nieszczęsny). Synem Enosza był Kenan (hebr. ). Kenan może oznaczać smutek, rapsod lub elegię.

  Kolejnym przodkiem Noego był Mahalalel od hebr. mahalal () czyli błogosławiony. Końcówka El czyli Bóg jest popularnym przyrostkiem stosowanym w imionach hebrajskich. Jako przykłady posłużyć mogą Daniel, Samuel i Emanuel.

  Malahalel był ojcem Jereda. Słowo yaredh () tłumaczy się jako zstąpi. Jered z kolei miał za syna Henocha. Henoch () może oznaczać nauczanie lub rozpoczęcie. Henoch cieszył się wyjątkowymi względami Pana Boga. Zgodnie z Rodz. 5, 24: Henoch chodził w przyjaźni z Bogiem a potem znikł, gdyż zabrał go Pan Bóg.

  Syn Henocha nazywał się Metuszelach. Metuszelach pochodzi od muth () czyli śmierć oraz szelach () co oznacza przynieść albo wysłać. Imię Metuszelacha należy więc przetłumaczyć jako jego śmierć przyniesie.

  Metuszelach miał za syna Lamecha, który był ojcem Noego. Lamech () oznacza lamentujących, lub lament. Noe, natomiast () oznacza spokój, wytchnienie. W Księdze Rodzaju 5, 29 opisano jak Lamech nazwał Noego: Dał mu imię Noe, mówiąc: Ten nas pocieszy w pracy naszej i mozole rąk naszych na ziemi, którą przeklął Pan.

  Linia genealogiczna od Adama do Noego, ustawiona w jedną kolumnę wygląda tak jak poniżej.

  1. Adam – Człowiek

  2. Set – dał, przyniósł

  3. Enosz – śmiertelny

  4. Kenan – smutek;

  5. Mahalalel – Bóg błogosławiony

  6. Jered – zstąpi

  7. Henoch – nauczając [że]

  8. Metuszelach – [jego] śmierć przyniesie

  9. Lamech – lamentujący[m]

  10. Noe – spokój, wytchnienie

  Jak widać, imiona przodków Noego układają się w zdanie opisujące Plan Zbawienia ludzkości, zrealizowany około dwóch tysięcy lat temu przez Jezusa z Nazaretu zwanego Namaszczeńcem, czyli Chrystusem.

  Napisanie pięcioksięgu, wraz z Księgą Rodzaju, opisującą genealogię Noego przypisuje się Mojżeszowi, który żył około 1440 lat przed Chrystusem.

  Podważenie istotności informacji podanej powyżej jest niesłychanie trudne. Po pierwsze: teks pięcioksięgu (pierwsze pięć ksiąg Starego Testamentu) powstał na długo przed Chrystusem. Po drugie: autor opisywał genealogię przodków. Można się spodziewać, że historia Noego znana była we współczesnym mu świecie, tak więc celowe zakodowanie informacji w wymyślonej genealogii mogło niepotrzebnie narazić jego autorytet. Jeżeli nawet przyjąć, ze ów uczony autor miał celowo wprowadzić informację o Bogu przybywającym do ludzi aby przynieść im pokój to pozostaje jedno pytanie: skąd on o tym wiedzał na wiele wieków naprzód?

  Chuck Missler (1) uważa, że Bóg nie jest przywiązany do naszej materialnej czterowymiarowej czasoprzestrzeni. W związku z tym może On zaprojektować przebieg wypadków zgodnie z własną wolą. W powyższym przykładzie imiona przodków Noego zostały więc zainspirowane przez Stwórcę, który już tysiące lat wcześniej wiedział (a nie przewidział) jak potoczy się historia.”
  zrodlo http://www.zbawieniecom.fora.pl/rozwazania-biblijne,23/genealogia-od-adama-do-noego-ukryty-plan-zbawienia,1444.html

  • Dawid56 pisze:

   Zatytułowałem ten artykuł miedzy innymi Program 6000 plus , bo zacząłem czytać te wszystkie przepowiednie które wiszą jakby nad nami i te , które się nie spełniły a powinny!To szansa w zasadzie nikłe światełko w tunelu.Chciałbym abyśmy podawali właśnie te przepowiednie, które się nie spełniły.Niestety prawdziwa ocena spełnienia( odwrócenia losu) będzie możliwa do oceny po 21.03.2017 .Rok 2016 to test ale test który można zdać a nie oblać 🙂

   • Ktoś pisze:

    „Niestety prawdziwa ocena spełnienia( odwrócenia losu) będzie możliwa do oceny po 21.03.2017 .Rok 2016 to test ale test który można zdać a nie oblać”

    — obie daty są bez znaczenia a TEST już dawno dawno temu OBLALIŚCIE i wasz los zależy TYLKO od kaprysu Zbawiciela, czy mu się zechce zrobić to o czym pisał Lucek.

    • margo0307 pisze:

     „… wasz los zależy TYLKO od kaprysu Zbawiciela, czy mu się zechce …”
     ___
     Kochany Ktosiu,
     Zbawiciel i… Dręczyciel w jednym stali domku..,
     Jeden na Górze, drugi na Dole…
     Zbawiciel spokojny nie wadził nikomu,
     Dręczyciel… najdziksze wymyślał swawole..
     Ciągle polował po swym podwórku
     Strzelał i grzmiał, i straszył wokoło…

     Znosił Zbawiciel wybryki dość długo
     Nareszcie stwierdził, że dłużej nie może…
     Zszedł na Dół i…
     – dalej dokończ sam… 🙂

     • Ktoś pisze:

      „„… wasz los NADAL zależy TYLKO od kaprysu Zbawiciela, czy mu się zechce …”

      którego inne imię to INRI czyli INDRA – DESTROYER…… judeonazizmu……. ;p

     • Alicja z Krainy Czarów pisze:

      A mi na przykład przekazano że to interwencja Centralnego Słońca ma spowodować wielką demolkę na Ziemi 🙂 na której zaistnienie jest całkiem duże prawdopodobieństwo, jednak nic nie jest z góry przesądzone.

   • margo0307 pisze:

    „… Chciałbym abyśmy podawali właśnie te przepowiednie, które się nie spełniły…
    Rok 2016 to test ale test który można zdać a nie oblać 🙂 „

    ___
    Dawidzie, ale po co… przypominać prze-powiednie, które nie zaistniały… ?
    Czy nie lepiej… skupić uwagę na czasie teraźniejszym tak, by nie popełniać kolejnych… błędów z przeszłości ?
    Czy nie lepiej… skupić swą uwagę na myślach, którym pozwalamy się myśleć w naszych umysłach tak, by nie powodować powstawania kolejnych – negatywnych ich skutków… ?
    Wczoraj byłam w sądzie… 🙂
    Miałam rozprawę z powództwa cywilnego, założoną przeciwko mnie przez jakąś firmę skupującą długi…
    Okazało się, że 3 lata temu ( sic! 😛 ), odbyła się przeciwko mnie… „e-sprawa” w sądzie w… Lublinie, gdzie firma skupująca długi odkupiła jakoby „moje zadłużenie” względem „Telekomunikacji Polskiej SA”, która była 9 lat temu dostarczycielem dla mnie usług internetowach…
    Dawno już… wyrzuciłam do śmieci kopie faktur z potwierdzeniami zapłaty…, i kiedy 7 lat temu rozwiązywałam umowę z TP SA. poprosiłam o końcowe rozliczenie, które oczywiście otrzymałam z wyszczególnieniem… jakichś tam ichnych odsetek…, byłam wściekła, ponieważ wg. mnie – nigdy nie zalegałam z zapłatami za otrzymywane f-ry raz w m-cu… i miałam ochotę wyrzucić do śmieci tę fakturę ale… ponieważ sprzedawałam dom to… dla świętego spokoju wpłaciłam żądaną przez nich kwotę i… uznałam sprawę za zakończoną…
    Jakież było moje zdziwienie, gdy w lipcu ub. roku, otrzymałam od… komornika wezwanie do zapłaty kwoty 3.700 zł pod groźbą zajęcia nieruchomości…
    Po telefonicznej rozmowie z komornikiem z… Warszawy ( sic! 😛 ) dowiedziałam się właśnie o tej e-sprawie” na podstawie której e-sąd wydał orzeczenie o mojej winie…
    To po prostu się w głowie nie mieści jak… chore – działające na szkodę obywatela – są nasze przepisy ! 😀
    Zadzwoniłam do sądu w Lublinie i pani opowiedziała mi w czym rzecz.
    Zaczęłam szukać w domu jakichkolwiek dokumentów sprzed 7-miu lat i… znalazłam… 😀
    Znalazłam tę fakturę z końcowym rozliczeniem z TP SA. wraz z… dowodem wpłaty…
    Myślę, że mój Opiekun Duchowy mocno się musiał napracować by… ukryć przede mną te dwa świstki…, kiedy wyrzucałam do pieca cała dokumentację z TP. SA… 😀
    Po przewertowaniu kodeksu cywilnego… odnalazłam w nim paragraf, który mówi, że… „w wyjątkowych przypadkach, sąd może przywrócić termin odwołania się od wyroku
    Napisałam więc pismo… bezpośrednio do prezesa sądu w Lublinie powołując się na rzeczony paragraf kc, z prośbą o przywrócenie terminu i… otrzymałam zgodę… 🙂
    Sąd w Lublinie wydał orzeczenie o… unieważnieniu tamtej sprawy… i akta jej przekazał do sądu w Wejherowie…
    Takim sposobem komornik musiał… obejść się smakiem… 😛
    Wczorajsza rozprawa, na której nie zjawił się nikt z firmy… wyłudzającej pieniądze… trwała… 20 minut i zostałam… uniewinniona… Obecnie czekam na uprawomocnienie się wyroku… 🙂

    Piszę o tym dlatego, aby uświadomić nam wszystkim, że… czas oszustwa i okradania ludzi… dobiega końca i każdy – kto posługuje się fałszem i blagą na codzień… może spodziewać się konfrontacji z Prawdą… 🙂

   • ona pisze:

    Dawidzie, a ktore z tych najbardziej znaczących Twoim zdaniem sie nie spelnily? Koniec swiata wg Majow, czyli koniec Ery ryb i przejscie w wyzsza wibracje ery Wodnika wlasnie sie wypelnia w roku 2016 http://www.paranormalzone.pl/swiat-odkrywcy/dziwactwa/item/740-zle-obliczony-koniec-kalendarza-majow

    • ona pisze:

     zastanawiam sie czy jest zaleznosc miedzy tymi wydarzeniami i widzeniem ojca Pio?
     nie spotkalam sie jeszcze z podobna interpretacja
     PRZEPOWIEDNIA
     „Mój drogi Ojcze, w piątek rano […] ukazał mi się Pan Jezus. Był zdruzgotany i załamany. Ukazał mi ogromny tłum księży, pośród których było wielu dygnitarzy z różnych kościołów. Jedni odprawiali msze święte bez należnego nabożeństwa, inni ubierali lub zdejmowali szaty liturgiczne bez żadnego szacunku. […] Zapytałem dlaczego tak cierpi. Nie odpowiedział, tylko pokazał mi ukaranie tych księży. Za chwile jednak, patrząc na nich z wielkim smutkiem zapłakał i zobaczyłem jak dwie duże łzy spłynęły po Jego twarzy. Odwrócił się i odszedł stamtąd wypowiadając gorzko pod ich adresem ‚Mordercy!’….
     ‚Godzina mego przyjścia [sądu dla trzeciej części ludzkości] jest bliska. Przy tym przyjściu będzie Miłosierdzie, a jednocześnie twarda i straszna kara. Moi Aniołowie powołani do tego zadania będą uzbrojeni w miecze. Uwaga ich będzie zwrócona przeciw tym, którzy nie wierzą i bluźnią przeciwko objawieniu Bożemu. Z chmur powstaną orkany ognistych strumieni padających na całą ziemię. Niepogody, burze, pioruny, powodzie, trzęsienia ziemi będą jedne po drugich następować w różnych krajach.

     Nieustannie będzie padać deszcz ognisty. Rozpocznie się to w bardzo mroźną noc. Grzmoty i trzęsienia ziemi będą trwać trzy dni i trzy noce. Będzie to dowodem, że przede wszystkim jest Bóg. Ci, którzy we mnie pokładają nadzieję i wierzą moim słowom, niech się nie boją, bo ja ich nie opuszczę. Szczególnie tych, którzy niniejsze ostrzeżenie podadzą innym dla ich dobra, żeby się ludzie nawrócili i przestali źle czynić.”http://strefatajemnic.onet.pl/apokalipsa/ojciec-pio-co-zobaczyl-w-swoich-wizjach/kj5yl
     BERGOLIO-FALSZYWY PROROK
     „Bergoglio razem z żydami wyczekuje antychrysta. Dał o tym świadectwo podczas niedawnej katechezy na pl. Św. Piotra. Obecny okupant Rzymu wyczekuje antychrysta „codziennie przygotowując się na spotkanie z Nim, jak oblubienica czekająca na swego oblubieńca” – jak sam stwierdził. Oczywiście uzurpator nie mówił wprost o antychryście ale to, iż Chrystus Bergoglio jest w istocie antychrystem wynika z jego kolejnej wypowiedzi.

     W swojej katechezie zatrzymując się przy określeniu z Apokalipsy „Jeruzalem Nowe” Bergoglio wskazał, że Kościół ma być też miastem – symbolem współistnienia i ludzkiej relacyjności w pełnym tego słowa znaczeniu. „Nie będzie już wtedy żadnej samotności, nadużyć czy różnic natury społecznej, etnicznej czy religijnej, ale wszyscy będziemy jedno w Chrystusie” – powiedział.

     Taka wykładnia jest w 100% syjonistyczna. Syjonistyczny Żyd, Pastor C. T. Russell w 1910 roku jednoznacznie narysował wizję żydowskiego „mesjasza” i jego „królestwa” podczas Walnego Zgromadzenia Żydów w Nowym Jorku.”http://wolna-polska.pl/wiadomosci/bergoglio-utesknieniem-wyczekuje-antychrysta-2014-10

     EKSPLOZJA METEORYTU NA NIEDŁUGO PRZED WYBOREM BERGOLIO

     „Eksplozja meteoroidu, która miała miejsce na początku 2013 roku nad Rosja, mogła być dopiero pierwszym z wielu takich zdarzeń. Zdaniem astronomów kosmiczne skały mogą siać spustoszenie na naszej planecie średnio co 10-20 lat.

     15 lutego 2013 r. nad Czelabińskiem nastąpił wybuch, w wyniku którego ponad 1200 osób trafiło do szpitali. Eksplozja była 40 razy silniejsza niż wybuch bomby jądrowej zrzuconej na Hiroszimę. Ponad 4 tony meteorytów, które spadły na Ziemię, stanowiło 0,05 proc. masy całego obiektu. „http://odkrywcy.pl/kat,1037757,title,Meteoryt-czelabinski-byl-ostrzezeniem-dla-ludzkosci,wid,16150800,wiadomosc.html?smg4sticaid=616d6e

     CZY METEORYT BYL ZAPOWIADANYM OSTRZEZENIEM BYLO TO NA MIESIAC PRZED WYBOREM BERGOLIO I NIEOCZEKIWANEMU USTAPIENIU BENEDYKTA?

 7. Ktoś pisze:

  Co jest NIEMOŻLIWE dla biorobota?
  Wyrwanie się poza koleiny wdrukowanych w niego PROGRAMÓW (IDEOLOGII).

  Co jest NIEMOZLIWE dla was?
  Wyrwanie się z ROZPADLIN wdrukowanych w was żydonazistowskich kłamstw.

  Na ziemi jest więcej niż DWA RODY….. ale owa DWÓJKA pochodzi od „Drzewa Zycia” i „Drzewa Poznania”, które to drzewa próbuje od lat przy pomocy kolejnych TWORÓW znanych jako biogollem (biogollum) czy zyd demon zwany maryja zawsze Nierządnica Pijana Krwią Świętych pożreć (stłamsić pod swoje panowanie).

  Jak już to wielokrotnie pisałem SZATAN w swojej prawdziwej postaci jest tym kogo po kosciołach nazywają Duchem Świętym czy Drzewem Poznania i naprawde będzie wam głupio jak to co piszę OKAŻE SIĘ NAPRAWDĘ PRAWDĄ. :P.

  Bo wtedy będziecie mieli bardziej przejebane niż możecie to sobie wyobrazić……

  I tak samo jak skrót INRI nie jest odnośnikiem do „fuhrera pedałów, pedofili i zwyrodnialców” od tory tylko INDRY znanego tez jako Chrystus tak…..

  wklejone przez ona powyższe „rozwinięcie”
  „1. Adam – Człowiek
  (…)
  10. Noe – spokój, wytchnienie”

  to stek żydowskich, NAZISTOWSKICH BREDNI byscie w ROZPADLINACH kłamstw żmijowego plemienia TKWILI poprzez Wieczność.

  Bo „mit” o „Adamie i Ewie” to tylko PRZEPISANY przez nazi od tory mit o „Dummuzi i Inanie” (i jej siostrze). I WSZYSTKO co się „zawiera” w bajce nazi o Raju się TEŻ ZAWIERA w WYKOPALISKACH dotyczących tabliczek z Sumeru….. miejsca ZNISZCZONEGO najazdem żydoidów pod wodzą maryji, zawsze Nierządnicy Pijanej Krwią Świętych (czyli Słowian czyli chrześcijan czyli wyznawców Buddyzmu Mahajany).

  A „daniel” to NIE IMIĘ a WSKAZANIE na…….

  • Ktoś pisze:

   Zapomniałem wspomnieć iż ów Dummuzi NIE BYŁ PIERWSZYM królem Sumeru (wtedy jeszcze we wspólnym z Egiptem terytorialnie królestwie). Był KTÓRYMŚ z listy królów ale BYŁ PIERWSZY jakiego żydostwo PODSTĘPNIE ZAMORDOWAŁO (zerwanie jabłka – insygnia królewska) w swoim OBŁĘDZIE OPANOWANIA całej Ziemi pod nazistowskim, voodoistycznym jaźmem znanym jako judaizm (bo to doktryna polityczna jak islam a nie „religia”).

   Od tego momentu na Ziemi trwa NIEUSTAJĄCA WOJNA – w której żydostwo (sataniści, wyznawcy maryji znanej też jako Biblijna Bestia czy Nierzą
   dnica Pijana Krwią Świętych) STARA SIĘ ZE WSZYSTKICH SIŁ WYMORDOWAĆ bądź ZNIEWOLIĆ chrześcijan stosując w tym celu WSZELKIE SZTUCZKI od wojen, poprzez kłamstwa do ekonomicznego, politycznego czy religjnego terroru włącznie. I obecnie jest właśnie budowany SZARIAT w Europie znany jako „noachickie prawo” by ponownie ZNIEWOLIĆ Białą Rasę pod nazistowskim jażmem pedałów, pederastów i sadystów od tory. Takim samym od jakiego WYBAWIŁ ŚWIAT Chrystus zwany Mardukiem, Indrą czy Swarożycem jakieś 3600 lat temu.

   PS.
   To iż w mitach czy bibli mowa jest o „ślubie” nie oznacza to literalnie „małżeństw” ale SOJUSZE, LENNA etc. pomiedzy KRÓLESTWAMI.

