Fizycy twierdzą, że świadomość istnieje w stanie kwantowym nawet po śmierci

Bardzo możliwe, że postępy w fizyce kwantowej pozwolą wkrótce potwierdzić istnienie duszy. Naukowcy przekonują, że może ona istnieć również po śmierci. Podobno tak wynika z zasad mechaniki kwantowej.

Jak twierdzą czołowi badaczy fizyki z instytucji takich jak Cambridge University, Princeton University oraz Instytutu Maxa Plancka w Monachium, mechanika kwantowa przewiduje jakąś wersję „życia po śmierci”. Według nich dana osoba może posiadać dualizm ciała i duszy, który jest przedłużeniem dualizmu korpuskularno-falowego funkcjonującego na poziomie cząstek subatomowych, czyli faktu, że mają one jednocześnie formę falową i materialną.

Idąc dalej tą logiką każda osoba może posiadać dualizm ciała i duszy, która jest przedłużeniem tej zasady. Badania tej ekscytującej teorii prowadził Dr Jeffery Long, który przeanalizował ponad 4000 przypadków śmierci klinicznej. Ludzie, którzy doświadczyli czegoś takiego opisują wiele możliwych doznań w tym oderwania od ciała, uczucia lewitacji, całkowitego spokoju, bezpieczeństwa, ciepła i obecności światła. Tak ma się objawiać przejście z poziomu korpuskularnego do falowego.

Zdaniem naukowca są to wystarczające dowody na to, że nasza egzystencja nie kończy się z chwilą śmierci tylko istnieje dalej, ale w formie niematerialnej funkcji falowej. Może to oznaczać, że starożytne religie postulujące istnienie jakiejś formy życia po śmierci miały rację, a w ostatecznym udowodnieniu tego pomoże fizyka kwantowa, która może zyskać wkrótce status nowej religii XXI wieku.

http://innemedium.pl/wiadomosc/fizycy-twierdza-ze-swiadomosc-istnieje-w-stanie-kwantowym-nawet-po-smierci

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii ., Ezoteryka, Istota Ludzka, Mistyka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

39 odpowiedzi na „Fizycy twierdzą, że świadomość istnieje w stanie kwantowym nawet po śmierci

 1. Mezamir pisze:

  Dr Jeffery Long, który przeanalizował ponad 4000 przypadków śmierci klinicznej.

  „Śmierć kliniczna” nie jest śmiercią biologiczną,to tylko termin medyczny opisujący stan w jakim znajduje się pacjent a istnienie świadomości po śmierci to jeszcze nie wszystko
  bo ważne jest to czy świadomość jest samoświadoma po śmierci ciała a nie to czy istnieje.

  • Dawid56 pisze:

   „bo ważne jest to czy świadomość jest samoświadoma po śmierci ciała a nie to czy istnieje”.
   Czyli że istnieje to tego jesteśmy pewni, nie wiemy tylko tego czy Świadomość po śmierci jest świadoma samej siebie-bardzo ciekawe i interesujące 🙂

 2. Mezamir pisze:

  Noworodki istnieją i można to udowodnić bez trudu
  ale żaden z nich nie jest samoświadomy
  nie potrafi zrozumieć abstrakcji,sarkazmu,ironii etc

  • Maria_st pisze:

   Noworodki istnieją i można to udowodnić bez trudu
   ale żaden z nich nie jest samoświadomy
   nie potrafi zrozumieć abstrakcji,sarkazmu,ironii etc”

   bo tak sobie wymyśliliśmy…a tak naprawde co wiemy nt tego co czuja i odbierają noworodki jeśli sami nałożyliśmy sobie na to blokady.

 3. Mezamir pisze:

  http://tezeusz.pl/33674,brodziak-andrzej-jestes-niesmiertelny.html

  NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe definicja ta składa się z sześciu warunków dotyczących owego
  programu („przepisu”). Stwierdzają one, Ŝe:
  1. według programu „układ został utworzony”
  2. program ów „wszedł w skład struktury układu”
  3. program wyznacza „strukturę i działanie układu”
  4. program „określa rozwój” układu
  5. program „określa sposób reprodukcji” układu
  6. program zostaje „przekazany osobnikom potomnym”
  (wpisany do struktury osobników następnego pokolenia).
  Co wynika z takiej nowej definicji fenomenu Ŝycia (17). OtóŜ proszę zauwaŜyć, Ŝe
  istota pewnego organizmu polega na istnieniu pewnego przepisu określającego ten
  organizm i realizacji tego przepisu, natomiast składniki budulcowe, w postaci cząsteczek
  wody i związków węgla oraz azotu są brane z otoczenia, gdzie zawsze istnieją, układane
  dzięki owemu przepisowi we właściwym porządku i układzie przestrzennym. To jednak,
  Ŝe nasze ciało ma określony kształt i funkcje nie leŜy w charakterze owych cząsteczek
  wody czy teŜ dwutlenku węgla, lecz w charakterze owego złoŜonego przepisu, który
  sprawił, Ŝe cząsteczki te były zasysane, przepompowywane i ułoŜyły się na kształt
  „pewnej pięknej kobiety”.