 8. mały budda pisze:

  Faktem jest, iż istnieją dwa drzewa.
  To tajemnicą przecież nie jest,ale potrzeba wnikliwej obserwacji swoją świadomością aby zrozumieć drzewa.
  Istnieje Drzewo Życia której podstawą wszelkiego życia jest matka natura tj. potocznie zwana planetą ziemią.
  Choć matka natura to piękna kobieta swej świadomości i aspekt pierwiastka żeńskiego występujący w materii.
  Następne drzewo jest drzewem Poznania, lecz to stanowi wiedzę o pochodzeniu człowieka z nieba.
  Przybyliśmy tu na matkę naturę w pokoju i obserwacji życia jako rozwój świadomości w fizycznym świecie materii.
  Powłoka cielestna tj. fizyczna jest taka sama, lecz w swej świadomości.
  Różni się mocą przedstawiającą w postaci ŚWIATŁA bijącą jako prawdziwa natura Światła Słońca.
  Tak naprawdę to chodzi o drogi rozwoju świadomości na matce naturze. Albo świadomość się rozwija w kierunku słońca. Albo świadomość zanika, kiedy człowiek oddala się od słońca.
  Najlepszą cywilizacją tu na matce naturze była znajomość natury słońca. Wiedza solarna była podstawą rozwoju świadomości i przejścia wyższy świat wibracji.
  Tak więc to ja nie stworzyłem na matce ziemi więzienia aby trzymać świadomości w stanie niewiedzy.
  Przyszedłem i zobaczyłem porażający stan rzeczy.
  Ludzkie ludziom tworzą ograniczenia tym samym zawęża się pole widzenia rozwoju wszelkiej świadomości.

  • Ifryt pisze:

   Te dwa drzewa to rozbicie wewnętrzne człowieka, nie patrz na to pod kontem „ludzkości” bo „rodów” jest dużo więcej.
   To jest zresztą też nieprecyzyjne i wprowadza w błąd, bo lepiej jest podzielić na cztery dla pełnego zrozumienia o co w tym chodzi.
   Jest świetlisty yang i świetlisty yin, oraz mroczny yang i mroczny yin.
   Nie połączysz mrocznego ze świetlistym, bo wtedy będzie zawsze dominacja jednego nad drógim, bo zawsze będą dla siebie obcy. Te światło i mrok to metafory oczywiście.

   Zamiast tego światla i mroku może być też życie i śmierć, a wtedy ożyw ten aspekt który teraz jest martwy, i to wszystko. Trup z żywym się nie połączy. Nie uciekaj w nicość tylko idż w stronę życia.

  • ona pisze:

   wszyscy wiemy jak jest, a jest tak ”

   widzenie ojca Pio

   „Mój drogi Ojcze, w piątek rano […] ukazał mi się Pan Jezus. Był zdruzgotany i załamany. Ukazał mi ogromny tłum księży, pośród których było wielu dygnitarzy z różnych kościołów. Jedni odprawiali msze święte bez należnego nabożeństwa, inni ubierali lub zdejmowali szaty liturgiczne bez żadnego szacunku. […] Zapytałem dlaczego tak cierpi. Nie odpowiedział, tylko pokazał mi ukaranie tych księży. Za chwile jednak, patrząc na nich z wielkim smutkiem zapłakał i zobaczyłem jak dwie duże łzy spłynęły po Jego twarzy. Odwrócił się i odszedł stamtąd wypowiadając gorzko pod ich adresem ‚Mordercy!’….


   Księza szkodz, ajak zreszta cale tzw. nominalne chrzescijanstwo, szkodza bardziej niz postawa ateistyczna, bo sama teraz nei wiem jak i ch nazwac – ignoranci i balwochwalcy czy wyznawcy szatana /swiadomi lub mniej swiadomi/
   „W ewangelii, nominalne chrześcijaństwo jest przedstawione jako chwast rozsiany przez przeciwnika (kąkol – org. życica), który pod koniec czasów aniołowie spalą w ogniu. Życica to chwast łudząco podobny do pszenicy, który ma jednak rozległe, pierzaste korzenie zaduszające pszenicę, i który wydaje czarne nasiona powodujące u ludzi ślepotę. W Biblii obrazem takich osób są uczeni w piśmie i faryzeusze, mocno zakorzenieni w judaizmie, którzy nie mieli zamiaru z niczego rezygnować.

   Uczniom Chrystusa nie trzeba tłumaczyć, czym jest nominalne chrześcijaństwo, ponieważ ci, którzy ożyli duchowo wiedzą, że termin nominalne lub tradycyjne znaczy martwe duchowo i nie zbawione. Takie ”chrześcijaństwo” nigdy nie jest owocem pojednania się z Chrystusem, lecz skutkiem wpojenia określonych założeń religijnych. Ludziom nieodrodzonym trudno jest to zrozumieć, jednak żadna tradycja religijna, nawet chrześcijańska, nie ma nic wspólnego z życiem osób odrodzonych duchowo. Łączy je wyłącznie symbolika i zbieżność nazw, do których i tak, obydwie strony mają zupełnie inny stosunek, ponieważ tam gdzie jest żywy Bóg, tam już nie ma potrzeby stawiania jego podobizn.”
   http://www.chlebznieba.pl/index.php?id=341

   • Dawid56 pisze:

    Jest coś nie tak, ale nie ma też religii najważniejszej i nie tylko Ci co wierzą w Chrystusa będą zbawieni ale też i Ci co są po prostu szczerzy, kochają matkę Naturę i mają dobre serce dla swoich bliźnich 🙂

    • ona pisze:

     zgadzam się z Tobą…. Ci co kochają matkę nature i są zdolni do miłości, wierza w Boga, bo wierza w Stworzenie, jak wierza w Stworzenie to i w Stworce :), jesli Bog jesdt miloscia, a oni sata miloscia to Bog jest w nich. Doskonale rozumiem osoby dla ktorych natura czyli cos pieknego, nie stworzonego przez czlowieka, a przez Sile Wyzsza, jest ta plaszczyzna na ktorej maja duchowe polaczenie z Wszechswiatem, tak bylo za mna, przez wiele lat. Bog , tylko natura byla zawsze przejawem Stworcy, ale nie „boga” ktorego wtlaczano mi przez system koscielny, wogole do mnie to nie przemawialo, nie interesoway mnie rzeczy na pokaz, ta Sile wyzsza , ktora czulam ze JEST, byla na dnie mojego serca, polaczenia byly raz slabsze a raz silniejsze, ale nigdy tak silne jak obecni i nigdy nie bylo we mnie takiej silnej motywacji , by glosic wszem i wobec , ze Stworca Wszechrzeczy istnieje, ze to oswiecenie i polaczenie sie w duchu ze Stworca, to jest nawspanialsze uczucie jakie mozna , a raczej nie mozna , sobie wyobrazic…

     • ona pisze:

      jak widze troch zagmatwalam, ale puenta powinna byc taka – ktokolwiek, jest zdolny do milosci i kochał lub kocha cokolwiek lub kogokolwiek – nosi Boga w sercu, BOG + MIŁOŚĆ, nawet jesli nie czuje „tematu” Boga… wcale sie nie dziwie, ze poszukiwania ich nie kieruja sie w strone Biblii, bo na przestrzeni wiekow wszelkie instytucjje, zwlaszcza koscielne probowaly nam obrzydzic i zafalszowac PRAWDZIWE OBLICZE BOGA….

  • ona pisze:

   punkt widzenia poszukiwacza prawdy i pasjonata
   http://zbawienie.com/prawdziwa-religia2.htm

   • marek pisze:

    ……..Każda ludzka istota ma setki potencjalnych cech osobowości, które zostały zapisane w strukturze genetycznej jej systemu czterech ciał (fizycznego, mentalnego, emocjonalnego, eterycznego). W gestii każdej osoby jest podjęcie decyzji, które cechy osobowości będzie rozwijać i prezentować światu zewnętrznemu. Im szybciej zneutralizujesz lub zharmonizujesz swoje negatywne cechy osobowości, tym szybciej wyłoni się twój boski potencjał lub mistrzostwo. Dopiero wtedy będziesz mogła / mógł uzyskać dostęp do pełnego potencjału jako mistrz twórczej współpracy na fizycznej płaszczyźnie istnienia…….

    ……….Aspekt TRÓJCY wymiaru trzeciego / czwartego – CIAŁO / UMYSŁ / DUCH, stanie się udoskonaloną dwoistością – osobowością natchnioną przez duszę – w pełni świadomą Duszą na fizycznej płaszczyźnie. Od tego momentu osobowość natchniona przez Duszę jest bezpośrednio połączona z pięciowymiarowym, wejściowym poziomem świętej Triady, która jest podłączona do wszystkich wyższych częstotliwości świętej Triady wszystkich multi – wymiarów. Po zakończeniu tego etapu ewolucji nie będzie już Nadduszy / wyższej Jaźni w trzecim i czwartym wymiarze………

    GŁOWA: ŚWIĘTA TRIADA * WOLA / CEL.

    SERCE: DUSZA * MĄDROŚĆ / INTUICJA.

    SPLOT SŁONECZNY: OSOBOWOŚĆ NATCHNIONA PRZEZ DUSZĘ (dzieje się tak po tym, gdy ego powraca do właściwej sobie roli służebnej wobec duszy i może zostać przyłączone do SŁONECZNEGO CENTRUM MOCY. ……

    ….Kiedy przemierza się podpoziomy piątego wymiaru, na każdym z siedmiu czeka święta triada – im niższy poziom, tym mniejszy ma rozmiar i moc światła od tej powyżej. Wszystkie święte triady były posłane bezpośrednio z wnętrza serca twojego boskiego atomu nasiennego i czekają na każdym podpoziomie / pełnym poziomie wymiaru – na całej drodze w dół do najniższego – pierwszego podpoziomu piątego wymiaru. Jako istota ludzka – duch, dusza, ciało fizyczne – zostałaś natchniona / zostałeś natchniony WOLĄ tworzenia, obdarowana / obdarowany poczuciem celu, instynktowymi bodźcami i złożoną naturą. Każda osoba ma inne nastroje, pragnienia, cechy, odziedziczoną złożoność i kompleksy, zaś w każde wcielenie zabiera sumę głównych aspektów tysięcy swoich doświadczeń życiowych. Osobowość odzwierciedla duszę dopóty, dopóki nie zostanie ukończona integracja duszy, a kiedy to następuje, Jaźń duszy prześwietla osobowość i się przez nią wyraża……

    Zebraliśmy nasze siły, których ty jesteś nieodłączną częścią, w przygotowaniu na ekspansję Stworzenia poza wielką pustkę. W waszej galaktyce, Układzie Słonecznym i na Ziemi pojawiło się żywe i aktywne promieniowanie Stwórcy, a ty możesz wchłaniać tyle tej subtelnej miłości / Światła, ile zdoła pomieścić twoje ciało fizyczne, tak długo, jak długo korzystasz z niego dla większego dobra.

    http://www.wogrodzienowejziemi.pl/2016/04/prawo-zwrotu-lm-04-2016-przesanie.html

    m

    • Ktoś pisze:

     „W waszej galaktyce, Układzie Słonecznym i na Ziemi pojawiło się żywe i aktywne promieniowanie Stwórcy”

     — WRONG,

     „W waszej galaktyce, Układzie Słonecznym i na Ziemi pojawiła się żywa i aktywna SAMOMANIFESTACJA Stwórcy”

     nazywana poprzez niektórych Centralnym Słońcem czy Świadomością Chrystusową poprzez innycn.

    • ona pisze:

     GŁOWA: ŚWIĘTA TRIADA * WOLA / CEL.

     SERCE: DUSZA * MĄDROŚĆ / INTUICJA

     pierwsze to PIERWIASTEK meski, drugie pierwiastek kobiecy, w tym momencie jest dominacja tego drugiego aspektu, jest SYF i trium szatana, brak rownowagi w kazdym aspekcie zycia, jednak ten syf prowadzi do reflekcji, ze nie mozemy juz dluzej trwac jako ludzkosc w takim swiecie, musimy wywazyc dwa aspekty w sobie oraz w kontaktach miedzyludzkich, co facetom przychodzi z trudem… za sprawą prania mowzgo od kosciola poprzerz media , a wszedzie tam panuje szatan

     ta matryca /swiadomosc Chrystusowa/ zostanie niedlugo udostepniona, wpisana w pole, czy jak to sie tam mowi..

     Intryguje mnie ten fragment i jak to sie ma do wywazenia w sobie cech meskich i kobiecych czy swietlistego ying i yang?
     Rzekł Jezus: „Oto poprowadzę ją, aby uczynić ją mężczyzną, aby stała się
     sama duchem żywym, podobnym do was, mężczyzn. Każda kobieta, która uczyni
     siebie mężczyzną, wejdzie do królestwa niebios”.

     • Ktoś pisze:

      „Intryguje mnie ten fragment i jak to sie ma do wywazenia w sobie cech meskich i kobiecych czy swietlistego ying i yang?”

      — NIJAK,
      jest BEZ SENSU,

      zgaduję iż w tekscie pierwotnym zamiast mężczyzny i kobiety uzyto ZUPEŁNIE INNYCH słów.

      Co zas do „wywazenia w sobie cech meskich i kobiecych” CO ZAMIERZASZ WYWAŻAĆ?

      FANTOM z MIRAŻEM ?

     • Ifryt pisze:

      Dokładnie Ktosiu 😀
      To brednie kompletne nastawione na manipulowanie ludżmi, wedle własnego uznania, czyli jeśli potrzebny jest atak to stawiają na samców, a jeśli potrzebna jest obrona/zachowanie status quo to stawiają na samice.

      A to jest proste jak cholera, czyli męska energia to mężczyżni, a żeńska energia to kobiety. Niema tu nic do „wyważania” tylko podążanie za swoją naturą.
      Cały problem w tłamszeniu ludzi, jak się nie będzie tłamsić kobiet to podąża za swoją naturą, która jest bogata a nie jednostajna, podobnie jeśli nie będzie się wmawiać mężczyzną że powinni ocipieć(lub patologizować) w imię ideologi to też się będą rozwijać na bogato, bo taka już jest natura zarówno męska jak i kobieca.

    • ona pisze:

     BRAKUJĄCA ŚWIADOMOŚĆ
     Kto rozumie wielki Krąg Żyć, kto rozumie prezent Życia, kto rozumie czynienie swojego boskiego obowiązku? Kto rozumie bycie wolnym i w sposób niezawisły współ-wibruje w potoku Życia i kto poprzez swoją Siłę Życia potrafi wiernie służyć wielkiej Całości?

     Wy szukacie Wolności i wybieracie Niewolę.

     Reguł potrzebują Ci którym nieznane są Prawa Kosmiczne i duchowej praktyki potrzebują Ci którzy nie widzą że sami są na wskroś duchowi.

     Życie od swoich podstaw jest duchowe, posiada duchowe pochodzenie, jest dane przez Boga i przez Boga chciane i przede wszystkim jest nam darowane jako Prezent. Rozpoznać co JEST oznacza jako ten bezsenny znaleźć Sen, widzieć co JEST oznacza jako niezadowolony odnaleźć Pokój. Bycie świadomym oznacza wyjście naprzeciw Prezentowi Życia w pokorze, z podziwem i z dala od każdego poszukiwania.

     Nie ma żadnego Celu którego byś nie znał i nie ma żadnego miejsca w Niebie które byłoby do zdobycia! Wszystko egzystuje w Tobie, wszystko jest w Tobie. Ujrzeć i rozpoznać i przy tym uwolnić się od obsesyjnych czynów po to by osiągnąć Oświecenie. Oto jest Droga.

     Święci Starych Dni nie wiedzieli lepiej i dlatego ulegli pomyłce że mogą zdobyć Królestwo Nieba gwałcąc swoją własną Istotę. We wszystkich Czasach było niewielu Buddhów i do dziś zaledwie niewielu osiągnęło Świadomość Jezusową.
     WIATR ZMIENIŁ KIERUNEK
     Jednak Ludzie się przebudzają, zmienił się Czas, wiatr zmienił kierunek. Dziś coraz więcej Ludzi rozpoznaje że szukanie Szczęścia jest próżne bo są Szczęściem otoczeni. Ludzie rozpoznają że każde staranie się w celu osiągnięcia Oświecenia jest daremne bo to co już JEST nie musi być osiągane.

     Dziś coraz więcej Ludzi rozpoznaje że jest tylko jedno miejsce w nieskończoności Tworzenia w którym egzystuje wszystko – w Wewnętrznej Przestrzeni własnej niewyczerpalnej i wiecznej Świadomości. Kto czeka bez czekania, ten zrozumiał. Kto jest cierpliwym bez konieczności ćwiczenia cierpliwości, ten zrozumiał. Kto jest w Pokoju bez starania się, ten zrozumiał. Kto się złości i gniewa nie wstydząc się tego, ten zrozumiał. Kto płynie niczym potok i kto podobny jest do lilii na polu radujących każde oko swoją pięknością, ten zrozumiał.

     Życie jest ukończone gdy tylko zostaje rozpoznane że wszystkie przeciwieństwa tego Matriksa egzystują tylko dlatego byś mógł je rozpuścić i z dala od tego rozpoznać jako wieczna, nieprzemijająca Świadomość Boga.
     https://soulowicz.wordpress.com/2015/08/11/wy-jestescie-otoczeni-szczesciem-centralne-slonce/

  • Mezamir pisze:

   Odnośnie „mądrości” „doktora” Kneblewskiego

   “Nauczyłem się dużo od zakonu jezuitów, ,,do dnia dzisiejszego nie było niczego większego na tej ziemi niż hierarchiczna organizacja Katolickiego Kościoła.
   Zapożyczyłem dużo z tej organizacji do mej własnej partii.
   Wyjawię przed tobą mój sekret…
   W moich “burgach” Zakonu, wychowamy młodzież, która sprawi, że świat zadrży…
   Po tych słowach Hitler zamilkł, stwierdziwszy że nie może powiedzieć niczego więcej…” (str. 266, 267, 273)

  • Mezamir pisze:

   Cytat słów Adolfa Hitlera przekazanych potomności przez Hermanna Rauschninga, nazistowskiego szefa rządu w Gdańsku,
   które zostały opublikowane w Paryżu w 1939 r. w książce pt. Hitler m’a dit

 9. Alicja z Krainy Czarów pisze:

 10. Ktoś pisze:

  Jest wiele „aspektów” w jakich można rozpatrywać kwestię o „wyważaniu męskiej i zeńskiej energii”.

  Jedną z owych kwestii jest tzw tryb zycia czyli odwieczny podział na „czynności meskie” i „czynności zeńskie”. Generalnie przyjeło się uważać iż „czynnościami męskimi” są te związane z zabijaniem a te „żeńskie” z dawaniem czy opieką nad życiem.

  Paradoksalnie są takie sytuacje w życiu kiedy „OCHRONA polega na ZABIJANIU”, kiedy „ZABICIE CHRONI”, kiedy „CHRONIENIE ZABIJE”, kiedy „POWSTRZYMANIE SIĘ OD ZABICIA ZABIJE” itd….

  Czym w takim przypadku będzie „równoważenie zabijania z dawaniem życia” ?

  • Ifryt pisze:

   Wiem o co chodzi, myślę że życie powinno być żywe a nie zamknięte w jakimś „kodeksie”, i ten problem przestaje istnieć 😉
   Jeszcze inaczej mówiąc to kodeksy powinny służyć życiu a nie życie kodeksom takim czy innym.

  • ona pisze:

   nie ma podziałow na czynnosci meskie i zenskie, one sa , ale w swiecie materialnym, tym oopanowanym przez system patriarchalny !!!! duchowo jestesmy rownouprawnieni!!!!! Lilith miala racje, ze sie nie chciala podporzadkowac, dyskusja pokazala prawdziwa meska nature, te energie czyli meska i zenska maja okreslony potecjal nadany im przez Stworcę, mezczyzna to dzialanie, kobieta uczucia, jednak teoria o tym , ze kazdy z aspektow ma narzucona role i powinien sie jej podporzadkowac, albo nie daj Boze wpajanie, ze to jest twoja natura kobieto!!! jest bledna, prokreacja i wychowywanie potomstwa nie jest nadrzedym celem naszego rozowju, zdobywania doswiadczen w tym swiecie… Celem jest dotarcie do prawdy o sobie, naszym pochodzeniu i powrot do zrodla… ludzi jest za duzo o kilka miliardow, a kobietom nie powinno sie narzucac NICZEGO

   • ona pisze:

    Rzekł Jezus: „Oto poprowadzę ją, aby uczynić ją mężczyzną, aby stała się
    sama duchem żywym, podobnym do was, mężczyzn. Każda kobieta, która uczyni
    siebie mężczyzną, wejdzie do królestwa niebios”.

    dzieki , bo teraz odnalazlam sens tych slow 🙂

   • Maria_st pisze:

    „ludzi jest za duzo o kilka miliardow, ”

    Ona co chciałaś przez to przekazac?

   • Ifryt pisze:

    Ona jak Ci „męska natura” nie pasuje to się od niej odp…
    Co Ty myślisz że tylko baby mają swoje demony i żale? Lilith miała racje tylko że nie każdy samiec człowieka to biblijny Adam.
    Prawadziwy mężczyzna jest bogiem czy Ci się to podoba czy nie, a bogowie robią co chcą, i nie wszystkich kręci dominacja nad kobietami.

    • ona pisze:

     nie wiem czy wiesz, ale wkrotce sie dowiesz, ze to prawdziwa kobieta jest Boginieom, a mezczyzna chcac byc Bogiem i byc w oczach kobiety traktowany jak Bog, najpierw musi zaalceptowac ten fakt i oddac Bogini nalezny szacunek SZACUNEK KOBIECIE!!!! Dominujacy mezczyna nigdy nie nie zostanie zaaprobowany przez prawdziwa kobiete i nie otrzyma od niej milosci, tylko harmonia poprzez nalezny szacunek, ale to WY faceci ogolnie rzecz biorac nie szanujecie kobiet i mamy to co mamy

     • ona pisze:

      Zarówno mężczyźni jak i kobiety są fizycznym ucieleśnieniem energii swojej płci (Boga i Bogini), jednak posiadają w sobie także energię płci przeciwnej, dlatego aby lepiej się poznać i rozwijać swoje wewnętrzne cechy łączą się w pary. Będąc w parze my kobiety możemy uczyć mężczyzn czym jest Boska Kobiecość, natomiast mężczyźni uczą nas czym jest Boska Męskość (Divine Masculine). To sprawia, że budujemy między sobą wzajemny szacunek, miłość i harmonię. Oczywiście tak dzieje się w przypadku kiedy obie strony są tego w pełni świadome i energia pomiędzy nimi płynie nie zaburzona. Stanowią wtedy harmonijną pełnię, zarówno wewnątrz siebie (oba pierwiastki zrównoważone) jak i na zewnątrz (oba ciała połączone).
      http://www.nowaswiadomosc.pl/783-rola-boskiej-kobiecosci-divine-feminine-w-procesie-transformacji-swiadomosci-cz-1.html

     • Ifryt pisze:

      W filmie krzyżacy był taki motyw jak do karczmy wchodzi księżna, i wszyscy się posówają i Zbyszko też chce się odsunąć a stryjek do niego – siedż warchlaku, dla nas nie za wysoka, szlachcić jesteś 😀
      Ośmieszasz się wyskakując z takimi gadkami do takiego rycerza jak ja, ale Ci wybaczam(narazie 😛 )
      Dla mnie możesz być nawet 13- inkarnacją Wielkiej Dewi, ja niemam z tym problemu.
      Pozatym ścieżki którymi chadzasz są bardzo ograniczone, moje choryzonty są o wiele szersze i wiem że Biblia to nie cały świat.

     • ona pisze:

      Ifryt to ja Tobie na razie wybaczam! Prawdziwa kobieta – Boginii jest nie tylko swiadoma swojej boskosci, jest przy tym waleczna, odwazna, opiekuncza, cierpliwa, silna długo by wymieniac jeszcze, jest samowystarczalna!!!! ale dla rownowagi i z czystej potrzeby milosci, bo do tego jesesmy STWORZENI na podobienstwo Stworcy, potrzebuje prawdziwego mezczyzny… Faceci tych cech nie potrafa zaakceptowac chyba tylko z czystej zazdrosci. Kobieta jest energia bierna, ale przez to ze jest wyposazona w caly wachlarz uczuc to czyni ja madrzejsza i moze rozwinac wszelkie cechy meskie, docencie to ze kobieta nie chce byc facetem, ale wymaga SZACUNKU dla jej Boskosci, a wtedy otrzymacie wszysko czego wam brakuje, bo w przeciwienstwie do nas brakuje wam otwarcia na uczucia, musicie sie tego od nas nauczyc… my wiemy juz wszystko czekamy na wasze „poddanie” sie

     • Ifryt pisze:

      To teraz już po ptokach bo ja Ci nie wybaczam 😛
      Chcesz mnie obrażać to ch…j Ci w dupe, mnie szacunku do kobiet uczyć nie będziesz, swojego starego ucz czy innych frajerów.

      Jak można być taką suką to ja niewiem? Dla mnie kobieta to świętość, ale za bardzo kocham siebie żeby robić za podnużek pod czyjeś nogi, choćby mentalnie.

     • Ktoś pisze:

      „ale wymaga SZACUNKU dla jej Boskosci, a wtedy otrzymacie wszysko czego wam brakuje”

      — chińskie przysłowie mówi

      BABA BEZ CHŁOPA STAJE SIĘ JĘDZĄ (na dzisiejsze np feministką) ,
      FACET BEZ BABY MĘDRCEM…..

      odpowiedź CZEMU lezy w energiach…..
      to MĘSKĄ TWORZY ŻEŃSKĄ a nie odwrotnie…..

      Natury nie oszukasz bez wzgledu na to ile feministycznych hasełek zatruje ci życie.

     • ona pisze:

      poziom rynsztokowy, tego nie wybacze, na koniec uczcie sie CHŁOPCY!!

      Zanim zajmiemy się zewnętrzną drogą człowieka oraz ludzkości dającą przeżycie i poznanie Wielkiej Bogini poprzez kulturę w ogóle, a religię w szczególności, raz jeszcze przypomnijmy, co psychologia C. G. Junga mówi o Bogini Matce jako archetypie w jego wielorakim znaczeniu. Otóż, zgodnie z tą psychologią, Bogini Matka jako archetyp żyjący w zbiorowej psyche ludzkości reprezentuje tę fazę — zaakcentujmy tu aspekt jego rozwoju w czasie — aktualizacji ludzkiej jaźni (będącej najwyższym „sternikiem” psyche człowieka, zarazem jej centrum i obwodem), w której już to jeszcze w ogóle nie doszło, już to można mówić dopiero o początkach zróżnicowania duszy ludzkiej na dwie przeciwstawne i zarazem uzupełniające się sfery: psychiki nieświadomej (das Unbewusste) i świadomości. A czego nosicielem w duszy ludzkiej jest Młody Bóg? Zgodnie z tym ujęciem, jest on nosicielem ego człowieka (jego centrum świadomości) w jego wczesnej fazie rozwoju — w fazie wczesnego zróżnicowania, tj. oddzielania się od jaźni. W tej fazie ego człowieka jest jeszcze prawie całkowicie uzależnione od jaźni, jak dziecko uzależnione jest od matki. Z niej czerpie ono życie, w niej umiera — i dzięki niej zmartwychwstaje — w skali dnia i nocy, lata i zimy, życia, śmierci i kolejnego wcielenia.

      W pierwszej fazie opisywanego procesu Bogini Matka panuje niepodzielnie. Młody Bóg bowiem jest jej jeszcze podporządkowany całkowicie; jest to zarazem w życiu psychicznym człowieka faza dominacji jaźni — jego ego — świadomość jest dopiero u początków swej dyferencjacji. Pierwszym, który w nowożytnej myśli europejskiej ukazał związek między religią Bogini Matki a życiem społecznym i kulturą, był szwajcarski myśliciel Johann Jakob Bachofen (1815-1887) — w swym dziele Das Mutterrecht z 1861 r. rozpatruje historię świata jako wieczną walkę między światłością i ciemnością, Niebem i Ziemią, pierwiastkiem męskim i kobiecym. Dla niego Ziemia jest „nosicielką macierzyńskości”, Słońce zaś „nosicielem zasady ojcowskiej”. Wizję Bachofena — władztwa Bogini Matki w ramach matriarchatu jako systemu społeczno-kulturowego — wsparły (przynajmniej w pewnym stopniu) badania archeologiczne i prehistoryczne przeprowadzane przede wszystkim w Azji Zachodniej i w krajach Śródziemnomorza. O religijnej i kulturowej dominacji Bogini Matki świadczą liczne znaleziska od Catal Hüyük w Anatolii (8-7 tysiąclecie p.n.e.) poprzez Mezopotamię. Bogini — i boginiom — Indoeuropejczyków poświęcone jest dzieło Roberta Gravesa.

      W drugiej fazie tego procesu — przejściowej fazie patriarchalnego buntu mężczyzn — Młody Bóg emancypuje się stopniowo (choć nieraz gwałtownie) spod władzy Bogini Matki i wraz z innymi bogami „męskimi” tworzy pod własną egidą (henoteizm) patriarchalny panteon politeistyczny. Nie ulega wątpliwości, że również Jahwe miał taką fazę w swoich dziejach, kiedy był jeszcze małżonkiem i Młodym Bogiem przy boku Bogini. Małżonką Jahwe była wtedy bogini Anat z Ugarit w Syrii, on sam zaś był bogiem burzy. Tę fazę najpiękniej ilustruje historia religii starożytnej Grecji (łącznie z jej pradziejami minojskimi): nie tylko Pramatki — Gaia, Rhea i Demeter — ale także „pomniejsze” boginie, takie jak Hera, Kora, Pandora, Afrodyta, Artemida, Selene czy Hekate, stają się — zapewne w toku podboju matriarchalnych Pelazgów (i Kreteńczyków) przez patriarchalnych Hellenów (Jonów, Dorów i Etolów) — jedynie małżonkami męskich bogów; pięknie przedstawia to Charlene Spretnak w swej książce Lost Goddesses of Early Greece (Berkeley, California, 1978). W życiu psychicznym człowieka jest to faza narastającej emancypacji jego ego-świadomości — postępującego procesu stłumienia i wypierania wielu treści psychicznych, które zasilają sferę psyche nieświadomej. Tak Bogini Matka i jej córki zaczynają schodzić w „podziemia” kultury — por. mit o Demeter i porwaniu Kory przez Hadesa — opuszczać jej miasta i kryć się w przyrodzie, Młody Bóg zaś jako ego staje się centrum pola świadomości, podporządkowując sobie poszczególne części psychiki (kompleksy jako tzw. małe osobowości).

      http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/aurea_catena_gnosis/prokopiuk_ogdoada05.htm

     • Ifryt pisze:

      Mało Ci? Chcesz jeszcze dostać pare ch… wielmożna samiczko? 😛
      Zartuje, kocham kobietki i szanuje ich kobiecość i Boskość, ale swoje mądrości to schowaj tam gdzie słońce nie dochodzi, jak chcesz być Boginią niewolników to sama się stań niewolnicą.

     • Maria_st pisze:

      „BABA BEZ CHŁOPA STAJE SIĘ JĘDZĄ (na dzisiejsze np feministką) ,
      FACET BEZ BABY MĘDRCEM…..”

      z jakim szacunkiem wyrazasz się o kobietach…cóż to pewnie ta mądrośc samotnego mężczyzny.
      Samotność nie ma nić do tego czy ktoś staje się tzw tetrykiem czy osoba mądrą.
      To wybór, praca nad sobą a głupie powiedzenie pewnie wymyślił wiadomo, kto…..” mędrzec”

     • Ktoś pisze:

      „z jakim szacunkiem wyrazasz się o kobietach…cóż to pewnie ta mądrośc samotnego mężczyzny.
      Samotność nie ma nić do tego czy ktoś staje się tzw tetrykiem czy osoba mądrą.
      To wybór, praca nad sobą a głupie powiedzenie pewnie wymyślił wiadomo, kto…..” mędrzec””

      — nawet ludowe przysłowia wprost mówią iż

      BABA BEZ CHŁOPA (jego serdelka) DOSTAJE SZMERGLA

      a czemu dostaje? Bo męskie YANG RZĄDZI bez względu na to jak się feministki i inne ezo-harpie będą zarzekać, że jest inaczej.

      Czemu baby się tak wprost „kochjają tulić do dzici”?

      BO WAMPIRZĄ ICH ENERGIĘ URODZENIOWĄ.

      I im młodsze dziecki tym wokoło niego więcej BEZ SEKSOWYCH pijawek. Różnych wyschniętych „cioć”, „siostrzyczek” etc…..

     • Maria_st pisze:

      „BABA BEZ CHŁOPA (jego serdelka) DOSTAJE SZMERGLA

      a czemu dostaje? Bo męskie YANG RZĄDZI bez względu na to jak się feministki i inne ezo-harpie będą zarzekać, że jest inaczej.

      Czemu baby się tak wprost „kochjają tulić do dzici”?

      BO WAMPIRZĄ ICH ENERGIĘ URODZENIOWĄ.

      I im młodsze dziecki tym wokoło niego więcej BEZ SEKSOWYCH pijawek. Różnych wyschniętych „cioć”, „siostrzyczek” etc…..”

      „wampiry ” wszędzie widzą „wampiry „…
      to ludowe powiedzenie to kto wymyślił?
      lud?

     • Ktoś pisze:

      Widać mario iz masz ZEROWE POJĘCIE o tzw „energiach”

      a nawet tacy hindusi wiedzieli iż OGIEŃ (męska energia) TWORZY (daje życie) WODZIE (PŁODNOŚCI) owej „super zajebistej „bogini” co NIE POTRAFIŁA NAWET ZADBAĆ O WŁASNE KRÓLESTWO….. bo……

      obecna PRZEMIANA jaka trwa dokonuje się (jak mówią w przekazach) ZA SPRAWĄ
      – ZBAWICIELA – MĘSKA energia
      – CHRYSTUSA – MĘSKA energia
      – CENTRALNEGO SŁOŃCA – MĘSKA energia
      – ŚWIADOMOSCI CHRYSTUSOWEJ – MĘSKA energia
      – SZMARAGDOWEGO FARAONA – MĘSKA energia

      i tak dalej……

      Jakoś nigdzie nie pisza iż PRZEMIANA i BUDZENIE SIĘ SWIADOMOŚCI TO ZASŁUGA ŻEŃSKIEJ ENERGII….. czemu?

      Bo jak mówili chińczycy „BABA BEZ CHŁOPA STAJE SIĘ HARPIĄ (bo nie dostaje zastrzyków z MĘSKIEJ ENERGII)….. A CHŁOP BEZ BABY MĘDRCEM (bo ją NIE TRACI NA JAKIEŚ mu zbedne EJAKULACJE a potrzebną mu żeńską energię (polaryzacje) jest w stanie SAM WYKREOWAĆ ze swojej „męskości”)……

      TA WIEDZA jest znana od ponad 5 tysiecy lat co jest ZNACZNIE DŁUZEJ niż ezo-brednie tu rozpowszechniane o „mitycznej żeńskiej energi zbawiającej świat”.

     • Alicja z Krainy Czarów pisze:

      Ktosiu jak zwykle lubi opowiadać bajeczki o super Zbawcach Panach Władcach tylko dlaczego zakłamuje fakt że we wszystkich starożytnych pismach to Bogini Matka (Pierwotny Stwórca) zwana też Spohią albo nieskończoną przestrzenią kreuje wszystko z Siebie.

      Biologi I Genetyki ktosiu nie oszukasz choćbyś stawał na głowie.

      Wyraźnie jak na dłoni widać że facet to przerobiona (okrojona) wersja kobiety 🙂
      Jest także więcej niż pewne że Kobieta bez faceta może urodzić dziecko jednak takie dziecko było by identyczne jak swoja Mama zupełnie jak kopia 1:1 więc aby wprowadzić różnorodność genetyczną umieszczono w Edenie Samca czyli przerobiona okrojoną genetycznie laskę 🙂

      Przywoływanie Żywiołów i nadawanie im polaryzacji to też jakiś nonsens.
      Wszystkie pisma mówią o 4 żywiołach i 5 elemencie (Miłość/Boski Duch) który ma nimi władać stad też też wielce tajemniczy zapis czterech żywiołów YHWH.

      Co do Centralnego Słońca to także pudło gdyż centralna gwiazda Plejad AlcyOne w Byku, reprezentuje Boginię Ziemi. W astrologii Wschodu najjaśniejsza gwiazda Plejad, Amba to po prostu Matka, Macierz. W sanskrycie znana jako Amba oraz Arundhati. Plejady w dawnej astrologii uważane były za Strażników Nieba W Babilonii astrologowie nazywali Plejady terminem Temmenu, co oznacza Kamień Węgielny.

      Ktosiu a teraz wisienka na torcie dla twojego Bajania o super męskich energiach.

      Wyjaśnij może dlaczego Biblijna Maria (nie chodzi o Maryję od gipsowych figurek)
      została Niepokalanie poczęta co tym samym oznaczało Czystość, Świętość.

      Niepokalanie poczęta tzn bez udziału faceta bo gdyby był to by było Pokalane
      (Skalać Się, Pobrudzić Się)

      Czyli wniosek z tego jest prosty: Jeśli Kobieta/Dziewczyna chce być Duchowo czysta powinna się od wszystkich księciuniów trzymać z daleka.

      Co to zmian na Ziemi to one są Inicjowane poprzez Samą Gaję m.in. rok 2015 jak i przez Centralne Słońce AlcyOne które jest reprezentowane także przez Boginię Matkę.

      Szmaragdowe Pajace (Faraony) nie mają nic tutaj do gadania.

      Ziemia Jako Córka
      Centralne Słońce AlcyOne jako Mama.

     • Dawid56 pisze:

      Wyraźnie jak na dłoni widać że facet to przerobiona (okrojona) wersja kobiety:)

      Skąd Lucy czerpiesz „takie mądrości”? Z jakiego źródła? Przecież to są ewidentne bzdury.Gdybyś spojrzała na Zodiak to byś zrozumiała dlaczego obecny czas to czas patriarchatu- Nic na to nie poradzisz, gdyż ten zorientowany w kierunku męskim Zodiak dotyczy ludzkości zamieszkującej półkulę północną czyli ok 5 500 000 000 ludzi.
      Wiem Lucy że marzy Ci się seksmisja , ale to jeszcze nie ten moment.Napisała bardzo słusznie Margo- pora na równowagę a nie walkę płci 🙂

     • Ktoś pisze:

      „Co to zmian na Ziemi to one są Inicjowane poprzez Samą Gaję m.in. rok 2015 jak i przez Centralne Słońce AlcyOne które jest reprezentowane także przez Boginię Matkę.”

      — mitomania fajna sprawa, pozwala żyć gdy PRAWDA BY ZABIŁA…….

      Nie umiesz czytać z ROZUMIENIEM TEKSTU….. no problem…. poczekam aż najdzie wam do głów ROZUM…….

      wszystko co JEST WAŹNE zostało już tyle razy napisane iż poczekam sobie spokojnie na wasz SZOK, SZOK Z POZNANIA PRAWDY o „kulinariach” tej „PRZEMIANY”.