  Z przytoczonej wyŜej definicji wynikałoby, iŜ tak zwana śmierć układu Ŝywego
  zachodzi wtedy, gdy ustaje realizacja tej części owego „przepisu”, która dotyczy
  zachowania struktury i uzysku energii lub wtedy, kiedy struktura ta daleko odbiega od
  pierwotnego wzorca, wyznaczonego przez wczesną postać tego „przepisu”. Starzenie się
  polega na kumulacji odmienności od wczesnej postaci tego „przepisu”. Wprowadzenie
  istotnego błędu do owego „przepisu” wywołuje chorobę układu Ŝywego, gdyŜ prowadzi
  to do złego wyznaczenia struktury i jej działania. Chorobę mogą wywołać jednak takŜe
  wpływy zewnętrzne np. urazy fizyczne wywarte na strukturę, wytworzoną juŜ wcześniej
  przez ów „przepis”.
  Pojęcie śmierci organizmu biologicznego komplikuje się jednak natychmiast, jeśli
  zastanowić się, na chwilę, skąd pochodzi ów „przepis”. Niemal kaŜdy człowiek uznaje
  współcześnie, iŜ jest on wynikiem ewolucji organizmów biologicznych. Uznaje się wtedy,
  innymi słowy, Ŝe „przepis” na danego, konkretnego osobnika pochodzi od jego
  rodziców, przy czym w momencie łączenia genomów (zapisów kodowych zawartych w
  gametach rodziców) potomek moŜe uzyskać nową cechę, czyli uzupełnienie zapisów
  poprzednich. JuŜ tutaj od razu podkreślę, po raz pierwszy, Ŝe owej zmiany moŜna
  dokonać tylko przez wprowadzenie poprawki między jednym pokoleniem a drugim.

  Od czasu prac dotyczących pierwszych chwil ewolucji kosmologicznej (G. Gamow, A.
  Penzias, S. Weinberg, P. Davis, S. Hawhing), a później nieuchronnej ewolucji fizycznej i
  fizykochemicznej materii (Ilya Prigogine, Manfred Eigen), zrozumiano, iŜ owym
  metajęzykiem, dokonującym inicjacji a póŜniej przemian zapisu pierwotnego jest
  ewoluująca postać fizyczna i chemiczna Wszechświata. W pewnym momencie jej
  rozwoju stan fizyko-chemiczny natury wytwarza warunki wystarczające dla powstania
  Ŝycia.

  Dla odczuwania własnej odrębności, bądŜ innymi słowy, indywidualności lub
  toŜsamości konieczne jest równieŜ zapamiętanie swojej przeszłości, czyli długiej
  uporządkowanej liniowo sekwencji wraŜeń lub inaczej wydarzeń Ŝyciorysowych i
  potrzebna jest ku temu umiejętność ich szybkiego przeglądania. Pytając przebudzonego
  pacjenta „kim Pan jest, jak się Pan nazywa?” otrzymujemy odpowiedź nie natychmiast,
  lecz dopiero po pewnej chwili. Zapytani w ten sposób, dokonujemy szybkiego,
  przynajmniej częściowego przeglądnięcia swojego Ŝyciorysu. Wiadomo, juŜ dość duŜo,
  na temat mechanizmów neurofizjologicznych umiejętności „ładowania do pamięci”
  własnego Ŝyciorysu. Opublikowałem na ten temat długi artykuł w wielonakładowym,
  dostępnym w bibliotekach miesięczniku „Młody Technik” (13). Rysunek nr 2a i 2b
  streszcza główne idee tego artykułu.
  Proszę zauwaŜyć jednak, Ŝe fenomen „świadomości” na starość lub w pewnych
  chorobach jest umniejszany, zanika i ginie, gdyŜ zaleŜy on bardzo od moŜności
  wywołania z pamięci obrazów świata i siebie w tym świecie, a pamięć właśnie zaczyna
  zawodzić i czasami jej wydolność zmniejsza się o rząd wielkości 100 razy.