     • Dawid56 pisze:

      obecna PRZEMIANA jaka trwa dokonuje się (jak mówią w przekazach) ZA SPRAWĄ
      – ZBAWICIELA – MĘSKA energia
      – CHRYSTUSA – MĘSKA energia
      – CENTRALNEGO SŁOŃCA – MĘSKA energia
      – ŚWIADOMOSCI CHRYSTUSOWEJ – MĘSKA energia
      – SZMARAGDOWEGO FARAONA – MĘSKA energia

      A Ty Ktosiu masz zerowe pojęcie o cyklach czy Zodiaku i nie masz absolutnie pojęcia dlaczego w ostatnich 12500 latach dominowały męskie energie.
      Zobacz ze w naturalnym układzie Zodiaku na MC jest Koziorożec czyli męska energia( a Koziorożec to władza restrykcje organizacja męskość) odwróc Zodiak o 180 stopni a na MC otrzymasz Raka czyli Kobiecość i macierzyństwo

      Margo prawdopodobnie równowaga między płciami może zapanować tylko w momencie gdy oś Ziemi ustawiłaby się pod katem 45 stopni.

     • Ktoś pisze:

      „A Ty Ktosiu masz zerowe pojęcie o cyklach czy Zodiaku”

      – za to ty nie kumasz iż
      „prorok” daniel to tak naprawdę DANIEL (Dama dama) a od niego juz niedaleko do KOZIOROŻCA uwidocznionego zresztą u Nostradamusa.

      Co sobą reprezentuje KOZIOROŻEC było pokazane w pewnym POPULARNYM serialu.

   • Ktoś pisze:

    „Lilith miala racje, ze sie nie chciala podporzadkowac”

    — „na cześć Lilith” na całym świecie żydzi MORDUJĄ W BESTIALSKI SPOSÓB dzieci.
    Nie wiem czy to „powód do dumy”.

    Po drugie STYL SPRAWOWANIA RZĄDÓW z „meskimi” czy „żeńskimi” energiami nie ma wiele wspólnego bo i kobieta jak i facet mogą być i dobrym władcą jak i tyranem. Promocja „żeńskich energii” jaka się odbywa w ezoswiatku ma sprawić iż ludzie będa na całym świecie oddawali pokłon Biblijnej Bestii i (co się z tym wiąże) AKCEPTACJĘ MORDOWANIA LUDZI JEJ W OFIERZE.

 11. Ifryt pisze:

  Rozwijając jeszcze tą myśl to łatwo zauwarzyć że od tysięcy lat prubuje się zamknąć życie w jakimś kodeksie, zrozumiałym dla ograniczonych umysłów niektórych ludzi 😉
  Życie jednak jest brutalne, i nie przestrzega żadnych wymyślonych praw 😀
  Ludzki umysł też jest częścią tego nieokiełznanego żywiołu, więc co jeden uporządkuje to drógi rozwali, niekoniecznie z powodu złej woli, a czasem poprostu z potrzeby duszy lub żołądka.

  Dla mnie nie oznacza to jednak chaosu, bo pokochałem własny subiektywizm, starając się być jednak obiektywnym. Natura ma prawo ustalać swoje prawa i to naturalne.
  Niemam problemu z odróżnieniem dobra od zła, te koncepcje są poto aby służyć ludziom, bez nich byli byśmy gorsi i zdemoralizowani.

  • Ktoś pisze:

   Bo tak to już jest że jak komuś BRAKUJE SUMIENIA a u zydowskich gollumów zamiast niego jest przecież kamień to musi mieć PROGRAM „jak żyć” bo SAMEMU PRZECIEŻ NICZEGO NIE WYMYŚLI. Więc bioroboty Biblijnej Bestii maryji sobie tworzą nakazy, zakazy etc by się mogły CZUĆ BEZPIECZNIEJ w swiecie gdzie trzeba WYKAZYWAĆ SIĘ CZŁOWIECZEŃSTWEM w każdej sekundzie życia.

   A w życiu jest tylko jedno prawo „CHROŃ ŻYCIE” nawet kosztem własnego i z jego przestrzegania w zalezności od pełnionej funkcji wszyscy będą rozliczeni.

   • Ifryt pisze:

    Tak jest. Tylko że gollumy myślą że to trzeba chronić ich ograniczonej definicji życia zamkniętej w ich głowach 😀 Zycie jest bogate.

 12. ona pisze:

  sowa to sowa, symbol masonow, sowa widzi nawet w nocy, o samo co wszystkowidzace oko

  • Mezamir pisze:

   Przestań ona bo to co robisz to przykład typowej heurystyki
   Sowa to symbol mądrości a nie masonów
   Masoni są odgórnie sterowani przez jezuitów/iluminatów
   a sowa nie jest winna temu że ktoś się posługuje jej wizerunkiem
   Każde jabłko jest owocem,nie każdy owoc jest jabłkiem
   O znaczeniu symbolu decyduje każdy sam a nie masoni 🙂

   • Maria_st pisze:

    „O znaczeniu symbolu decyduje każdy sam a nie masoni ”

    zgadzam sie Mezamir.
    Ludzie tworzą swoje potwory by potem z nimi walczyć….

 13. Ifryt pisze:

  ona pisze:
  Kwiecień 16, 2016 o 22:02
  https://nnka.wordpress.com/2016/04/14/biblijna-linia-chronologiczna-program-6000-plus/#comment-61273
  Abstrachując od tego „sporu” z Oną to jest dobry tekst, pisze poto aby nie było że się rzucam o to że ktoś pisze o miłości i harmoni.
  Jest to chyba jednak taka zwodnicza taktyka aby wkleić coś mądrego i dobrego, a od siebie coś w stylu – do nogi głupi samczyku.
  Potem ja(naprzykład) się wnerwie/poniesie mnie, i wychodzi że jestem przeciw jakiejś tam dobrej idei.
  Osobiście jak komuś ubliżam i świadomie nie okazuje szacunku, to się licze z tym że będzie wzajemność, tak samo jak dam komuś w mordę to nie płacze że mi oddał.

  • Maria_st pisze:

   „Osobiście jak komuś ubliżam i świadomie nie okazuje szacunku, to się licze z tym że będzie wzajemność, tak samo jak dam komuś w mordę to nie płacze że mi oddał. ”

   dokładny opis tzw świata…nic dodać nic ująć–niestety.
   oko za oko, ząb za ząb az sie całkiem unicestwimy.

  • Maria_st pisze:

   „Potem ja(naprzykład) się wnerwie/poniesie mnie, i wychodzi że jestem przeciw jakiejś tam dobrej idei. ”

   a po co sie wnerwiać?
   musisz?
   po co tworzyć kolejne potwory ?

 14. marek pisze:

  Ifryt pisze:
  Kwiecień 16, 2016 o 22:28

  Chcesz mnie obrażać to ch…j Ci w dupe, mnie szacunku do kobiet uczyć nie będziesz
  Mało Ci? Chcesz jeszcze dostać pare ch… wielmożna samiczko?😛
  Zartuje, kocham kobietki i szanuje ich kobiecość i Boskość, ale swoje mądrości to schowaj tam gdzie słońce nie dochodzi,

  Sugerowałem już oględnie ,że wprowadzanie tu słownictwa rodem z pod budki z piwem jest nietaktem.

  Sugerowałem też Ifrytowi by był ostrożniejszy z używkami w trakcie pisania na forum , bo już wielokrotnie po 22oo-giej dał dowód że siedzi w nim jak na razie zwykły cham a nie żaden ” mistyk ”

  Sugeruję ponownie , aby administrator był bardziej wymagający w temacie przestrzegania etyki i właściwego słownictwa .

  ps.

  niektórzy mogą się uczyć od Małego Buddy i piszących tutaj kobiet w miejsce obrażania ich.

  m

  • Ifryt pisze:

   Moje „chamstwo” jest odpowiedzią na zwykłe qrestwo pod płaszczykiem kulturalności, a tak naprawdę zwykłej bufonady 😉 Nigdy bym się tak nie odezwał do człowieka o szczerych i szlachetnych zamiarach, choćby był najostrzejszy i wywalał tu swoje wybujałe tezy. A Ty jesteś zwykłą ciotą a nie człowiekiem dobrej woli, że o mistyce nie wspomnę.
   Sam zresztą pisałeś że pragniesz przenieść na sfere mentalną ludzką agresję, taki z Ciebie „pacyfista”.

   Tak wogóle to Ona pisała o Tobie, bo to Ty jesteś patriarcha, ja jestem mężczyzna i mi takie gówno nie jest potrzebne i wogóle go nie pragnę, tylko że ja mam swoją dume, więc i takim gnojkom jak Ty się czasem coś „mentalnie” skapnie.
   Wogóle to siedż tu sobie bo mnie już to wszystko zaczyna nudzić, te „oświecanie” innych bo zaczynam zbyt tym całym badziewiem nasiąkać, że już nawet kobitkom ubliżam.
   Syf totalny, i to właśnie od Ciebie frajerze.

   • margo0307 pisze:

    ” Moje „chamstwo” jest odpowiedzią na zwykłe qrestwo pod płaszczykiem kulturalności, a tak naprawdę zwykłej bufonady…
    …ja mam swoją dume, więc i takim gnojkom jak Ty się czasem coś „mentalnie” skapnie…”

    ____
    Grześ, kiedyś już poruszaliśmy temat niepohamowanych emocji…, pamiętasz ?
    Mówiliśmy także o tym, że … kultura osobista obowiązuje każdego z nas i w każdym przypadku bez względu na to – jak mocno nasze… „ja-ego” zostaje dotknięte „do żywego”…

    Benjamin Franklin wypowiedział ciekawe słowa…
    „Nigdy nie złościmy się bez powodu, ale… rzadko jest to właściwy powód.”

    Czytając Waszą wymianę zdań, nt. roli energii żeńskiej i męskiej…, nie znalazłam nic, co w jakikolwiek sposób usprawiedliwiałoby Twoją złość na wypowiedzi… Ona czy Marka…
    Spróbuj może… zastanowić się na swoją… agresywną reakcją w stosunku do tych wypowiedzi… i odpowiedzieć sobie na pytanie: – która z nich tak bardzo Ciebie „dotknęła”, że aż… zareagowałeś w wulgarny sposób ?
    Możesz się wiele dowiedzieć o sobie… i może to… nie „duma” a… pycha leży u podstaw tak skrajnie emocjonalnej reakcji z Twojej strony ?

    • Maria_st pisze:

     Dzięki Małgoś za ten wpis.
     Wczoraj nie miałam ochoty wchodzić wieczorem na bloga i teraz rozumiem dlaczego.
     Piszemy o podziałąch i nawet TU mamy tego cząstke.
     Dobrze napisałaś .

  • Maria_st pisze:

   „Sugerowałem też Ifrytowi by był ostrożniejszy z używkami w trakcie pisania na forum , bo już wielokrotnie po 22oo-giej dał dowód że siedzi w nim jak na razie zwykły cham a nie żaden ” mistyk ”

   Sugeruję ponownie , aby administrator był bardziej wymagający w temacie przestrzegania etyki i właściwego słownictwa . ”

   Zgadzam się, tak się nie postępuje .
   Ifryt nie wykasuje Twoich komentarzy tylko dlatego byś jako Wojownik dostrzegł jakie błędy czynisz .

 15. Ifryt pisze:

  A tak wogóle Mareczku to ma do Ciebie prośbę, weż mi nie odpisuj, bo komu jak komu ale Tobie to bym musiał naubliżać choćby z potrzeby duszy, a tak to będziesz miał mnie z głowy i będzie to mój ostatni post tutaj 😀

 16. Ktoś pisze:

  (http://niezaleznatelewizja.pl/wyprawa-w-alpy/comment-page-1/#comment-90377)

  „Jak by na to nie patrzeć energia telluryczna ziemi faktycznie odegra dużą rolę w najbliższym czasie. Słońce przez wybuchy i burze ładuje energetycznie cały czas system wirów ziemi i ley lines, następuje aktywacja pradawnej sieci światłowodów ziemi, wszystko ma połączenie z jądrem ziemi , nami i przez nas z polem morfogenetycznym oraz z naszą „Gwiazdą Matką”.

  Myślę że pełnię mocy osiągniemy latem gdy słońce będzie w zenicie, jednak cały czas zwiększamy moc.

  http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/prady-telluryczne;3961972.html

  Rozświetlamy się jak żarówki robi się ciekawie…. cyborgi dostają szału, służby specjalne nie panują już kompletnie nad sytuacją , hierarchowie kościelni zapowiadają koniec dotychczasowej religii.. psychiatryki przepełnione , trollom na forach klawiatura się grzeje… a , kino akcji przyspiesza.

  Nie da się już pierdołami wyssanymi z palca zwodzić ludzi i odwracać ich uwagę od głównego scenariusza.. nie da się już chrzanić głupot o swojej wiedzy , która jest fantazjom po trzy dniowym haju.

  Nadszedł czas konkretów. … macie jakieś?”

  To w kwestii tego co jest WAŻNIEJSZE … męski YANG czy kobiecy YIN.

 17. margo0307 pisze:

  ” Lilith to Ereszkigal czy Pani Sowa z Bohemian Growe…”
  ___
  Każdy ma swoje wyobrażenia, które stara się przekazać innym…

  W moim wyobrażeniu Lilith to… symboliczna postać uosabiająca mądrość i harmonię…, to czysta, żeńska energia zaczynu, idei… będącej w formie spoczynku… gotowej do działania
  I to właśnie ta czysta, żeńska energia posiada atrybuty tworzenia, które trzyma w dłoniach Ereszkigal… Pani Sowa…

  • Ktoś pisze:

   „I to właśnie ta czysta, żeńska energia posiada atrybuty tworzenia, które trzyma w dłoniach Ereszkigal… Pani Sowa…”

   — no popatrz a hindusi, jak i cały antyczny świat, twierdzą iż

   Durga i Kali (manifestacje Brahmy i Śhivy) owe żeńskie bóstwa „tworzące świat” by go stworzyć MUSIAŁY WCZEŚNIEJ POKONAĆ demona Raktabidżi który jest niczym innym jak ową Lilith (maryją, arymanem… etc))(z przekłamaną polaryzacją).

   Ale pewnie ONI SIĘ MYLILI bo (pewnie) żyli w bardziej NIEUDUCHOWIONYM ŚWIECIE niż obecn schyłek Kali Yugi, nie?

 18. margo0307 pisze:

  …„na cześć Lilith” na całym świecie żydzi… czy to „powód do dumy”…”
  ___
  Ktosiu, komu jak komu, ale… Tobie przecież chyba nie trzeba tłumaczyć… jak wielka ilość błędnych wyobrażeń została wprowadzona w naszą przestrzeń świadomie lub nie – przez… głupich, a czasem nawet – chorych ignorantów…
  To nie… „na cześć Lilith” czyni się swoje i innych życie piekłem, a na cześć – własnej głupoty…
  * * *
  „…Po drugie STYL SPRAWOWANIA RZĄDÓW z „meskimi” czy „żeńskimi” energiami nie ma wiele wspólnego bo i kobieta jak i facet mogą być i dobrym władcą jak i tyranem…”
  ___
  Pod warunkiem jednak… zrównoważenia w sobie obu tych Energii…

  * * *
  „… Promocja „żeńskich energii” jaka się odbywa w ezoswiatku ma sprawić iż ludzie będa na całym świecie oddawali pokłon…”
  ___
  Wg. mojego z-rozumienia…, obecna… tendencja promująca żeńską energię… wynika z głębokich wewnętrznych odczuć i potrzeb ❤ i Duszy mających na celu… zrównoważenie i zharmonizowanie oddziaływań obu Energii tak, by… obecnie dominująca Energia męska – została w jak najmniej inwazyjny sposób zrównoważona…, aby mogło dojść do Syntezy…, Połączenia się – pozornych przeciwieństw – obu rodzajów Twórczej Energii – męskiej i żeńskiej

  Nasz wspaniały biologiczno-duchowy instrument, którego składowymi są – psychika, osobowość, Dusza, a także… wiele struktur energetycznych…, poruszających się w różnych kierunkach, przybierających rozmaite formy i kolory, które są widoczne zarówno w naszym ciele fizycznym, jak i wokół niego – posiada również zdolność uruchamiania oraz wchodzenia w reakcje z „pozytywnymi” – wysoko wibrującymi, jak również z „negatywnymi” – nisko, wolno wibrującymi energiami…

  Jeśli zrozumiemy zadania i sposób funkcjonowania tego naszego wspaniałego systemu – to otworzy się przed nami wspaniały obraz nas samych jako – Człowieka, który w swojej potencjalnej doskonałości… jest tak fascynujący i wzniosły, że trudno nie nazwać go… Cudem Stworzenia…

  Pamiętajmy, że nasza Dusza – jest instrumentem, który inkarnował przez wieki…, który zbierał ślady energetyczne z setek tysięcy doświadczeń oraz wnioski z nich płynące…
  Dusza każdego z nas… utrwaliła i scaliła te ślady w swej energetycznej substancji, jako bity informacji – podobnie jak odbywa się zapisywanie informacji na dysku komputera.
  Kodowała automatyczne reakcje na określony typ bodźców jako – sposoby realizowania swojego przejawu…
  Tak więc – skupiska wniosków z doświadczeń posiadające indywidualną wibrację – stanowią źródło oraz podstawę naszych “reakcji psychicznych” czyli… powstawanie emocji…
  Możemy w sobie – natężenie tych energetycznych kamertonów utwierdzić i pogłębić lub też – zneutralizować… poprzez indywidualną – świadomą reakcję na wzbudzaną w nas wibrację różnorodnymi kodami w momencie – kiedy poddajemy się wzbudzonym w naszej Duszy reakcjom…
  I tak – na ten przykład – mamy możliwość pogłębić w sobie lęk, frustrację, agresję, przywiązania, pragnienia… ale wówczas – zawsze w naszą przestrzeń doświadczania wkroczy tzw. cierpienie, które poprzez podtrzymywanie wibracji tej reakcji – pogłębia jedynie ślad energetyczny w naszej Duszy, ponieważ… każde podobne doświadczenie wzbudzi w nas ponownie – jeszcze silniejszy rezonans… w postaci niekontrolowanych emocji…

  Możemy jednak… świadomie – poprzez naszą uważność… neutralizować gotowe do wzbudzenia – negatywne ślady zapisane w naszej Duszy – uświadamiając je sobie i zatrzymując je – w momencie ich zaistnienia…
  Chwilowe zatrzymanie – poprzez uświadomienie sobie energii danego bodźca, danej negatywnej emocji… powoduje w nas chwilowy wstrząs – lecz jest on sekundowy… a potencjał negatywnej emocji… neutralizuje się natychmiast i nie powoduje w nas wzburzenia…
  W efekcie – odbieramy szczątkowe wibracje wtórne, które nie mają już mocy wzbudzić w nas impulsów gotowych do oddania reakcji…
  Te ślady energetyczne, w momencie kiedy przestają być zasilane naszą reakcją – wytracają swój ładunek energetyczny ponieważ – nie pobudzane – neutralizują się… i celem jest tu zrównoważenie – a nie stłumienie emocji…

  W miarę praktykowania wewnętrznej uważności… nasza Dusza powoli staje się jednorodna, czysta, pozbawiona szkodliwych kodów i programów…

  Z pozycji naszych Dusz – wszystko jest dla nas optymalne… i życie bez namiętności… byłoby jałowe, pozbawione całego swego bogactwa…
  Ale… – jak zauważa Arystoteles –
  emocje powinny być właściwe, odpowiednie do okoliczności.

  • Ktoś pisze:

   „To nie… „na cześć Lilith” czyni się swoje i innych życie piekłem, a na cześć – własnej głupoty…”

   — a o czymś takim jak OBRZEZANIE słyszałaś?

   Ów RYTUAŁ to zwyczajna CZARNA MAGIA i zarazem ŚLUBOWANIE składane owej Lilith na DOŻYWOTNIĄ WIERNĄ NIEWOLNICZĄ SŁUŻBĘ. Rytuał jaki widać w „cięzkich, smolistych demonicznych energiach” jakie jasnowidze widują w zydach jako forme manifestującej się w nich ich „bogini” (tej mitycznej „dobrej” żeńskiej energii zatruwające umysły ezo-……myslicieli).

   Co zaś do cytatu z Kiary to NIC NIE ROBICIE poza biciem piany i usilnymi próbami WMÓWIENIA FACETOM odpowiedzialności za WASZE WŁASNE POMYŁKI (czytaj ROZPIERDZIELENIE TEGO ŚWIATA ową „mityczną dobrą energią” demona maryja (lilith))….

   bo CHOROBA JAK TRAWI TEN ŚWIAT ma swoje korzenie w ŻEŃSKICH ENERGIACH……..

   której źródłem jest ZAZDROŚĆ i NIENASYCENIE.

   • Dawid56 pisze:

    Ktosiu koniec ery patriarchatu jest bardzo bliski.Wszystkie ale to wszystkie znaki na niebie i na ziemi to wskazują.W czasie ery patriarchatu, mieliśmy niesamowity potencjał i władzę – zobacz na panteony wszystkich znanych bóstw np:
    Bóg Ojciec Syn Boży Duch Święty
    Albo Kriszna czy nawet Budda nie mówiąc a panteonie astrologicznym:
    Mars,Jowisz, Saturn,Słońce,Uran,Neptun, Pluton
    To był czas – czas patriarchatu nieustannych podbojów i wojen.Właśnie po będzie miało miejsce przebiegunowanie aby to się odmieniło.Czas Atlantydy to był czas kapłanek- koło historii Świata obróciło się dokładnie o 180 stopni i nastanie ponownie czas Kapłanek.

    • margo0307 pisze:

     „… Czas Atlantydy to był czas kapłanek- koło historii Świata obróciło się dokładnie o 180 stopni i nastanie ponownie czas Kapłanek.”
     ___
     A może stanie się inaczej Dawidzie… ?
     Skoro… czas Atlantydy był czasem Kapłanek…, czas po-atlantycki był czasem Kapłanów, to… może z tych „dwoje” narodzi się… trzecia jakość – Uniwersalność – zgodne współistnienie symbolicznej Kapłanki i Kapłana… – Energii żeńskiej i Energii męskiej… ?

     • Dawid56 pisze:

      Oby tak się stało – najwyższa pora na równowagę:)

     • margo0307 pisze:

      „… najwyższa pora na równowagę” 🙂
      ___
      Wiesz przecież, że… przed świtem jest najciemniej…, troszkę więc… to jeszcze potrwa zanim… wszystkie Istotki otworzą oczka…

    • Maria pisze:

     Zawsze myslałam z tego co piszecie tutaj, że czas Atlantydy to czas kapłanów….hmmm

    • Ktoś pisze:

     PORAŻA I PRZERAŻA MNIE WASZ IGNORANCJA,……

     „Ktosiu koniec ery patriarchatu jest bardzo bliski.Wszystkie ale to wszystkie znaki na niebie i na ziemi to wskazują.W czasie ery patriarchatu, mieliśmy niesamowity potencjał i władzę – zobacz na panteony wszystkich znanych bóstw np:
     Bóg Ojciec Syn Boży Duch Święty
     Albo Kriszna czy nawet Budda nie mówiąc a panteonie astrologicznym:
     Mars,Jowisz, Saturn,Słońce,Uran,Neptun, Pluton
     To był czas – czas patriarchatu nieustannych podbojów i wojen.”

     — szkoda iz CELOWO NIE WSPOMNISZ iż to są bóstwa WYPARTE PRZEZ demona MARYJA i jej baraniorogatego wężoogoniastego syna jezusa. Innymi słowy wymienione przez ciebie bóstwa są SPRZED NAJAZDU ŻYDÓW I ICH NAZISTOWSKIEJ PARARELIGII zwanej judaizm NA ZIEMIĘ.

     Teraz, od momentu „ZAKOŃCZENIA ERY APOLLA” tj od najazdu nazisty żydowskiego wyznania niejakiego Justyniana na Europę NA CAŁYM ŚWIECIE KRÓLUJE DEMONICZNA MARYJNA ENERGIA…. Energia jakiej elity SKŁADAJĄ OFIARY Z DZIECI….. bo tak zapisano w torze i innych zydowskich Main Kapfach.

     „Właśnie po będzie miało miejsce przebiegunowanie aby to się odmieniło.Czas Atlantydy to był czas kapłanek- koło historii Świata obróciło się dokładnie o 180 stopni i nastanie ponownie czas Kapłanek.” ”

     — dokładnie to też widać po „kapłanach”

     DAWNY SŁOWIAŃSKI/ WEDYJSKI KULT MĘSKICH BÓSTW – miał KAPŁANKI
     OBECNY SATANISTYCZNY/ NAZISTOWSKI KULT MARYJNY ma KAPŁANÓW

     Teraz panuje wasz ukochany MATRIARCHAT, wasz UKOCHANY DEMON, wasza UKOCHANA BIBLIJNA BEASTIA maryja.

     I te czasy, czasy MATRIARCHATU…. ODCHODZĄ W NIEBYT… przez co wszelkie „glizdy” ROZPACZAJĄ ZA TYMI CZASAMI WPIERAJĄC MĘŻCZYZNOM ( NOSNIKOM ENERGII ZMIANY) … WINĘ IŻ ICH PASOŻYDNICZE ELDORADO SIĘ KOŃĆZY… NIEODWOŁALNIE

     wraz z istnieniem wszelkich wyznawców demona maryja czy jej piekielnego bahora jezusa.

     • Dawid56 pisze:

      Ktosiu dla Ciebie czarne jest białe, a białe czarne – nic na to nie poradzę.Chyba trzeba być hipokrytą do granic możliwości aby twierdzić ,że teraz panuje matriarchat.
      Jaki demon w Ciebie znowu wstąpił?. Jeśli nie potrafisz rozmawiać i argumentować swoich racji cywilizowanym językiem to znaczy ,że po prostu strach Ciebie opanował i ten strach powoduje że nie potrafisz widzieć rzeczy takimi jakimi one są, gorzej Twój Pan któremu służysz boi się utraty władzy.A najbardziej Twój Pan się boi że ludzie mogą być dobrzy dla siebie nawzajem i kierować się w życiu przykazaniemm Miłości – przykazaniem, które Jezus określił jako najważniejsze.

      Mario polecam grę Atlantis ( jako film) tam jest pokazana fajnie Atlantyda – najpierw czas kapłanek, potem czas kapłanów i upadek Atlantydy

     • Ktoś pisze:

      „Twój Pan któremu służysz boi się utraty władzy.A najbardziej Twój Pan się boi że ludzie mogą być dobrzy dla siebie nawzajem”

      — ZOBACZYSZ GO NA SĄDZIE BOŻYM…..

      jak bedziesz z innymi „maryjkowcami” zrzucany do Piekła……

     • Ifryt pisze:

      Dawidzie w starożytnych Atenach królowała bogini Atena, a kobiety miały gożej niż w szariacie, dlatego obaj się mylicie 😛
      Sory nie mogłem się powstrzymać, a innych kobiecych bóstw kochanych przez wielkich zdobywców to nie sposób zliczyć, tyle samo dziewcząt co chłopców pośród bóstw wojennych, pełne równouprawnienie 😛 To są fakty.
      A te męskie bóstwa aktualne to przecierz bogowie pokoju a nie wojny łącznie z Jezusem, to są fakty.

   • Alicja z Krainy Czarów pisze:

    Ktosiu to coś Specjalnie dla Ciebie w związku ze „wspaniałymi energiami męskimi”

    Może jako znawca objaśnisz Mistykom zawiłość tej Energetycznej Bajeczki 😀

    • Ifryt pisze:

     Nie wszystkie męskie energie są takie znowu cudowne, tak samo jak nie wszystkie kobiece, czy to naprawde takie niepojęte dla rozumu?

 19. margo0307 pisze:

  „… Nadszedł czas konkretów. … macie jakieś?”
  ___
  Pewnie, że… Mamy 🙂
  Od kilku lat nic innego nie robimy, jak tylko… piszemy o konkretach właśnie…, – nie zauważyłeś tego kochany Ktosiu ?

 20. margo0307 pisze:

  O mądrości

  „Przed oceanem istnieć zaczęłam,
  przed źródłami pełnymi wody;
  zanim góry zostały założone,
  przed pagórkami zaczęłam istnieć;
  nim ziemię i pola uczynił – początek pyłu na ziemi.
  Gdy niebo umacniał, z Nim byłam gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód,
  gdy w górze utwierdzał obłoki,
  gdy Źródła wielkiej otchłani umacniał,
  gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły,
  gdy kreślił fundamenty pod ziemię.
  Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich…”

  http://www.lifechip.pl/

  Powracając jeszcze na chwilkę do… Lilith i żeńskiej Energii… 🙂

  W (Rdz, 2,8-20) jest m.in. napisane:
  „…Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki podniebne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jak on je nazwie.
  Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę „istota żywa”.
  I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom podniebnym i wszelkiemu zwierzęciu dzikiemu…”

  Ken Wilber, wybitny myśliciel pośród badaczy świadomości, niestrudzony propagator rozwoju integralnego i integralnej praktyki, m.in. pisze:

  „… Adamowe rozgraniczanie, klasyfikowanie i nazywanie Natury dało początek sprawowaniu przez człowieka władzy nad Naturą za pomocy technologii…
  O ile jednak każda granica niesie ze sobą władzę technologiczną i polityczną, o tyle jest także źródłem wyobcowania i konfliktu.
  Kiedy bowiem ustalasz jakąkolwiek granicę by uzyskać nad czymś kontrolę – jednocześnie się od tego separujesz i wyobcowujesz.
  Stąd… upadek Adama w wyobcowanie, zwany „grzechem pierworodnym”…”

  Na temat wyobrażeń sumeryjskich z Eposu o Gilgameszu, a później talmudycznych – utożsamiających Lilith z demonami.., mamy już „jako takie” pojęcie, ale… niewielu wie, że…
  u Słowian… również pojawia się Bogini Lejla… 🙂

  Czy Lilith i Lejla mają z sobą coś wspólnego ?
  Trudno powiedzieć, ale… nie ulega wątpliwości, że… oba określenia są do siebie bardzo podobne w brzmieniu…

  „… Kult bogini Leli / Lejli posiada szerokie poświadczenie w folklorze ludów słowiańskich.
  W pierwszym rzędzie należy wymienić tu wiosenny obrzęd Królowej Ljelji na terenie Chorwacji i Serbii, w szczególności taniec dziewcząt z mieczami na cześć Królowej Ljelji, co ważne analogiczny taniec dziewcząt z mieczami opisuje dla Polski Łukasz z Wielkiego Koźmina w 1405 roku.
  Warto dodać, że taniec ten w Chorwacji jest nadal żywy i został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
  Następnie przyśpiew „Łado, Lelu moja” wspomniany w „Kronice Polskiej” Macieja Stryjkowskiego oraz odnotowanie kultu bóstwa Leli na Łysej Górze – jednym z najważniejszych sanktuariów pogańskich na terenie Polski).
  Dodatkowo przywołać można rosyjskie i ukraińskie pieśni weselne z przyśpiewami „Łado, Lelu”, dziewczynę zwaną obrzędowo Lalej i wreszcie postać południowosłowiańskiej Dodoli / Diduli / Didilji, a wracając do Polski wiosenne zabawy zwane Dziedziłami, wiosenne obchody pól z Królewną i nietypowy, wiosenny kult św. Otylii – dawniej Otoliji – w Urzędowie.
  Z kolei na obszarze bałtyjskim analogiczne cechy „wenusjańskie” zaobserwować można u bogiń o imionach Laima i Saule.

  Ślady kultu bogini Leli / Lejli ujawniają szerokie powiązania indoeuropejskie.
  Świadczy to – jak wskazują badacze tematu – o niezwykłej pierwotności imienia naszej bogini.
  Dla przykładu wymienić można tu nordycką, łączoną z Freją boginię Frigg, określaną epitetem ELJA, następnie mityczna rzymska Rea ILJA (Sylvia), hetycka bogini Lelwani / Lilwani / Leluwani, hinduska Lalita i wiele innych.
  Dodatkowo takie pojęcia jak polskie / wielkopolskie lelać, lulać, białoruskie lalejeć/lalejić, niemieckie lalen/lallen, angielskie lull, sanskryckie lēlāyati / lālayati wyraźnie krążą wokół takich pojęć jak mowa dziecięca, piastowanie dziecka, kołysanie/lulanie (również w znaczeniu magicznym), usypianie (również w odniesieniu do przodków), zabawa, głaskanie, poruszanie (tam i z powrotem), pieszczoty (w zależności od kontekstu także dorosłych kochanków), falowanie, przelewanie się wody oraz iskrzenie czystych, jasnych wód.
  Imię Lela/Lejla oznacza więc, zgodnie z wnioskami badaczy tematu, „tą która kołysze”, jednakże w powyższym szerokim znaczeniu tego zwrotu…”

  http://www.bogowiepolscy.net/lela-lejla-1.html

  Niestety, w moim kompie nadal nie ma dźwięku, ale Wy możecie sobie posłuchać pięknego śpiewu podczas tańca kobiet z mieczami ku czci Królowej Ljelji, w wiosennych obrzędach związanych z zamążpójściem i płodnością… 🙂

  • Ktoś pisze:

   „Czy Lilith i Lejla mają z sobą coś wspólnego ”

   — TAK,

   Lejla czyli Leli Poleli (trójca z łysej Góry) czy też Śiwa (trójca połabska) czyli też Śhiva czyli też Ptah (trojca mykeńska) czy też Duch Boży (trójca kradziejska) czy też zwyczanie Swaróg………..

   SPUŚCILI TAKI WPIERDOL Lilith iż ta SKAMLAŁA O LITOŚĆ I ZAWIESZENIE BRONI U ROZJEMCÓW

   • Ktoś pisze:

    A DZIŚ , jak widać, ZNOWU SWĘDZI JĄ „MACICA” BY, WRAZ ZE WSZYSTKIMI WYZNAWCAMI ŻYDONAZIZMU ZWANEGO JUDAIZM (i pochodne) ZALICZYĆ KOLEJNY

    SKAMLENIE „O POKÓJ” JUŻ SIĘ ZACZĘŁO……

   • margo0307 pisze:

    „… SPUŚCILI TAKI… Lilith iż ta… „
    ___
    I co kochany Ktosiu – ulżyło Tobie ?
    Widzę, że musisz sobie w ten niewybredny sposób ulżyć, bo inaczej – po prostu – nie potrafisz wyrazić… „dobitniej” swego zdania…

 21. Maria_st pisze:

  „Bo jak mówili chińczycy „BABA BEZ CHŁOPA STAJE SIĘ HARPIĄ (bo nie dostaje zastrzyków z MĘSKIEJ ENERGII)….. A CHŁOP BEZ BABY MĘDRCEM (bo ją NIE TRACI NA JAKIEŚ mu zbedne EJAKULACJE a potrzebną mu żeńską energię (polaryzacje) jest w stanie SAM WYKREOWAĆ ze swojej „męskości”)……”

  tyle ze bez tej ” BABY” nie byłoby „CHŁOPA” i tej obecnej dywagacji…….
  PARA
  H
  2
  O

 22. margo0307 pisze:

  „… Bo jak mówili chińczycy „BABA BEZ CHŁOPA…
  A CHŁOP BEZ BABY…
  TA WIEDZA jest znana od ponad 5 tysiecy lat co jest ZNACZNIE DŁUZEJ niż ezo-brednie tu rozpowszechniane o „mitycznej żeńskiej energi zbawiającej świat”.”

  ___
  Ktosiu, nie wkładaj nam w usta coś – czego nikt nie mówi.
  Nikt, nigdzie nie stwierdził, że… „mityczna żeńska energia zbawia świat”, jeśli jest inaczej – wskaż miejsce, gdzie jest to wyrażone ?

  Twórcza Energia – zarówno żeńska jak i męska – muszą współistnieć ze sobą w równowadze…, w przeciwnym wypadku – następuje zachwianie tejże równowagi… prowadząc do chaosu i cierpienia

  Czy nie widzisz – jaki rodzaj Energii obecnie dominuje na Ziemi ?

 23. Ifryt pisze:

  Dobra trzeba coś wysmarować na porzegnanie bo dużo zostało powiedziane a na wszystko odpowiadać odzielnie nie będe.
  Marguś może i masz racje że niema usprawiedliwienia na moje wulgaryzmy odnośnie Marka i Ony, ale i tak nie żałuje i niczego nie cofam, podobnie odnośnie stwierdzenia Marysi żebym zrozumiał błędy. Poprostu gardzę takimi osobnikami jak Marek czy Ona, i nie zamierzam się z tego leczyć, bo i poco, żeby dać sobie pluć w gębe i że to niby takie fajne i ma świadczyć o rozwoju duchowym?

  Co do Onej to wolę takiej naubliżać niż pod wpływem jej bredni zacząć ubliżać wszystkim kobietom, i snuć w odwecie jakieś opowieści o wyższości samców nad samicami, bo do tego się sprowadzają takie głupie prowokacje. Nobo jak sobie wyobrażacie taką dyskusję? Ze będe jej przytakiwał? Albo tłumaczył że się myli? Poco skoro wiem że to żydowski prymityw w spódnicy, który już się sprzedał w zamian za obietnice o kobiecej dominacji(tak mentalnie a nie dosłownie).
  Dorwała oręże mentalne w postaci kilku artykułów i już zaczeła „krucjatę”, w nadzieji że głupie samczyki pokłonią się przed jej „mądrością”, bo ktoś jej powiedział że kobiety są super, bo sama na to by nie wpadła. Dla mentalnych żydów to takie wyczucie słabości, i natychmiast „atakują” bo czują się silni, czują przyzwolenie, w tym przypadku że biedne samczyki w poczuciu winy za te żekome torturowanie biednych kobiet przez całe milenia, nie ośmielą się nawet odpysknąć.
  Z facetami tego „gatunku” jest zresztą tak samo, tylko w drógą stronę, i też kochają Biblię bo wielki bóg Jahwe powiedział że samiec rządzi samicą a dopiero Jahwe samcem, i tak jest giiiiiiit, szkoda gadać…

  Co do „kochanego” Mareczka to dobże pamiętam jak sam się zachowywał jak kurczak bez głowy, słał serduszka Trelemorelce bo ta powiedziała JESTEM że jest głupia, albo bo nazwała Ktosia fiutem, i się chłopina strasznie podniecił, bo przecierz w nim się aż gotuje aby wszystkim nawrzucać ale tego nie zrobi z obawy o swą świętoszkowatą reputacje, to właśnie taki typ.
  Myśli że jakiś wielki „autorytet” tym zdobędzie, a te nawoływania o kulture wpisują się w tą jego śmieszną odwałkę. Przykładem jego „obiektywizmu” to już było jego wtrącanie się w moje pyskówki ze Siolą, który nie był mi dłużny ale on jakoś tego nie widział, tylko moje brzydkie słowa, nie pisze żeby tu odgrzebywać ze Siolą spory bo on przynajmniej miał swój honor i się nie użalał, tylko poco się Mareczek w to wpier…? No właśnie, tak naprawdę to jest największy cham tutaj, który uważa za właściwe zepsuć chumor komu tylko chce, i nazwie to „ściąganiem na ziemię” albo „walczeniem z różowością”, a jak co to się skarży administracji choć sam zaczyna.
  Bufonowate wysyłanie Lucyferki do psychiatryka też pamiętam, co jest żałosne odnośnie gościa który szczypie kosmitów za tyłki, można by tak jeszcz wymieniać ale chyba wystarczy.