  Gdyby zapytać co trzeba byłoby uczynić, aby w takim momencie źycia pewnego
  człowieka mógł on być w pełni świadom samego siebie, w taki sam jaskrawy sposób jak
  w latach swojej młodości, to trzeba by odpowiedzieć, Ŝe trzeba byłoby mieć wcześniejszą
  wersję „przepisu na organizm tego człowieka” ; która znikła juŜ, gdyŜ do genetycznego
  zapisu kodowego wkradło się zbyt duŜo błędów. Taką wcześniejszą wersję programu na
  organizm, trzeba by uruchomić tak, aby powstał system nerwowy tego człowieka, a
  następnie naleŜałoby wprowadzić do powstałego mózgu te same informacje i uruchomić
  podprogram realizujący „wyobraŜanie”. Wtedy taki twór powiedziałby: „aha, właśnie
  się obudziłem ze snu! Jestem Janem Kowalskim”.
  Istnieje bowiem nie tylko problem zapominania własnych przeŜyć, zwłaszcza tych
  wcześniejszych, ale i problem niesprawności złoŜonego mechanizmu przeglądania
  „ścieŜki biograficznej”. Niestety, na starość, moŜność wyobraŜania sobie przeŜytych
  wydarzeń jest upośledzona. Co więcej, istnieje tu problem filozoficzny, który zauwaŜył
  juŜ Gautama Budda, o czym pisze w swojej ksiąŜce znany neurolog i psychiatra
  Kazimierz Dąbrowski. OtóŜ Budda zauwaŜył, Ŝe „nigdy nie pozostajemy tacy sami,
  nawet przez minutę” i zapytał: „dla jakiego Ja pragniemy więc wiecznego trwania?”.

  Wszędzie w przyrodzie widoczna jest więc naprzemienność istnienia: w postaci
  zapisu kodowego (Ŝycie w fazie utajonej, jak np. genom w formie zarodnikowej, połowa
  genomu w obrębie plemnika, wirus nieaktywny) oraz w fazie Ŝywej, kiedy to program
  jest interpretowany przez rodzaj „procesora”, to znaczy kiedy zachodzi wytwarzanie
  struktury „wielowymiarowej”, która przejawia metabolizm i regulacje utrzymujące
  homeostazę. W przyrodzie oŜywionej p r o c e s o r e m j e s t t e g o s a m e g o t y p u o b
  i e k t, a w i ę c o s o b n i k „n-1” t e g o p o k o l e n i a . Tak więc urzeczywistnenie
  zapisu na organizm Ŝywy, zawarty w zapłodnionej komórce jajowej realizuje organizm
  matki. NaleŜy tu jednak zauwaŜyć, Ŝe organizm matki realizuje program nowej
  generacji (n), bo powstały z rekombinacji genomów matki X (n-1) i innego osobnika Y
  (n-1). Nowy genom („nowe”) powstaje więc w fazie zapisów kodowych (w utajonej fazie
  Ŝycia), lecz jest urzeczywistniny przez „stare”. UmoŜliwia to „postęp”. „Procesor” w
  przyrodzie oŜywionej, to pochodnawcześniejszej wersji „programu”. Aby więc otrzymać
  bardziej złoŜoną formę istnienia, konieczna jest owa faza istnienia utajonego (faza
  pozornej śmierci), w postaci zapisu kodowego.

  3. Trzeci człon wnioskowania czyli o POZORNEJ ŚMIERCI

  Ten ważny fragment mojego wywodu można by nazwać wykładem o konieczności
  okresowego pojawiania się, w trakcie rozwoju każdego złożonego tworu „fazy istnienia”
  w formie zapisu kodowego czyli fazy „pozornej śmierci”.
  Niezwykłość programu na organizm człowieka polega również na tym, że jego zapis
  jest tak „zminiaturyzowany”, iż mieści się on w całości we wnętrzu każdej komórki
  organizmu. Jest więc on powtórzony we wnętrzu każdego organizmu człowieka miliardy
  razy. Co więcej we wczesnych stadiach rozwojowych zarodka człowieka, kiedy
  dokonywany jest pierwszy podział komórki jajowej, a potem już,jednocześnie,podziały
  komórek moruli, gastruli i dalszych stadiów rozwojowych; program ten potrafi odczytać
  sam siebie! Po prostu; pewna część łańcucha DNA, zawiera informacje na małe
  struktury wewnątrzkomórkowe, które są niezbędne, aby pozostałą część łańcucha
  skopiować, czyli odczytać i zapisać ponownie w niezmienionej postaci. Proces odczytu
  informacji zawartej w łańcuchu DNA, poprzez inną część łańcucha DNA zachodzi w
  momencie każdego podziału komórkowego, a więc w trakcie rozwoju, czyli dorastania
  miliardy razy.
  Po podziale komórkowym, w komórkach potomnych, wykorzystywany jest na ogół
  inny fragment całego długiego łańcucha. Stąd wynika odmienność budowy np. komórki
  wątroby od komórki mózgu, czyli neuronu.
  Dość podobny proces zachodzi w makroskali czasowej. Jeśli bowiem popatrzeć na
  ewolucję i zbiory osobników, coraz to bardziej rozwiniętych gatunków, to łatwo
  zauważyć, że każdy następny gatunek jest nieco inny, posiada pewien „przyrost
  informacji”, który wynika z wprowadzenia do genetycznego zapisu kodowego „pewnej
  zmiany”. Co jest jednak istotne? Ową zmianę można wprowadzić tylko w zredukowanej
  fazie istnienia, w fazie istnienia w postaci zapisu kodowego, tej samej zresztą fazie, która
  jest potrzebna, aby przekazać przepis do wnętrza osobników potomnych, co jest
  najistotniejszą umiejętnością organizmów żywych.
  Wszędzie w przyrodzie widoczna jest więc naprzemienność istnienia: w postaci
  zapisu kodowego (życie w fazie utajonej, jak np. genom w formie zarodnikowej, połowa
  genomu w obrębie plemnika, wirus nieaktywny) oraz w fazie żywej, kiedy to program
  jest interpretowany przez rodzaj „procesora”, to znaczy kiedy zachodzi wytwarzanie
  struktury „wielowymiarowej”, która przejawia metabolizm i regulacje utrzymujące
  homeostazę. W przyrodzie ożywionej p r o c e s o r e m j e s t
  t e g o s a m e g o t y p u o b i e k t,
  a w i ę c o s o b n i k „n-1” t e g o p o k o l e n i a .