  Tak podsómowując to żeby nie było że się aż tak nabzdyczyłem to Jesteście zajebiści ludzie w większości, ale moja tolerancja się znacznie obniżyła i dlatego se odpuszczam aby was nie zamęczać jakimiś wywałkami.
  Dawid jest super gość i jest naprawdę tolerancyjny a nie na niby, Marysia też super kobitka z charakterem, Ktosiu to skarb tego blogu choć napewno „uciążliwy”, podobnie Marguś choć z innych powodów, „wielki mag” Mezamir też swój urok ma i to wszystko ubogaca, tak jak i JESTEM i wogóle itd itp… Tak zebyście nie myśleli że coś mam do wszystkich.
  Trzymajcie się, jak mi Marek albo Ona odpiszą to jeszcze też im odpisze ale pozatym już sobie daruje.

  Ps żadnych grzechów nie żałuje.

  • Ktoś pisze:

   „Ktosiu to skarb tego blogu choć napewno „uciążliwy”, ”

   — sie wie Brachu, się wie….. choć i tak najlepsze „ploteczki” trzymam na sam koniec ich bajki w „bytność na Ziemi” ;p

  • margo0307 pisze:

   „… żadnych grzechów nie żałuje”
   ___
   A kto powiedział o jakimkolwiek „żałowaniu” ?
   Nie chodzi Grześ o… „żałowanie”…, chodzi o wyciąganie wniosków z każdego doświadczenia, nawet takiego, które ma miejsce na naszym blogu – miłej i czasem tej… mniej miłej – wymiany zdań…

   „… który uważa za właściwe zepsuć humor komu tylko chce…”
   ___
   Ano właśnie Grześ…
   – dlaczego… Twój humor ma być uzależniony od czyichś wypowiedzi ?
   Wiesz przecież o tym, że… różnimy się pomiędzy sobą, czasem nawet… diametralnie w różnych swoich wyobrażeniach i poglądach, ale… wcale przy tym – nie musimy obrzucać siebie wzajemnie przykrymi słowami i epitetami…
   Lecz wiem, że… kiedy uświadomisz sobie w pełni – CO… wyzwala w Tobie powstawanie tych… różnych emocji…, wówczas inaczej spojrzysz i na siebie i na innych…
   I tak… kocham Ciebie takim – jaki jesteś…

   • Ifryt pisze:

    Też cię Marguś kocham ❤ Wiem co we mnie wyzwala takie emocje, poprostu niemam zamiaru czcić demonów, mogę je kochać-podziwiać-inspirować się nimi, ale nie czcić 😉
    A taka Ona mi tu z babskimi demonami wyskakuje i myśli że się do niej modlić zacznę.
    Zauwarz że ja sam siebie czesto nazywam demonem, a taki Ktosiu Potworem, niema nic złego w kochaniu samego siebie w całości a wręcz jest to dobre, ale UCZCIWOŚI trochę.
    Nie domagam się czci dla swojej demonicznej natury, to była by bezczelność.
    To tak najkrócej jak się da.

 24. margo0307 pisze:

  „… CHOROBA JAK TRAWI TEN ŚWIAT ma swoje korzenie w ŻEŃSKICH ENERGIACH…
  której źródłem jest ZAZDROŚĆ i NIENASYCENIE”

  ___
  Kochany Ktosiu, „zazdrość i nienasycenie” nie mają swoich korzeni w… żadnych Energiach… 🙂
  Obie, wymienione przez Ciebie – destrukcyjne cechy… biorą swoje źródło z umysłu…
  To… nieopanowany, nieharmonijnie pracujący umysł ludzki tworzy takie m.in. negatywne uczucia jak… zazdrość czy nienasycenie…
  Na poziomie nas wszystkich – mamy to odwzorowane w nas – w postaci naszych półkul mózgowych, gdzie:
  – lewa półkula mózgowa – racjonalna, realizacyjna, zmysłowa… to energia męska naszej osobowości – zawiaduje naszym działaniem…
  – prawa półkula mózgowa – intuicyjna – to energia żeńska naszej Duszy – mająca dostęp do naszej Wewnętrznej Wiedzy…
  Jeśli obie półkule mózgowe nie współpracują harmonijnie…, i gdzie np. dominuje praca lewej półkuli – wówczas taki człowiek nie posiada samodzielnego dostępu do swej Wewnętrznej Wiedzy – ❤ i wtedy… rodzi się w nim zalążek… jednego z "grzechów" – jakim jest zazdrość…
  Nieustanna dominacja lewej półkuli… sprzyja wzrastaniu… ego – pychy… rodząc ambicje i pragnienia, poprzez które ludzie nimi powodowani – chcą nie tylko działać, ale także mieć wolną – niczym nie skrępowaną wolę – w wyborze celów…, pragną materialistycznej dominacji bez względu na wszystko…, w ten sposób – nieświadomie w przypływie pychy – sami odcinają się od swego wewnętrznego Źródła Wiedzy…

  Popatrz jednak na… symboliczne odwzorowanie Ery Wodnika i karty Tarota – "Umiarkowanie"… 🙂

  https://margo0307.files.wordpress.com/2013/12/wodnik.jpg?w=450&h=450
  Symbolika Ery Wodnika

  https://margo0307.files.wordpress.com/2013/12/umiarkowanie.jpg?w=252&h=300
  karta Tarota „Umiarkowanie”

  Obie karty są naszpikowane symboliką i z reguły przedstawiają żeńskie postacie przelewające wodę…
  Czy to… „przypadek” ?
  Mówi się, że Era Wodnika, do której wkraczamy jest Erą… Światłości.., poszerzonej świadomości…Syntezy, Scalania, Krystalizowania…

  Co… ma być połączone, scalone, skrystalizowane ?

  Chodzi o… harmonijną współpracę i zrównoważenie naszych dwóch półkul mózgowych oraz scalenie w nas… żeńskiej Energii Duszy z męską Energią Osobowości…, w wyniku czego powstaje… Uniwersalność otwierająca nam drogę do Światłości…, do wyzwolenia się z koła wcieleń poprzez pogodzenie skrajności w sobie i wybaczenie…
  Wszelkiego rodzaju skrajności bowiem – prowadzą do konfliktu – konfliktu, który każdy z nas nosi w sobie… i jeśli nie zostanie on rozwiązany w nas samych – nigdzie nie może zostać rozwiązany, ponieważ… znajduje się on między dwiema częściami naszego umysłu…

  „..Kiedy to duchowe „ego” połączy się z bardziej rozbudowaną osobowością fizycznego mózgu, powstaje pole o wyższej gęstości.
  Niuanse tej symbiozy są wysoce skomplikowane (…)
  Oba schematy energii – żeńskiej energii duszy oraz męskiej energii osobowości.., reagują na siebie na nieskończoną ilość sposobów, by wobec świata zewnętrznego stać się… Jednością.
  Dlatego właśnie nasze samopoczucie fizyczne, zmysły i emocje są tak silnie związane z umysłem duchowym.
  Myśl bowiem jest ściśle powiązana ze sposobem, w jaki kształtują się i stapiają ze sobą oba wzorce energii…” – (Michael Newton „Przeznaczenie Dusz” t. 1)

 25. Mezamir pisze:

  Antychryst jest przeciez muzulmaninem!!!

  Ehh…jakie to wszystko „oczywiste” 🙂
  Ciekawe jakiego wyznania jest Szatan,bo Bóg jest satanistą
  to ON napisał Biblię w której zawarł całą satanistyczną teologię.

 26. Maria pisze:

  „— ZOBACZYSZ GO NA SĄDZIE BOŻYM…..

  jak bedziesz z innymi „maryjkowcami” zrzucany do Piekła……”

  ha ha ha….oj oj Ktoś…….

 27. margo0307 pisze:

  Niepokalanie poczęta tzn bez udziału faceta bo gdyby był to byłoby to… Pokalane
  (Skalać Się, Pobrudzić Się)
  Czyli wniosek z tego jest prosty:
  Jeśli Kobieta/Dziewczyna chce być Duchowo czysta powinna się od wszystkich księciuniów trzymać z daleka.

  Co to zmian na Ziemi to one są Inicjowane poprzez Samą Gaję m.in. rok 2015 jak i przez Centralne Słońce AlcyOne które jest reprezentowane także przez Boginię Matkę…

  Ziemia Jako Córka
  Centralne Słońce AlcyOne jako Mama.

  ___
  Jakoś te… ostatnie dwa zdania… skojarzyły mi się z tym, o czym pisała Jestem w swojej notce:
  http://tonalinagual.blogspot.com/2011/05/adam-lilith-i-ewa.html

  Centralne Słońce AlcyOne – Mama – pierwsza Kobieta Adama – Lilith
  Ziemia Gaja – córka Adama i pierwszej jego Kobiety Lilith – Ewa…

  „… wszyscy jesteśmy dziećmi Ojca Słońce i Matki Słońce, tylko zostaliśmy wychowani przez Matkę Księżyc…

  Lilith -rycina Carla Poellath
  Rajska sielanka?
  Lilith rozmawia z wężem, a Ewa z tatusiem i późniejszym swoim mężem?
  A może wąż symbolizuje tu aspekt Animusa, którego Lilith ostrzega, by nie zrywał jabłka? Dlaczego Lilith grozi palcem wężowi?
  Lilith jabłka nie zerwała. Adam nie zerwał. Zrobiła to dla niego Ewa.
  To Ewa z Adamem zostali wygnani z Raju. A może Lilith tam została i to my mamy do niej powrócić? Lilith została spostponowana przez judaizm i katolicką religię.
  Wprowadziły one wiele korekt, przekłamań i zafałszowanych interpretacji…

  W patriarchalnym systemie to wprost wspaniały symbol – dwie żony: jedna równa Adamowi, powstała tak jak on, z prochu, więc „wygnana z Raju”, bo musiała pojawić się… druga podporządkowana Adamowi, powstała z jego żebra…

  Adam, Lilith i Ewa są symbolami podziału Jedni.
  W świecie syntezy, z dwóch „przeciwstawnych” części powstaje nowa jakość, na wyższym poziomie niż te osobne części. Więc jak się połączą, to musi powstać coś, co ich przerasta…”

 28. margo0307 pisze:

  „… mitomania fajna sprawa, pozwala żyć gdy PRAWDA BY ZABIŁA…”
  ___
  A Twoja Ktosiu… „mitomania” – jak się ma ?
  Widzę, że… chyba całkiem nieźle, skoro piszesz, że… „… wszystko co JEST WAŹNE zostało już napisane…”

 29. margo0307 pisze:

  „… Margo prawdopodobnie równowaga między płciami może zapanować tylko w momencie gdy oś Ziemi ustawiłaby się pod katem 45 stopni.”
  ___
  … pod kątem 45 stopni… w stosunku do czego Dawidzie ?

  • Alicja z Krainy Czarów pisze:

   Dawid ma na myśli czas równonocy wiosennej/jesiennej gdy na całej Planecie dzień i noc trwa tyle samo 12 godzin.

   Co do wyrównywania energii to najlepszym rozwiązaniem była by interwencja Kali gdzie wszystkie zbuntowane chłopy będą miały obcięte głowy a reszta dostanie się do niewoli 😀

   • Maria_st pisze:

    „Co do wyrównywania energii to najlepszym rozwiązaniem była by interwencja Kali gdzie wszystkie zbuntowane chłopy będą miały obcięte głowy a reszta dostanie się do niewoli😀”

    Lucuś na głowe ci padło 🙂 ?
    sio do nory…kroliki liczyć

    • siola pisze:

     Maryds daj Lucusiowi swiety spokoj,
     bo Lucus mysli ze niczego juz jej nie trza,
     boc widac juz se mysli ze jej milosc jest wieczna,
     bo wytoczyl se lucus swa zabawke z drzewa na tokarce,
     ale karzde narzedzie i ubranko sie w koncu zuzywa,
     wiec trza stworzyc nowe by moc nad drugim dominowac,
     coz ja tam nie wiem wiele ,
     ale mysle ze co niekturzy juz od wiekow w tej niewoli siedza,
     Coz czasmi na polskiej Autobanie bylo widac kobieca moc w WC,
     I nie ja tam wchodzil i nie ja stan kobiecego wc ja osadzil.
     coz milosci nie da sie kupic ani tez silom wymusic,
     czasem potem moze ktos co Dostal oddac,
     wiec czasmi po chlopsku lepiej trzymac ryja,
     zamiast z swoim mistem drugim nos wycierac bo na koniec i tak swoj nos w swoj mist trza bedzie wsadzic.
     Oj zachcialo sie na starej Morawie walczyc miedzy soba ,
     mysli baba ze chlopa zniewoli a chlop mysli ze babe,
     a wychodzi na to ze ani chlop ani baba ,
     przy tej swej grze milosci nie zazna.
     6.06.16 myslala juz Boza Zona Zmora co urodzila Mateusza zmija swego bachora i swa core Laure Wiktorie ze teraz juz Klau dusz na calego rozpoczac moze,ale jak to mowia nie drzej na drugich ryja przed czasem ,bo daremne sa te wrzaski .Bo nie wrzaski niosa zmiane ale ciche i rozwazne logiczne myslenie .Coz niesienie falszu moze trwac i dlugo ale karzdy klamca na koncu i tak sie w swoim klamstwie zagubi i nie bedzie juz sam w koncu wiedzial czy ta droga dobra czy naprawde uda mu sie swoje klamstwo drugim sprzedac i udawac czystego.Czasami jak sie tez za duzo myjesz niszczysz wlasna flore co odpowiedzialna jest za twego organizmu obrone.I tak sie uzalezniasz od klamstwa jedno drugim myjac i tak mysli jeden z drugim sobie w swej chorej klamliwej glowie ze ON czysty bo ktos drugi tak mysli ze On czysty.A moze ten drugi cicho siedzi bo sie nie chce zmory i zmija Mistem mazac.I tak z czasem stajesz sie odporny na jad zmijowy i nie musisz juz drugiemu serca ze chciwosci zabrac i masz z partnerem swoje harmonijne zycie .Czego nie zazna zadna zmora co po cudzych lozach noca chadza.
     Coz tego nie da sie kupic ani tez sprzedac ,to trzeba miec w sobie .
     Tego nie dostaniesz pchajac drugiego w niewole ,bo smakuje to najlepiej co sam wychodujesz.
     Mozesz ukrasc ale czy smak bedzie dalej slodki czy zagosci raczej gorycz w mowie.

     • Alicja z Krainy Czarów pisze:

      Masakr Marysiu I Siolu przecież to było w formie żartu 😀 szkoda że tego nie zauważyliście!!! Nie bój się Siola nikt nie będzie Tobie obcinał głowy. Ktoś jakoś może pisać tutaj chamskie komentarze pod adresem Kobiet, i nikt nie widzi w tym nic niestosownego.

      Najlepiej to być samemu do końca życia, a co do Dzieci to zawsze można zostać opiekunką lub przedszkolanką lub opiekować się Dziećmi swojej siostry lub brata 🙂

     • Maria_st pisze:

      „szkoda że tego nie zauważyliście!!! ”

      jak nie, jak TAK….. 🙂

     • Alicja z Krainy Czarów pisze:

      Powinna być równowag a nie wywyższanie jednych ponad drugich ale skoro Adaś nie przestaje wygłaszać swoich bredni to dlaczego ja mam być dłużna? Poza tym napisałam tak jak jest, facet to przerobiona genetycznie kobieta o okrojonym kodzie genetycznym, wymyślony przez stwórcę do tego aby w wprowadzić większą różnorodność genetyczną w stadzie 🙂

      Co do mnie to już niedługo będę istota bezpłciową i będę wtedy mieć daleko gdzieś wszystkie wasze wojenki babsko-męskie.

      Laleczki są wspaniałe 🙂

     • margo0307 pisze:

      „…skoro Adaś nie przestaje wygłaszać swoich bredni to dlaczego ja mam być dłużna? …”
      ___
      Chociażby dlatego Lucuś, że… jesteś Świadomą Dziewczynką…

     • siola pisze:

      Co do ktosiow ,to jest prosta sprawa On jak ta Zmora to samo powtarza.Wiec tak naprawde nie widze roznicy miedzy KTOSIEM a ta glupia ZMORA co to wrzeszczy ze kto inny za jej grzechy winny.I chodz Zmora juz po uszy siedzi w wlasnym Miscie ,to jeszcze dokumenty w starostwie Gliwickim falszuje myslac ze zaplace za jej Mist w jej chorej podzidowej glowie.Wiec tak naprawde czym sie rozni ZMORA z koscielnej pierwszej lawy od KTOSIA ja naprawde nie wiedze roznicy ,obydwoje po jednych pieniadzach.No chyba z taka mala roznica ze Boza Zona Zmora przychodzi do kosciola za pozno z szacunku dla Boga i by kazdy widzial co nowego wsadzila na swa grzeszny tylek ,bo nie wazne u niej to co w srodku ale wazne co ludziska powiedza.Coz ludziska nie gadaja jak dzieci co mysla naprawde ,wiec sie cieszy Zmora ze nie widzi nikt jaka z niej jest Kobra.Za jedno moge Zmoze ze Speerowego tylka podziekowac ,dzieki niej zauwazyl ja na drodze do kosciola napis „Teren prywatny ,zywanie tej drogi na wlasna odpowiedzialnosc” wiec i po co z mordercami Matki w jednej lawie siedziec i moze jeszcze wine debili brac na siebie.
      Coz moze miala cotka Klara na gorze w herbie baranka z krzyzem ,ale mnie sie ta gra nie podoba .Coz szukaja znowu baranka ofiarnego co by za nich glowe oddal a ONI mysla sobie beda dalej robic jak przez wieki ,ktos inny za ich winy odcierpi.Nie tedy droga ,tredowatych kazdy jak zechce juz rozpozna ,ONI wrzeszcza cala geba o winie innych nie widzac w tym swojej.A moze to jest tylko jak mowila Marys symulacja jak test Pilota z Lema ,moze trza tylko nie wyjsc z siebie i test w sobie w spokoju przetrzymac,by sie nie stac kozlym ofiarnym dla klamstwa Bogow i rozleca sie Dominy jak kostki Domina.

   • Dawid56 pisze:

    Generalnie pewnym rozwiązaniem byłaby tzw równowaga lądowa.Obecnie 88% lądu to półkula północna- na niej też zamieszkuje ok 80 % populacji całej Ziemi.Wszystkie mapy są zorientowane na północ.Na północy .Północ to zwrotnik Raka a Południe Koziorożca, dlatego w tzw naturalnym układzie Koziorożec jest na MC( południu) a Rak na IC (północy) .Gdyby było na odwrót to znak Raka kojarzyłby się właśnie z południem.Wystarczy jednak aby była równowaga lądów to na półkuli południowej MC przypadałoby na Raka a IC na Koziorożca ( oś wskazuje biegun zarówno na półkuli północnej jak i południowej) – na półkuli północnej oś wskazuje biegun północny a na południowej południowy.
    Czyli warunkiem równowagi społecznej i damsko-męskie jest równomierny rozkład lądów pomiędzy półkulą południową, a północną .(obecnie lądy na półkuli pólnocnej to ok 38% a południowej 18%
    http://careerbreak.pl/2011/10/31/kilka-faktow-geograficznych-o-polkuli-poludniowej/

  • Dawid56 pisze:

   Pod kątem 45 stopni do Ekliptyki.

 30. Maria_st pisze:

  „wszystkie wasze wojenki babsko-męskie.

  Laleczki są wspaniałe:) ”

  a kto TU wojuje?
  Laleczki ?!

  • Alicja z Krainy Czarów pisze:

   Ja nie wojuję tylko pokazuję jak jest. Nie wszystkie Dziewczyny są takie aby zaakceptować opcję niewolnicy/służebnicy pańskiej 🙂 jak to promuje obecnie większość religii.