  Tak więc urzeczywistnienie
  zapisu na organizm żywy, zawarty w zapłodnionej komórce jajowej realizuje organizm
  matki. Należy tu jednak zauważyć, że organizm matki realizuje program nowej
  generacji (n), bo powstały z rekombinacji genomów matki X (n-1) i innego osobnika Y
  (n-1). Nowy genom („nowe”) powstaje więc w fazie zapisów kodowych (w utajonej fazie
  życia), lecz jest urzeczywistniony przez „stare”.

  Umożliwia to „postęp”. „Procesor” w przyrodzie ożywionej, to pochodna wcześniejszej wersji „programu”.
  Aby więc otrzymać
  bardziej złożoną formę istnienia, konieczna jest owa faza istnienia utajonego (faza
  pozornej śmierci), w postaci zapisu kodowego.
  W tej właśnie formie możliwe jest stosowanie zasady płci, czyli włączanie do
  procesów powstawania „programów nowych” mechanizmów: rekombinacji
  poprzednich wersji programów, mutacji oraz podstawień dokonywanych przez tzw.
  odwrotną transkryptazę, czyli właśnie przez retrowirusy. Zmiany „zapisu kodowego”,
  uzyskane w fazie utajonej są testowane później przez naturę przez kryteria
  „sensowności” i „sofistykacji” (przyrostu informacji). Dlaczego natura stosuje te
  właśnie kryteria, pozostaje tajemnicą, chyba, żeby uwzględnić hipotezę „Zasady
  Antropicznej” , do której wrócę jeszcze później. Jakkolwiek „przepis na organizm” tkwi
  we wnętrzu pewnego organizmu, jednak jego przekazanie do osobnika potomnego jest
  składową procesu nadrzędnego, który zabezpiecza trwanie życia i rozwój ich form. Ów
  proces nadrzędny sprawia, że zachodzi powtarzanie się mniej lub bardziej złożonego
  cyklu życiowego. U ludzi cykl ów to istnienie początkowo jedynie w formie osobnych
  gamet (stadium 1), potem w formie zygoty (stadium 2), a później w formie zarodka
  płodu (stadium 3) i postaci dorosłej (stadium 4). Nie wszystkie formy (stadia) owego
  cyklu życiowego zawierają pełną informację o strukturze i funkcji osobnika. Np.
  plemniki ludzkie od strony informacyjnej, dzielą się na „haploidalne typy X” i
  „haploidalne typy Y”. Typ Y nie zawiera pełnej informacji o organizmie człowieka.

  Jest nawet problematyczne czy genom mężczyzny który, jak wiadomo nie jest w pełni
  diploidalny, gdyż w obrębie pary XY brakuje tutaj pewnego odcinka homologicznego)
  zawiera, czy nie zawiera pełną informację o organizmie człowieka.
  Przepis czy też program realizujący organizm człowieka ma więc daleko bardziej
  złożony charakter niż program komputerowy. Komputery jako, że nie zbierają
  informacji o swoim wnętrzu, przynajmniej na razie, nie mogą wytworzyć świadomości.
  Programy realizowane przez komputer nie zawierają części określającej budowę
  komputera, toteż komputery nie mogą się reprodukować.

  To ostatnie, w zasadzie,wykonalne jest w fabryce robotów,
  gdzie produkcja byłaby realizowana przez roboty.
  W sytuacji tej trzeba by jednak powiedzieć jasno kto miałby wprowadzać udoskonalenia
  produkowanych robotów. Jednak nawet pewien „robot nadrzędny” wprowadzałby
  zmiany nie do starych egzemplarzy, lecz do projektu, a więc do przepisu na nowe
  prototypy robotów.Zachodziłaby więc ta sama prawidłowość, polegająca na
  naprzemienności projektu na obiekt i obiekt zrealizowany. Istnienie jedynie w fazie
  projektu, a więc w fazie „pozornej śmierci”, zwanej przez ludzi po prostu „śmiercią”
  było konieczne, abyśmy powstali w takiej formie w jakiej jesteśmy i abyśmy się
  przemienili w nową formę, podążającą ku punktowi Omega, o którym będę mówił za
  chwilę.

  „Analogiczny proces dotyczy sfery psychicznej.
  Pewna osoba, kształcąca się w określonej epoce,
  wyrabia sobie pewien pogląd oparty o dostępne wtedy argumenty.

  Po pewnym czasie argumenty te i ów pogląd stają się przestarzałe, ale osoba ta,
  pracując całe życie nad sformułowaniem tego poglądu nie jest w stanie go zmienić.

  Ewolucja poznania, wiedzy i technologii wymaga jasnego sformułowania pewnych poglądów,
  a później ich przemiany.
  Jest to proces analogiczny do procesu wnioskowania
  (wywodu,gdzie poszczególne ogniwa występują jedno po drugim i gdzie „ogniwo późniejsze”
  nie może wyprzedzić ogniwa bardziej pierwotnego).

  Są do pomyślenia dwa futurystyczne sposoby przeciwdziałania owej naprzemienności
  fazy żywej i fazy martwej. Autorzy „science fiction” piszą często o przyszłej możliwości
  rejestracji całości psychiki człowieka i przenoszenia jej na odtwarzalne (hardwardowe)
  nośniki softwaru ludzkiego.
  Myśleć można by także o modyfikacji o charakterze inżynierii genetycznej. Psychika
  bowiem to tylko dane zapamiętywane w ciągu jednego życia. Zapis kodowy psychiki
  byłby więc na pewno prostszy (krótszy) od zapisu kodowego struktury organizmu.
  Można by więc pomyśleć o sposobach na dodanie do „przepisu na organizm” zapisu
  kodowego psychiki, tak, aby była ona odtwarzana wiernie u osobnika potomnego.
  Gdyby było to wykonalne, powstały by jednak pytania: (1) czy ma to sens? oraz (2)
  czy nie zachodzi podejrzenie, iż natura zapewnia nieśmiertelność na odmiennej
  zasadzie?
  Otóż owa konieczność wprowadzania zmian przy każdym przejściu z fazy martwej
  do fazy żywej jest niezbędna dla trwania ewolucji. A ewolucja z kolei kryje, jak się
  wydaje, rozwiązania o zupełnie innym charakterze. Nie rozważano ich do tej pory
  dokładniej. Wyłaniają się one jednak wobec koniecznych prób pogodzenia nieco
  wcześniejszego konceptu czasoprzestrzeni oraz teorii kosmologicznych,
  przyjmujących, iż Wszechświat powstał przed 15 miliardami lat w chwili tzw. „Wielkiego Wybuchu”,
  poszerza się i jednocześnie ewoluuje.

  Prof. dr hab. n.med. Andrzej Brodziak

  • mały budda pisze:

   Budda ma rację, iż świadomość przybiera różne postacie w postaci ubranek zbudowanych z materii.
   Budda ma namyśli, że świadomość podlega ciągłej zmianie.
   Tylko ja ludzkie chce wiecznego materialnego życia.
   To nie jest tajemnicą, iż świadomość porusza się po wielu płaszczyznach.
   W poznawaniu siebie samego, człowiek poznaję wewnątrz istniejąca strukturę w postaci pierwotnego wzorca.
   Wzór określa moc świadomości jaką można za życia poszerzyć w sobie.
   Wzór to ukryte światło nic nie ma wspólnego z serwowanych ledowym światłem przez religie.
   Pozostaje jeszcze kwestia zaistnienia pojęcia duszy.
   Co ludzie mają na myśli mówiąc i pisząc o duszy. Filozowie uprawiają retorykę rozważając o naturze duszy. Nadbudowy wielu pojęć do słowa duszy wkładając.
   Dla mnie nie istnieje duch, lecz istnieje świadomość w postaci pola światła.
   Przejść na wyższy poziom świadomości, może się jedynie odbyć w trakcie zwiększania pola światła własnej świadomości.

  • JESTEM pisze:

   „Prof. dr hab. n.med.”