   • Maria_st pisze:

    Z tej wypowiedzi jasno wynika obecna sytuacje na planecie.
    Uchodżcy ukazuja jasno, że jednak ludzkość lubi być niewolnikiem, mieć kogoś nad sobą ktory będzie straszył, zabijał i dlatego sprowadza na siebie taką a nie inną opcję ?!
    Tylko, że twoja opcja jest identyczna, nawet w żartach–eliminacja siebie jako gatunku.

    • Alicja z Krainy Czarów pisze:

     Ludzkość błądzi bo zbyt daleko oddaliła się od Mamy Ziemi, Gai.
     Komu potrzebne są te wszystkie wojny? Komu potrzebne są te wszystkie świątynie?
     Ile czasu człowiek poświęca aby podziękować planecie Ziemia? Ile ludzi tak naprawdę kieruje swoje modlitwy w kierunku Ziemi?

     Najlepiej to podcinać z uporem maniaka gałąź na której się siedzi a później płakać bo nawiedzaj nas kataklizmy.

     Gdzie Marysiu widzisz eliminację promowaną przez mnie w wypowiedziach?

     Co do mnie to nie odczuwam jakiejś większej przynależności do gatunku ludzkiego. ALIEN 🙂

     • Maria_st pisze:

      Gdzie Marysiu widzisz eliminację promowaną przez mnie w wypowiedziach? ”

      Poczytaj swoje wypowiedzi …

     • margo0307 pisze:

      „…Najlepiej to podcinać z uporem maniaka gałąź na której się siedzi a później płakać bo nawiedzaj nas kataklizmy…”
      ___
      Lucuś, kataklizmy są wynikiem…, są odpowiedzią Matrycy na nasze całościowe – nieodpowiedzialne zachowanie – zarówno w serze mentalnej jak i fizycznej…, i im szybciej zdamy sobie z tego faktu sprawę – tym szybciej odzyskamy spokój w sobie i wokół siebie…
      To właśnie jest tą… „główną gałęzią, na której wszyscy siedzimy” – nasze wnętrze i wszystko to – co z siebie wysyłamy w przestrzeń

      Wyczekując więc na jakiekolwiek pozytywne zmiany – musimy mieć Świadomość, że… nie nadejdą one dla nas prędzej zanim… nie zaistnieją one w naszych wnętrzach…

  • marek pisze:

   facet to przerobiona genetycznie kobieta o okrojonym kodzie genetycznym, wymyślony przez stwórcę do tego aby w wprowadzić większą różnorodność genetyczną w stadzie:)

   Lucuś , coś w tym jest po prawdzie , choć brzuch mi się trzęsie ze śmiechu na myśl co inne stu procentowe , chłopy na tą sentencję powiedzą .

   Kierunek chyba masz dobry , bezpłciowość to też jakiś wybór na odcięcie się od tego ” domu wariatów.”

   m

   • Ifryt pisze:

    Śmieją się z przegrańców któży wymyślają takie tezy 😀

    • Alicja z Krainy Czarów pisze:

     Śmiej się Ifryt jednak jak prześledzisz budowę biologiczną człowieka i zapoznasz się z struktura ludzkiego genomy sam dojdziesz do identycznych wniosków.

     Po pierwsze możliwe jest uzyskanie komórek rozrodczych zwanych plemnikami z żeńskiego jajeczka.

     Po drugie faceci ze względu na użycie kobiecego szablonu także posiadają sutki 🙂

     Po trzecie każdy zarodek ludzki na początku swojego rozwoju jest zarodkiem żeńskim.

     Nie wierzysz sam sobie to sprawdź przeszukując internet.

     Po czwarte wyobraź sobie świat zamieszkany przez 7 mld identycznych dziewczyn/kobiet zupełnie jak armia klonów 🙂 śmieszne i jednocześnie przerażające a jako że Stwórca jest genialny wiec aby uniknąć takiego scenariusza w Edenie stworzono także faceta.

     Dalej to już znasz idźcie i zaludniajcie Ziemię 🙂

     • Ifryt pisze:

      To że jestem podobny do swojej Mamy która mnie urodziła to fakt, tylko że nie wynika z tego nic co Ty twierdzisz.
      Na czym miała by polegać owa „wybrakowaność”, na braku macicy? 😀
      Fakty są takie że mam się dobrze i nie widzę żadnej kobiecej „lepszości” lub przewagi nad mężczyznami.
      Ktosiu się droczy z tą lepszością nad kobietami, wiadomo że to kobiety rodzą ale mówi też dużo prawdy, no ale co Ty dziewczyno możesz wiedzieć o tak zwanej „męskiej naturze”?
      Tyle samo co i Marek, już Ci jakiś czas temu pisałem że to nie jest tak jak znowu „egalitarnie”. Sama zresztą często piszesz o daniu sobie spokoju z nadmiernym racjonalizmem w myśleniu, a jednocześnie się dobijasz, ale ja już i tak za dużo Ci czasu powięciłem starając się Ci coś przekazać, RÓB CO CHCESZ. masz dużo energi życiowej i słabego ducha.

     • Alicja z Krainy Czarów pisze:

      Okrojona wersja nie znaczy Gorsza 🙂

     • Ifryt pisze:

      Lucyferko podam Ci przykład okrojonej wersji.
      Pszczoły, jak wiadomo jest królowa(samica), a robotnice są jej okrojoną wersją, czyli samicami bez układu rozrodczego, ale czy można nazwać trutnia/samca okrojoną wersją królowej/samicy? no nie bo to bzdura 🙂 Samiec to samiec a nie żadna okrojona wersja samicy. I nawet jak nie będzie miał wacka to nie zmieni się w robotnice, analogicznie brak macicy u robotnic nie zmienił ich w trutnie.
      Jak widzisz więc to o wiele bardziej subtelna kwestia, a nie że na prymitywa.

 31. Maria_st pisze:

  Wyczekując więc na jakiekolwiek pozytywne zmiany – musimy mieć Świadomość, że… nie nadejdą one dla nas prędzej zanim… nie zaistnieją one w naszych wnętrzach…

  pięknie napisane

 32. Ktoś pisze:

  „Czy to wszystko tez ma podwaliny i mam wrazenia polaczenia historyczne .?
  Wyszlo nam przez spontan , ze Gdansk,Lodz, Wroclaw , Warszawa i Krakow duze skupiska Byla sypane NANO troche jakby innej konstrukcji .,
  Wczoraj zadalam takie pytanie do mojej przyjaciolki .

  Czy Poznan byl sypany ?
  W Poznaniu nie sypali ostatnio chemtrials bo byli jacys przedstawiciele , ktorych sypac nie wypadalo .

  Mialy sie tez tam pod Cytadela na stadionie odbyc rytualy demonow -reptois pod ziemia (wlasnie dzisiaj w niedziele ) ale sie nie odbyly bo z ceremoni poznansko- panstwowo-katolickich nie nazbierali wystaczajaco energii .Ja wyczulysmy to bardzo s9ie zwiedli na Polsce 🙂

  Nie wiedzialam czy jakies obrzedy polityczno – religijne byly w Poznaniu ale to mozna sprawdzic i doskonale powiazac jak ktos chce niech zobaczy i mi da znac odnosnie ceremoni kwietniowych w Poznaniu szczegolnie 15,16,17 kwiecien

  Ale juz od dawna wiem , ze Poznan sie calkowicie sprzedal rothschild .Dlaczego wiec sie sprzdal ?
  Na zalaczonym obrazku rodzina wmpirow energetycznych https://www.google.pl/imgres?imgurl=https://i.ytimg.com/vi/76aBY_VCZfI/hqdefault.jpg&imgrefurl=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D76aBY_VCZfI&h=360&w=480&tbnid=tNA3B3wJRg-40M:&tbnh=150&tbnw=200&docid=Rd8Jdg

  Wygladaja calkiem niezle ale wyglad jest zludna konstrukcja .

  Poznan jest to miasto obecnie najbardziej korporacyjno- bankowe w Polsce jakie widzialam tutaj w 2007 roku Obecnie mam wrazenie , ze glabneli Warszawe i Gdansk tak zwana centralizacja ich miejsc i osmiornica lezie ze swoimi mackami . Ciekawe jak daleko zalezie Jak przyjechalam kilka lat temu do Poznania to nie moglam uwierzyc ile tutaj jest bankow na jednej dosyc znaczacej ulicy Glogowskiej w Poznaniu . W samym Melbourne jest mniej w centrum niz na jednej ulicy takiego niby nie znaczacego miasta pod wzgledem obszarowym .

  Tak wiec fiasko rytualow w Poznaniu 17 kwietnia za malo energii ale bylo zaberane z uroczystosci .
  No wiec powiem tak Swiadomosc ludzi ogolna i technologiczna i organiczna daje im kopniaka w tylek .

  Kazdy z nas musi przebyc leczenie technologii w sobie .
  Ze wzgledu na niezwykla roznorodnosc programow i ich kombinacji w czlowieku , bedzie rozna rozpietosc dostepna energii organicznej . tak wiec nikt nie powinien sie sugerowac innym .”
  (http://porozmawiajmy.tv/slowianscy-krolowie-lechii-i-kroniki-ignorowane-przez-historykow-janusz-bieszk/comment-page-1/#comment-25238)

  To cytat na wypadek niewiedzy czemu tu sie tak żeńskie demony pieklą.
  Widać MAMUSIA JE TARGA ZA „USZY” za kolejne wpadki. ;p

  • Alicja z Krainy Czarów pisze:

   Pokazywanie rzeczywistego stanu rzeczy to nie pieklenie się.
   Przecież to oczywiste że według standard ktosia to co Kobiece musi być demoniczne przecież u Ciebie to co dobre to tylko męskie bóstwa a jeśli jest inaczej to zapodaj tutaj jakąś boginię z twoje bajki która nie jest demoniczna OK?

   Jeszcze w ramach wyjaśnień to przekaż swoim super męskim bożkom (marduk, shiva, szmaragdowy faraon) że Ziemia nigdy do nich należeć nie będzie. Łapki sobie proszę trzymać przy sobie jeśli nie chce się spłonąć na Słonecznym Ogniu 🙂

   Tak się składa że Gwiazdy np Słońce to Bóstwa które posiadają swoje Planety na których doświadczają bezpośrednio swoje siły stwórczej. A jak byś nie wiedział Ta Ziemia nigdy nie będzie pod panowanie żądnego męskiego bóstwa, to się nigdy nie wydarzy.

   • Ifryt pisze:

    To czego tak jęczysz? Męskie bóstwa mają w nosie tą planete.

   • Ktoś pisze:

    Jak już pisał o tym Ifryt są 4 „rodzaje” energii :

    żeńskie:
    YIN+ (pozytywna, boska, wedyjska),
    YIN- (negatywna, demoniczna, maryjkowo lilithowa-rabiniczna)

    męskie:
    YANG+ (pozytywna, boska, wedyjska),
    YANG- (negatywna, demoniczna, maryjkowo lilithowo-rabiniczna)

    Żeby na Ziemi zapanował RAJ i tzw „żeńskie POZYTYWNE energie” trzeba wpierw z Ziemi znajdujacej się POD OKUPACJĄ MATRIARCHATU (chociażby reptyliańska wywłoka z angli jaka poprzez swoje pacynki rządzi światem)… WYKARCZOWAĆ demoniczną ŻEŃSKĄ energię YIN- , ową energię arymana, lilith, tiamat etc.

    Owo KARCZOWANIE maryjnej energii WŁAŚNIE TRWA i o postępach w tym MOŻNA SOBIE POCZYTAĆ chociażby u krystal28. Owo KARCZOWANIE jest dokonywane poprzez MĘSKĄ ENERGIE tzw Centralnego Słońca i jak mówią WSZELKIE PRZEPOWIEDNIE czy OBECNE WRÓZBY ….. KARCZOWANIE demonicznej energii maryjnej wraz ze stadami wiernych jej ZACZIPOWANYCH gollumów SIĘ POWIEDZIE. Świat będzie wolny od DEMONÓW jak i stad satanistów znanych tez jako katolicy.

    Ja rozumiem iż komuna z ANALFABETYZMEM walczyła całe 50 lat temu ale BEZ PRZESADY…… by przez 25 lat „demonokracji” dało się, lucek, tak DRAAAASTYCZNIE ZGŁUPIEĆ.

    I możecie się DOWOLNIE ZARZEKAĆ ale to was i tak NIE OCALI OD ZAPOWIEDZIANEJ PONAD 1000 lat temu ZAGŁADY. ;D

    A ona nadejdzie w innym terminie niż te jakimi się MAMICIE.

    • Alicja z Krainy Czarów pisze:

     Żadnej zagłady nie będzie bo Alicja nic takiego nie przewiduje, Na Ziemi będzie tak jak ja zechcę a jak coś Ci się nie podoba to poskarż się Mamie.

     Centralne Słońce to Kosmiczny przejaw Stwórcy Jako Bogini i nie pisz że jest inaczej nawet u Majów AlcyOne to była Bogini.

     Tylko nie pisz Ktosiu że na poważnie bierzesz to co pisze Krystal na swoim blogu, wiesz ja mam swoje schizy ale tak jak Krystal jeszcze nie odlatuje 😀 Jeśli dajesz wiarę tym rewelacjom z jej bloga to może pora kupić sobie kilka małych samochodzików i trochę żołnierzyków do zabawy 🙂

     • Ktoś pisze:

      Spoglądasz w NIEAKTUALNY scenariusz….

      a to w co ja WIERZĘ z promowaną po portalach ezo kabalistyczną gównowiedzą niewiele ma wspólnego.

     • Maria_st pisze:

      a to co piszesz nie jest TYM:
      ezo kabalistyczną gównowiedzą „

     • margo0307 pisze:

      „…Tylko nie pisz Ktosiu że na poważnie bierzesz to co pisze Krystal na swoim blogu…”
      ___
      Dlaczego tak uważasz ?
      – czy sądzisz, że… posiadłaś już całą Wiedzę i wszystko już wiesz…, i że inni są od Ciebie Lucuś „mniej”… rozwinięci duchowo i intelektualnie ?

      Poniżej, zamieszczam jeden z komentów znajdujących się na blogu Krystal właśnie, który – jak dla mnie – więcej jest wart – aniżeli… Wasze tu z Ktosiem „prześciganie się w „mądrościach”…

      ” Wbrew wszelkim pozorom to nie jakiekolwiek działania, ale zaniechanie ich powoduje, iż nasza świadomość budzi się.
      Przypominamy sobie prawdziwą tożsamość i powracamy do Życia Bezosobowego będącego ponownym łączeniem się z Duchem, czyli Źródłem Życia. Innymi słowy odkrywa nam się prawdziwe Życie będące poza granicami materialnych form, czasu i dualnej, fałszywej tożsamości „ja”.

      Dopóki wydaje nam się, że jesteśmy „kimś” tzn. posiadamy nadane nam na Ziemi imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, narodowość, status społeczny jak również płeć ciała i cokolwiek „na własność”, to dryfujemy jeszcze w coraz bardziej ograniczającym i pogłębiającym się iluzorycznym śnie.
      Ten „sen” potocznie nazywany matrixem jest niczym innym jak więzieniem ego-umysłu, które pod wpływem fałszywej identyfikacji się z „kimś” samoczynnie generuje walkę o przetrwanie jak również coraz większą potrzebę posiadania materii i uznania lub wychwalania przez otaczające nas i pogrążające się w coraz głębszym matrixie społeczeństwo.
      To szaleństwo, któremu nieświadomie się poddajemy jest niemożliwe do rozpoznania przez logiczny i „uporządkowany” ego-umysł tylko i wyłącznie z jednej prostej przyczyny.
      Otóż wyjście z tej iluzji poprzez kolejne ego-umysłowe iluzje tworzy błędne koło w którym wszelkie próby odczytywania czy analizowania symboli niosących Światło i Prawdę stają się coraz bardziej zafałszowane.
      Według logiki ego-umysłu wystarczyłoby nauczyć się interpretować niektóre nazwy czy symbole kojarzone przez niego z „duchowością” i zdobyta dzięki temu wiedza uwolni nas z wszelkich ego-ograniczeń – Iluzji warunkowej miłości, lęku, chciwości, zazdrości, fałszywej skromności itp. i otworzy nam w ten sposób drogę do Nieba.

      Jakże złudne są takie działania.
      Tym bardziej, gdy posiadamy fałszywe przekonanie, iż dzięki „własnym staraniom” zdobyliśmy wyłączność na szerzenie i rozpowszechnianie iluzji mylnie postrzeganych jako duchowość.
      Wykonując cokolwiek „od siebie” stawiamy coraz większy opór Duchowi, który nie ma nic wspólnego z logiką, porządkiem oraz wiedzą płynącą z zewnątrz.
      Rozpoznawanie ego-iluzji podszywającej się coraz bardziej zuchwale pod Prawdę jest Aktem Bezwarunkowym darowanym nam zupełnie za nic i odsłaniającym nam zapomniany Świat w którym egoistyczna i ludzka pycha zamienia się w boską i nieegoistyczną Pokorę.
      Obrazując to sobie w najprostszy sposób, jest to nic innego, jak zaprzestanie jakichkolwiek działań, stawiających opór w swobodnym przepływie i działaniu Ducha.

      Ludzki ego-umysł na wszelkie sposoby próbuje to zakłócić, chociażby upatrując sobie wrogów w tych, którzy mają odmienne zdanie (system wierzeń) od niego, co uważa za zamach na „swoje dobre imię”. Wszelkimi zuchwałymi i podstępnymi sposobami stara się eliminować tych potencjalnych wrogów nie wiedząc, że walczy wtedy sam ze sobą, co w konsekwencji doprowadza do kolejnego dualnego podziału, rozczarowania, fizycznego bólu, choroby i śmierci ciała.

      Pomimo tego, że ego-umysł próbuje nam przedstawić „duchowość” bardzo logicznie, to działanie Ducha nie podlega żadnym prawom intelektualnej logiki.
      Używając analogii, możemy porównać Ducha do wiatru, którego nie da się przewidzieć kiedy, skąd i z jaką mocą zawieje.
      Czyli kieruje Nim całkowita spontaniczność, niemożliwa do zamknięcia w żadnych ramach, logicznych prawach, normach czy zasadach.
      Z całą pewnością można stwierdzić, że nie ma gotowej recepty na wyjście z zewnętrznej iluzji (matrixu), ale dzięki Darowi Rozpoznania można „dostrzec” największy paradoks z tym związany.
      Mianowicie chodzi o to, że aby stać się ponownie Wszystkim i wyjść z tej iluzji, najpierw trzeba stać się NIKIM lub NICZYM.

      Dla ludzkiego ego-umysłu takie „upokorzenie” oznacza koniec i jest czymś bardzo trudnym do pogodzenia się i zaakceptowania z powodu zbyt wielkiego mniemania o sobie…
      Dlatego wszelkie „własne” wysiłki przy takich próbach skazane są na niepowodzenie. Niezbędna jest tutaj całkowita świadoma rezygnacja z wszelkich działań, które są tylko stwarzaniem oporu w swobodnym przepływie przenikającego tę iluzję Ducha.