   😀

   • marek pisze:

    najprostszą formą przesyłania informacji jest komputerowy program binarny może przetworzycie razem z Małgosią swe przekazy na tą formę przesyłu .
    Ruchome ikonki są wyrazem zidiocenia nadawcy jak i jego odbiorcy,
    Wiwat zidiocenie .

    m

    • margo0307 pisze:

     „…Ruchome ikonki są wyrazem zidiocenia nadawcy jak i jego odbiorcy,
     Wiwat zidiocenie”

     ~~~~~~~~~~
     Wiwat Marek wivat 😀

     • marek pisze:

      I znowu mędrzec pcha się przed zakąskę , to było do JESTEM , ale skoro rezonujesz to pewnie Ciebie to też dotyczy Małgosiu
      amen

      m

     • margo0307 pisze:

      „…to było do JESTEM…”
      ~~~~~~~~
      Naprawdę ?
      W takim razie – być może… źle coś zinterpretowałam w tych poniższych słowach:
      „..może przetworzycie razem z Małgosią swe przekazy na tą formę przesyłu ..” 🙂
      Wiesz jak to jest z rybkami… 😉

    • JESTEM pisze:

     „Ruchome ikonki są wyrazem zidiocenia nadawcy jak i jego odbiorcy,
     Wiwat zidiocenie .”

     To dopiero:


     co nie? 😀

     Takie oceno-przekonania („najmojsze prawdusie”) są oceno-przekonaniami, które pozwalają wszelkie działania (nawet niewinne zabawy) podciągnąć pod hasło „zidiocenie”.
     Bo taka jest „konieczność” piszącego (wygłaszającego takie przekonania) wynikająca z bardzo silnego przywiązania do pewnych oceno-przekonań.

     Taka „konieczność” przejawia się na przykład „rzucaniem w innych kamykami” lub „rzucaniem kamyków do czyich ogródków” albo „rzucaniem kamyków w czyjeś okna”.

     Tak przywiązani czasami jesteśmy do wzorca „rzucania kamykami”, że jak nam się nawinie ktoś, kto wyraża niewinną radość, trzeba go walnąć, bo taka beztroska radość bywa… „cholernie drażniąca”. Jeśli ktoś ma swoje przekonania na temat zidiocenia, to może im podporządkować w zasadzie wszystko wszystko, tylko po to, aby sobie udowadniać słuszność i nieomylność takich oceno-przekonań.

     Każdy jest tylko tym, w co wierzy, że jest, nawet jeśli jest czymś znacznie więcej. Także innych nie można zobaczyć inaczej niż umożliwia to nasza wiara. Nawet jeśli inni są czymś całkiem, nawet jeśli działania innych są czymś całkiem innym niż nam się wydaje – z powodu nasze wiary.

     • JESTEM pisze:

      Nawet jeśli inni są czymś całkiem, nawet jeśli działania innych są czymś całkiem innym niż nam się wydaje – z powodu nasze wiary.

      Także innych nie można zobaczyć inaczej niż umożliwia to nasza wiara. Nawet jeśli inni są całkiem inni, są czymś całkiem innym niż nam się wydaje, nawet jeśli działania innych także są czymś całkiem innym niż nam się wydaje.

 4. margo0307 pisze:

  „… „dla jakiego Ja pragniemy wiecznego trwania?”…”
  ~~~~~~~~
  Uff… Mezamir 😀 z ledwością doczytałam do końca i przyznam, że… jak dla mnie – strasznie to długie i zawiłe… 😉 ale… czytałam kiedyś ciekawy art w miesięczniku „Wróżka” pt. „Magia i medycyna”, w którym opisane jest m.in. to, iż pan Brodziak pyta swoich pacjentów, pod jakim urodzili się znakiem zodiaku…
  Udowadnia on, że od tego zależą cechy osobowości człowieka.
  Mówi m.in. że kobieta, u której ciąża rozpoczęła się w marcu, a więc trwała przez większość dni długich i krótkich nocy – urodzi dziecko o zupełnie innych cechach charakteru niż ta, która nosiła je zimą, a skutkiem tego jest różna ilość melatoniny produkowanej przez szyszynkę tylko wtedy, gdy zapadają ciemności…
  Właśnie… odnalazłam ten ciekawy art w przepastnych czeluściach internetu 😉 w którym pan Brodziak zwraca uwagę na wpływ gwiazd na różne aspekty naszego życia, twierdząc również, że aktywność Słońca i jego cykle – wywierają na nas ogromny wpływ… 🙂

  „… Jest rok 1999.
  W ubiegłym roku rozpoczęliśmy wychodzenie z dołka, bo nadeszła faza wzrostu aktywności słonecznej.
  Teraz łatwiej będzie poderwać ludzi do działania.
  W książce pt. „Nadchodzi sztorm słoneczny” profesor namawia, aby wszelkie przemiany społeczne rozpoczynać właśnie w takim momencie.
  On wie, że proponowanie jakichkolwiek zmian tuż przed „dołkiem”, to strata czasu.
  Najwyżej przyspieszy się rozpad jakiegoś układu.
  Tego właśnie doświadczył generał Jaruzelski w 1982 roku…”
  http://www.wrozka.com.pl/natura-pomoga/terapie/4240-magia-i-medycyna

 5. Mezamir pisze:

  Z radością chcę poinformować wszystkich, że w dniu 17 grudnia 2015 roku o godzinie 8.57 w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej zarejestrowane zostało ZRZESZENIE SŁOWIAN. Czekaliśmy długo, ale opłaciło się. Dzisiaj zostaliśmy o tym powiadomieni listem poleconym. Zarejestrowaliśmy taki Statut, jaki nam odpowiada i daje gwarancję, że będziemy mogli rozwinąć działalność w pełnym zakresie, bez przeszkód prawno-formalnych.

  https://bialczynski.wordpress.com/2016/01/04/zrzeszenie-slowian-zarejestrowane/

 6. Pingback: Jesteś nieśmiertelny. | falkonidas

 7. Mezamir pisze:

  Chatral Rinpoche Sangye Dorje odszedł w Paranirwanę 31 grudnia,był jednym z największych mistrzów medytacji i Dzogczen w szkole Ningmapa ale też wielce szanowanym i poważanym nauczycielem dla wielu innych mistrzów i praktykujących ze wszystkich szkół buddyzmu tybetańskiego. Dożył wieku 104 lat… Rinpocze wciąż spoczywa w pośmiertnej medytacji Thugdam

  • trelemorele pisze:

   Cudze chwalicie, swego nie znacie 🙂
   W Polsce też zdarzają się wspaniali/mądrzy ludzie dożywający 100 i więcej lat

   • Mezamir pisze:

    Ilu z nich było jednym z największych mistrzów medytacji i Dzogczen w szkole Ningmapa ale też wielce szanowanym i poważanym nauczycielem dla wielu innych mistrzów i praktykujących ze wszystkich szkół buddyzmu tybetańskiego? 🙂

    • trelemorele pisze:

     Mezamir
     jeszcze do niedawna ja ale i moi przodkowie nie słyszeli o tych wielce szanowanych i mądrych nauczycielach buddyjskich i jakoś żyli i dawali sobie radę bez ich nauk i mądrości.
     Więc czym tu się raptem zachwycać?

     Popraw mnie jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że ci nauczyciele spędzają całe swoje życia na myśleniu, medytowaniu, wymyślaniu mądrości. Jedni drugim przekazują wiedzę i ja pielęgnują od wielu pokoleń. Praktycznie nic innego nie robią, mają idealny komfort/warunki.
     Podobnie jest z kazdym człowiekiem, który poświęci swoje życie na kontynuowanie rodzinnego, fachu. W końcu ma szansę zostać mistrzem.

     Doceniam wiedzę mistrzów tybetańskich, miałam z takimi kontakt bezpośredni i podziwiałam mozliwości.
     Ich nauki są dobre głównie dla nich samych, nie dla przeciętnego zjadacza ryżu, czy farbiarza stojącego po pachy w żrących farbach. Ich nauki są dobre takze dla bogatych zachodnich snobów, aktorzy, bankowcy.

     „Dzogczen w szkole Ningmapa ”
     patrz, ja o czymś takim pierwsze słyszę teraz, podejrzewam, że 99,999999% społeczeństwa nie wyznającego buddyzmu tez nigdy nie słyszało i co? i nic!
     powiem ci wiecej że multum ludzi w ogóle nie wie co to jest buddyzm, niektórzy kojarzą, że to jakaś religia wschodu. i co? i nic!

     • marek pisze:

      Trafione w dychę , To taka moda jak w przeszłości ,Gurdżiejew ,media i stoliczki , Bławatska , Steiner i wielu innych . Teraz jest moda na mistrzów i myśl orientu , ale głównym magnesem jest orient , jak zwykle w ruchach religijnych , liczy się barwna otoczka , rdzeń może być zagmatwany i mało użyteczny dla fellacha , ale dla adeptów jest podnieta poznawania nowego..