      Dar Rozpoznania jest niczym innym jak przenikaniem przez Ducha wszelkich iluzji z którymi utożsamialiśmy Siebie oraz całe otoczenie w zewnętrznym świecie.
      Jego Światło staje się coraz bardziej jasne, w momencie uświadamiania sobie niemocy i nicości związanej ze złudzeniem ludzkiego i egoistycznego „ja”.
      Paradoksalnie – Im większymi „grzesznikami” jesteśmy, lub więcej „zła” czynimy, tym więcej duchowej i boskiej Łaski na nas spływa.
      Gdy to następuje, to zarówno pochwała, czy jakiekolwiek pomówienie w postaci np. przyjęcia na siebie „wylewanych pomyj” nie jest w stanie nas poruszyć.
      Jedynie ego mogło czuć się z takiego powodu obrażone, czy poniżone.
      Coraz bardziej przenikającego ciemność Ducha nie da się w żaden sposób wyprowadzić ze spokoju, czy w jakikolwiek inny sposób obrazić lub poniżyć.
      Gdy z coraz większą mocą dociera to do naszej świadomości, to okazuje się, że nasz dotychczasowy „największy wróg” staje się teraz naszym najlepszym przyjacielem.
      Wszelkie formy walki z pozornym „wrogiem” czyli samym sobą ustają i coraz większe Światło rozświetla nam Drogę do Domu, której tak naprawdę nigdy nie zagubiliśmy, ale została na „chwilę” zapomniana.
      To wszystko staje się tak bardzo jasne i oczywiste jak coraz bardziej dogłębne zrozumienie wypowiedzianych „kiedyś” słów Jezusa – JAM JEST Zmartwychwstanie i Życie…

      „Rozpoczyna się swobodny taniec.
      Oceniający i oceniany nie istnieją.
      Gdziekolwiek jestem, nie jestem nigdzie.
      Bezosobowe doświadczanie Istnienia w TU i TERAZ.
      Ciągła zmienność Życia.
      JEDNOŚĆ. Poza granicami form.”

      https://krystal28.wordpress.com/2016/04/14/demontaz-bariery-chimery/#comment-40916

    • Maria_st pisze:

     A ona nadejdzie w innym terminie niż te jakimi się MAMICIE.
     Odpowiedz

     kolejnym prorokiem jestes?
     Mam i Cie

     • Ktoś pisze:

      Może prorokiem, może ksieciem z bajki a może tylko robiącym sobie z was żarty POTWOREM…….

      Wszystkiego się dowiesz we właściwym czasie…. 😀

     • Maria_st pisze:

      „Może prorokiem, może ksieciem z bajki a może tylko robiącym sobie z was żarty POTWOREM…….

      Wszystkiego się dowiesz we właściwym czasie….😀 ”

      ha ha ha……pisz dalej jak lubisz

  • Maria_st pisze:

   „Czy to wszystko tez ma podwaliny i mam wrazenia polaczenia historyczne .?
   Wyszlo nam przez spontan , ze Gdansk,Lodz, Wroclaw , Warszawa i Krakow duze skupiska Byla sypane NANO troche jakby innej konstrukcji .,
   Wczoraj zadalam takie pytanie do mojej przyjaciolki .”

   a skąd ona to wie?
   ze snu?

   „Mialy sie tez tam pod Cytadela na stadionie odbyc rytualy demonow -reptois pod ziemia (wlasnie dzisiaj w niedziele ) ale sie nie odbyly bo z ceremoni poznansko- panstwowo-katolickich nie nazbierali wystaczajaco energii .Ja wyczulysmy to bardzo s9ie zwiedli na Polsce ”

   nie ma to jak straszne bajki
   Moze Lucus ich pogonil z mysiej dziury nasyłając plenne króliczki ?

   „Poznan jest to miasto obecnie najbardziej korporacyjno- bankowe w Polsce jakie widzialam tutaj w 2007 roku Obecnie mam wrazenie , ze glabneli Warszawe i Gdansk tak zwana centralizacja ich miejsc i osmiornica lezie ze swoimi mackami . ”

   moje miasto malenkie a jednak baków jak grzybów po deszczu
   biznes lichwiarski na czasie–ot co….

   „To cytat na wypadek niewiedzy czemu tu sie tak żeńskie demony pieklą.
   Widać MAMUSIA JE TARGA ZA „USZY” za kolejne wpadki. ;p ”

   Ktoś ty to reproduktor demonów..po kiego je tworzysz…ogarnij sie

   • siola pisze:

    Od demony Maja Problem ,bo trza bedzie za niedlugo za pieniadze trzymane w bankach placic,wiec nie da sie juz zyc z procentow na koncie.Coz trza bedzie zakasac rekawy i zasiac wlasnej kawy a nie nachodzic sasiada bo to niby jego jest lepsza kawa.To tak jak z Boza Zona Zmora jak ja Niemce widzialy jak wychodzi z chlopem z domu to juz wszystkie z ogrodow uciekaly zamykajac okna i drzwi z tarasu by sie komus nie wcisla do mieszkania na chama by sie napic cudzej kawy i przy okazji drugim dupy obmyc.Coz szwaby ja szwaby ale sie poznaly na tej zmorze co w mrowisku kijem grzebie by podpuszczac jednych na drugich by nie widzieli tego co grzebie a gryzli sami siebie samych.Coz jest warta przysiega dana komus kto nie zna wartosci slowa ,przecierz ONI to jak niemowy co sie uwazaja za swiete krowyco zabija twoja Matke i jeszcze oskarzac beda o zdrade.Coz skarzyla sie we snie Boza Zona Zmora zem jej diabla w dom jej poslal,
    a moze tylko po prostu dostala do domu goscia bo nie dotrzymali swego slowa.Ale dla nich nie ma kary ,przcierz ONI robia wszystko w imie Boze i coz dla nich znaczy Slowo.
    Slowo God godka -ale mi to psotka wyszla Slowo Bog i mowa coz wie nie dotrzymujcie dalej Slowa i zyjcie dalej klamstwem Boga ,oszukujac innych a tak naprawde oszukujac samych siebie.

  • Ktoś pisze:

   „odnosnie ceremoni kwietniowych w Poznaniu szczegolnie 15,16,17 kwiecien ”

   Analogiczną „inicjatywą” ale skierowaną do ezo-idiotek było firmowane przez NTV
   „zatrzymywanie systemu”(*)
   (http://obudzeni.info/viewtopic.php?t=562)

   a tak naprawdę WBIJANIE KABALISTYCZNEGO NOŻA W SERCE POLSKIEJ PAŃSTWOWOŚCI czyli MORDOWANIE POLSKI I POKAKÓW ŻYDOWSKĄ MAGIĄ z wykorzystaniem energii samych nią mordowanych.

   Ale przecież przechrzty na satanizm NIE ROZRÓŻNIAJĄ DOBRA od nazistowskiej ideologii z tory.

   (*)
   „.www.youtube.com/watch?v=x4ZMZj_nOrs
   15 kwietnia o godzinie 15 na15 sekund wstrzymujemy MATRIX. Generujemy awarię systemu. Jest nas coraz więcej… ”

   „To wydanie Alternews zostało w całości poświęcone wydarzeniu 15-15-15, którego pomysłodawcą był Jacek Sokal. ”
   http://niezaleznatelewizja.pl/alternews-15-04-2016/

   • Maria_st pisze:

    „To wydanie Alternews zostało w całości poświęcone wydarzeniu 15-15-15, którego pomysłodawcą był Jacek Sokal. ”

    a kto bierze na serio takie głupoty?

    • Ktoś pisze:

     Tabuny katolików lubujące się oddawać biciu pokłonów swojej demoniej „królowej” w KAŻDEJ MOŻIWEJ DO WYMYŚLENIA FORMIE.

     • Maria_st pisze:

      „Tabuny katolików lubujące się oddawać biciu pokłonów swojej demoniej „królowej” w KAŻDEJ MOŻIWEJ DO WYMYŚLENIA FORMIE.”

      ale konfabulujesz…..jak kon pod gore

     • margo0307 pisze:

      „… wydanie… poświęcone wydarzeniu 15-15-15…”

      „… a kto bierze na serio takie głupoty?

      „… Tabuny katolików…”
      ___
      Nie tylko…, bo także i ja… 🙂 od pewnego czasu… kreuję świat radosnych, życzliwych i serdecznych ludzi… współistniejących w harmonii i zgodnej współpracy… 🙂 ❤

     • Maria pisze:

      „Nie tylko…, bo także i ja… 🙂 od pewnego czasu… kreuję świat radosnych, życzliwych i serdecznych ludzi… współistniejących w harmonii i zgodnej współpracy…:) ❤ ”

      a ja po prostu żyję, jestem jaka jestem……

     • margo0307 pisze:

      „.. a ja po prostu żyję, jestem jaka jestem…”
      ___
      I bardzo dobrze 🙂 każdy ma prawo żyć po swojemu i w zgodzie ze swoim sumieniem…

     • siola pisze:

      Oj Marys ty jak mysle je kaszubka,
      Powiedz ty biednemu slazakowi,
      co chodzilo mu noca w glowie,
      kupowal ja tej nocy samochod,
      ale kupil ja juz przecie wczesniej Ringe,
      tak wlasciwie teraz czekam kiedy bedzie gotowy,
      a tak naprawde jest to samochod mojeje Pani,
      Nad ranem sen ci ja mial Taki,
      Dostal ja samochod z jakims specjalnym wyposazeniem,
      co za wyposazenie tego juz nie pamieta moja glowa,
      samochod byl od firmy Mazda,
      ale co ciekawe takiego modelu nie ma na ich liscie,
      bo nazywa sie On po persku Ahura Mazda.
      Oj chodza mi chodza dziwne Smetki w glowie.
      A ja przecie do wieczora nic innego nie robil,
      jeno na spokojnie w swym ogrodzie Kopal,
      i powsadzal Salate Czerwona Kapuste oraz Seler.
      Coz nie musi byc ktos diablem i demonem ,
      bo go Ktosie tak nazwa.

     • Maria pisze:

      siola odnośnie Ahura Mazda przeczytaj a moze zrozumiesz sen :
      http://muki.salon24.pl/570664,ahura-mazda-czyli-ja-sam-przeciw-calej-nauce-starozytnosci

     • margo0307 pisze:

      „… do wieczora nic innego nie robil, jeno na spokojnie w swym ogrodzie Kopal,
      i powsadzal Salate Czerwona Kapuste oraz Seler…”

      ___
      Nie za wcześnie Siola powsadzałeś sadzonki ?
      W mojej okolicy jest jeszcze bardzo zimno i z tego co widzę i czuję… w najbliższych dniach nie ma widoków na ocieplenie…
      W ub. tygodniu posadziłam do ziemi cebulki kwiatów, które miały już małe kiełki, obawiam się jednak, że… podczas nocnych przymrozków… mogły zmarznąć…

     • Maria_st pisze:

      Oj Marys ty jak mysle je kaszubka,

      nie…..moi rodzice pochodzą z lubelskiego i kieleckiego….a ogolnie rodzina Ojca ze strony męskiej z Węgier…..może dlatego śnił mi sie kiedyś tak często zamek wyszechradzki na Węgrzech i mam sentyment do tego kraju.

     • siola pisze:

      U nas blizej antlantyku to i wiosna szybciej o okolo miesiac.Nawet magi juz w slonecznym miejscu wyszly i dzis juz 2 raz do salatki wzialem wraz z pietruszka i zielona cebulka .Ale smaczne !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    • Dawid56 pisze:

     Nie tylko…, bo także i ja… 🙂 od pewnego czasu… kreuję świat radosnych, życzliwych i serdecznych ludzi… współistniejących w harmonii i zgodnej współpracy…:) ❤

     Margo popieram w całej rozciągłości, przecież to jedyna droga zmiany zapowiadanego w Przepowiedniach losu Ziemi i nas.Trzeba wierzyć że nic ale to dosłownie nic nie jest jeszcze przesądzone.Skoro apokalipsa nie wydarzyła się w ciągu ostatnich 2000 lat trzeba mieć nadzieję i wiarę że nie zdarzy się ona przynajmniej w ciągu następnych 2000.
     Trzeba mieć wiarę że można zatrzymać degradację planety Ziemia i nas samych wbrew oczywistym faktom , z których można wywnioskować zupełnie coś innego…

 33. Alicja z Krainy Czarów pisze:

  Wszechświat posiada naturę elektromagnetyczną więc teraz do boju Ktosiu i wskaż proszę czy bateryjka jest męska albo żeńska 😀

  A teraz podłącz do Źródła żaróweczkę i co, ona też będzie męska albo żeńska?

  Tak wiec te wszystkie dyskusje nt wyższości jakiejkolwiek energii która jest lepsza męska żeńska są funta kłaków niewarte.

  Fajnie się można bawić z wami gdy rozumiecie Naturę Najwyższego Stwórcy na swój ludzki/człowieczy sposób 🙂

 34. Alicja z Krainy Czarów pisze:

  Będąc na Ziemi jesteśmy w średniej szkole życia Midgard której celem jest nauczenie Człowieka jak stać się świadomym i odpowiedzialnym Stwórcą aby w przyszłości stać Się prawdziwa Gwiazdą Słońcem i Sprawować opiekę nad wykreowanym przez siebie świtem/planetą. Świadome zarządzanie energią.

  Aby to osiągnąć trzeba przed wszystkim osiągnąć Wewnętrzną równowagę miedzy aspektami energi Yin Yang. Wnieść się ponad podziały świtało/ciemność kobiecość/męskość i w ten sposób stać się Bogiem Stwórcą. Wasz cel to stać się Żywym Drzewem Życia.

  Czy Noc jest zła a dzień Dobry? Czy drzewo które jest oświetlane przez światło i daje cień jest dobre lub złe?

 35. Alicja z Krainy Czarów pisze:

  Jest tak jak pisze. Z Szablonu Genetycznego Dziewczyny stworzono faceta. Gdyby chłopców podać od wczesnego dzieciństwa odpowiedniej terapii farmakologicznej wyrosły by z nich całkiem ładne dziewczyny. Gdyby to samo zrobić dziewczynom wyrosły by całkiem przystojni Mężczyźni 🙂

  Oto kilka fotek dla z cyku Śliczne Dziewczyna 🙂 ale jednak facet.

  Ładna inaczej Kobieta wyglądająca jak facet.

  Córka Cher która postanowiła być SuperManem 🙂

  A tutaj zagadka kto to taki: Dziewczyna czy Chłopak?

 36. siola pisze:

  Coz maj juz blisko i zakwitna jablonie w ogrodzie.
  No nic to na razie ,biore sie ja za kopanie we swoim ogrodzie.
  I niech mi nikt tu nie probuje wmawiac ze ja Kopie w cudzym .
  Marys ty tez bierz sie juz powoli za robote ,
  To i bedzie wtedy w Maju jak w Raju.

 37. Maria_st pisze:

  siola obejrzyj….jest tu mowa o GOBI

  to co ten pan mowi potwierdza to co opisywalam jakis czas temu, zwiazane z twarza Muldaszewa
  http://sladamiprawdy.i365.pl/readarticle.php?article_id=92
  a więc są tu z nami cały czas

 38. margo0307 pisze:

  „…Skoro apokalipsa nie wydarzyła się w ciągu ostatnich 2000 lat trzeba mieć nadzieję i wiarę że nie zdarzy się ona… w ciągu następnych 2000…”
  ___
  Dawidzie, zapytam wprost:
  – co nam da rozmyślanie o jakiejkolwiek apokalipsie… ?, co najwyżej… rozstrój nerwowy…, nic poza tym…
  * * *
  „…Trzeba mieć wiarę że można zatrzymać degradację planety Ziemia i nas samych wbrew oczywistym faktom , z których można wywnioskować zupełnie coś innego…”
  ___
  Owszem, można wnioskować co innego, ale… każde kolejne nasze doświadczenie służy nam do nauki i rozwoju… i bez znaczenia jest – czy to, co nas spotyka – w naszym odczuciu – jest „dobre” czy „złe” – bo jest to jedna z wielu lekcji, jakie mamy do przerobienia…
  Jeżeli w taki – świadomy sposób – zaczniemy postrzegać swoje życie i zadziewające się w nim wydarzenia…, wówczas znacznie przyspieszamy poszerzanie się naszej świadomości…, bo wszystko, co nas spotyka jest sposobem do większego zrozumienia…
  Jeśli zgodzimy się z faktem, że królestwo minerałów, roślin, zwierząt oraz całej materii rozsianej w całym Wszechświecie, w każdej skali – od atomu do galaktyki, to… żywe Istoty, posiadające rozwijającą się świadomość to… nie tylko my się uczymy…, Gaja także się uczy…

  • JESTEM pisze:

   „Jeżeli w taki – świadomy sposób – zaczniemy postrzegać swoje życie i zadziewające się w nim wydarzenia…, wówczas znacznie przyspieszamy poszerzanie się naszej świadomości…, bo wszystko, co nas spotyka jest sposobem do większego zrozumienia…
   Jeśli zgodzimy się z faktem, że królestwo minerałów, roślin, zwierząt oraz całej materii rozsianej w całym Wszechświecie, w każdej skali – od atomu do galaktyki, to… żywe Istoty, posiadające rozwijającą się świadomość to… nie tylko my się uczymy…, Gaja także się uczy… https://i2.wp.com/dodatkii.net/emotki/6.gif

  • Dawid56 pisze:

   Jeśli zgodzimy się z faktem, że królestwo minerałów, roślin, zwierząt oraz całej materii rozsianej w całym Wszechświecie, w każdej skali – od atomu do galaktyki, to… żywe Istoty, posiadające rozwijającą się świadomość to… nie tylko my się uczymy…, Gaja także się uczy…

   Margo zawsze tak myślałem :)Bingo .W takim razie kompletną bzdurą jest szukanie inteligentnego życia na innych planetach bo po prostu jest ono obecne WZĘDZIE w całym Wszechświecie- jesteśmy otoczeni i otaczani przez różne formy Życia- Wszechświat po prostu tętni życiem 🙂

 39. margo0307 pisze:

  ” Do tej pory nie mieliśmy ćwiczeń przygotowanych z tak wielkim rozmachem i tak perfekcyjnie…”
  ___
  A Ty Ktosiu znowu swoje – straszysz ile tylko możesz…
  Dobrze, że chociaż… przestałeś krzyczeć caps loockiem

  „… Według Davida Wilcocka i jego źródeł, strach to przepływ energii w stronę jego obiektu – to jedna z wielu nieodkrytych jeszcze przez naszą publiczną naukę reguł funkcjonujących we wszechświecie…
  Również kiedy nienawidzisz swoich wrogów, oni wygrywają – wtedy przechodzisz jakby na ich fale, zaczynasz grać na ich boisku, wytwarzasz ich przestrzeń życiową.
  7 tysięcy wspólnie medytujących osób mogłoby zredukować zbrodnie, kradzieże itp. w skali całej planety o trzy czwarte – rządzący tym światem ukrywają przed ludźmi, jak wielką mają moc, a tylko własne dzieci uczą o Atlantydzie i jak to naprawdę było/jest.
  Dave Wilcock proponuje też wszystkim prostą refleksję: skoro dobre przeczucia nie prowadzą nigdy do złych zdarzeń, dlaczego po prostu im nie zaufać ?…”

  https://publicdisorder.wordpress.com/category/edgar-cayce/

  • Ktoś pisze:

   „A Ty Ktosiu znowu swoje – straszysz ile tylko możesz…”

   — Kasandry ani nie krzyczą ani nie straszą….

   TYLKO POKAZUJĄ PRZYSZŁOŚĆ…..

   TIMELINE WASZEJ ZAGŁADY….

   JAKĄ SAMI SWOJĄ GŁUPOTĄ WYBRALIŚCIE.

   PS.
   Skoro Dave Wilcock jest taki mądry to czemu sam NIE NAPRAWI ŚWIATA tylko zachęca do tego innych FRAJERÓW….

   Teraz nie jest czas PANÓW DOBRA RADA …. ale PANÓW ZŁOTA RĄCZKA…….

   A takie Dave Wilcocki potrafią tylko mówić za plecami oszukiwanych frajerów ROBIĄC SWOJE czyli cichcem wdrażając żydowski nazizm zwany „noachickim prawem” (NWO).

   Bo takie USPAKAJAJĄCE POTRZEBĘ DZIAŁANIA mówienie to TEŻ STRATEGIA tych zwanych OKUPANTAMI Ziemi. Strategia w budowanie tu „królestwa żydowskiej Biblijnej Bestii”.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s