      Ja wolę przekazy z poza Ziemi i to w odwzorowaniach do energii konstruowane.

      m

     • Mezamir pisze:

      To taki żart rozumiem?
      i co? i nic!
      Czyżby? 🙂
      Nic to my nie wiemy,nie wiemy jak,nie wiemy po co,nie wiemy co się dzieje po śmierci
      Nic nie wiemy,latamy tylko za intelektualnymi wymysłami i trzymamy się tej
      lub innej doktryny/tworu intelektu.
      Zachód dopiero teraz powoli odkrywa to o czym na wschodzie wiedzą od pokoleń

    • Mezamir pisze:

     Ich nauki są dobre głównie dla nich samych, nie dla przeciętnego zjadacza ryżu, czy farbiarza stojącego po pachy w żrących farbach.

     Dlaczego?
     Czy nie dlatego że przeciętny zjadacz chleba nie wie jak,co i dlaczego?
     Właśnie dlatego 🙂

 8. margo0307 pisze:

  Ciekawy art nt… włosów 🙂

  ” Aby rozwiązać istniejące w naszym świecie problemy, najpierw trzeba przyznać, że wiele naszych podstawowych przekonań o realności jest błędnych. Na przykład, o włosach. Traktujemy je jak coś zupełnie zwyczajnego, coś, z czym można poeksperymentować, co można obciąć, zapuścić, pofarbować, zgolić, a jedyną tego konsekwencją jest to, czy się komuś (oraz sobie) w nowej wersji spodobamy. Nie rozumiemy podstawowych zasad działania energii, nie mamy na ten temat wiedzy i błądzimy jak we mgle, ustalając sobie zasady sami, często wbrew logice, wygodzie i naturze. Przyjęliśmy na przykład, że w przypadku kobiet włosy na głowie są w porządku, ale już pod pachami czy na nogach nie. Wyśmiewamy też tradycje religijne nakazujące przykrywanie włosów, nie interesując się, co za tym tak naprawdę stoi.

  Tradycja natomiast to coś dużo głębszego, niż nam się wydaje. Nie przypadkiem dawniej dziewczęta nosiły długie warkocze i rozpuszczały je tylko przed mężem, nie bez znaczenia jest też fakt, że kiedyś do naszych włosów mógł dotknąć się tylko ktoś bardzo nam bliski. Włosy jak każda inna część ciała mają przyczynę do istnienia. Włosy to nasza siła życiowa, to przedłużenie systemu nerwowego. Są to niejako nerwy na powierzchni ciała, swojego rodzaju wysokorozwinięte wąsiki lub antenki, które przekazują ogromną ilość ważnej informacji do mózgu i układu krwionośnego…”

  https://indianchinook.wordpress.com/2016/01/02/slowianska-wiedza-o-wlosach/#more-1260

 9. Mezamir pisze:

  Włosy to nasza siła życiowa, to przedłużenie systemu nerwowego. Są to niejako nerwy na powierzchni ciała, swojego rodzaju wysokorozwinięte wąsiki lub antenki, które przekazują ogromną ilość ważnej informacji do mózgu i układu krwionośnego…”

  • margo0307 pisze:

   I co Mezamirku chcesz tą fotką… łysych mnichów pokazać ?

   • Mezamir pisze:

    Włosy są niezwykle ważne i potrzebne 🙂

    • trelemorele pisze:

     dlaczego wazne, dlaczego potrzebne?
     słyszałam z ust jakiegos magika ruskiego, ze włosy to anteny.
     ten ruski i wszyscy faceci przy nim zgromadzeni podobni do hipisów, popów, a kobiety z długimi warkoczami. ci ludzie tworza jakis nowy nurt słowianski w rosji.

     • Mezamir pisze:

      dlaczego wazne, dlaczego potrzebne?

      Byłem sarkastyczny 🙂

      Wiem o kim mówisz,chodzi o Głobę 🙂 on i jego koledzy
      tworzą pseudowedyjskie rodzimowierstwo słowiańskie
      Coś tam opowiadają że włosy to anteny i kto ma długie i gęste
      ten jest duchowo rozwinięty a jeśli ktoś łysieje
      tzn że jest duchowo prymitywny :p i jeszcze podpierają się Wedami

      Bzdury totalne,nic na temat włosów nie znalazłem w Wedach
      a łysi buddyści to doskonały przykład duchowego niedorozwoju 🙂

  • Dawid56 pisze:

   Al jednak po coś te włosy są na głowie.Nie razi mnie brak włosów u starszych mężczyzn, nie pasuje mi jednak to że jakiś 20-latek goli głowę na łyso.Być może jest jeden powód dlaczego mi to nie pasuje- choćby to że za swoich młodych lat walczyłem jak lew o noszenie długich włosów.
   Noszenie długich włosów przez chłopaków było swoistego rodzaju buntem- coś na kształt ruchów hippisowskich

 10. Mezamir pisze:

  Ancient Indian Scientific Knowledge Forum:

  Increased hair fall in ayurveda is termed as „khalitya” and „Indralupta”
  and is classified under „shiroroga”.

  You may like to read below articles for further knowledge
  1. http://www.jahm.in/index.php/JAHM/article/view/141/pdf_47
  2. http://www.boloji.com
  3. http://www.charaka.org/hair-loss-hair-fall/

  Wedy na temat włosów,to co wygaduje Głoba to jego fantazje.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s